Izmjestiće rijeku da bi kopali ugalj

Rudnik uglja planira da do kraja ove, ili početkom naredne godine, počne eksploataciju uglja iz ležišta Glisnica u istoimenom selu, udaljenom 18 kilometara od Pljevalja

18484 pregleda 15 komentar(a)
Izvor Glisničke rijeke, Foto: Elaborat Rudnika uglja
Izvor Glisničke rijeke, Foto: Elaborat Rudnika uglja

Da bi Rudnik uglja otvorio površinski kop u pljevaljskom selu Glisnica, potrebno je da prethodno privremeno izmjesti dio toka Glisničke rijeke u dužini od 837 metara, kao i put koji prolazi centralnim dijelom sela.

To se navodi u elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu eksploatacije uglja na površinskom kopu Glisnica.

Pljevaljski Rudnik uglja planira da do kraja ove, ili početkom naredne godine, počne eksploataciju uglja iz ležišta Glisnica u istoimenom selu, udaljenom od Pljevalja 18, a od Gradca sedam kilometara.

”Jedino racionalno rješenje je da se Glisnička rijeka sa dotocima prije početka eksploatacije izmjesti kroz zapadni dio eksploatacionog polja, a da se kasnije njeno definitivno korito izvede preko unutrašnjeg odlagališta u istočnom obodu površinskog kopa. Dalje korito rijeke bi se usmjerilo obodom pristupnog puta i upojilo u prirodno korito”, navodi se u Elaboratu.

Elaborat predviđa da nakon završetka rada budućeg površinskog kopa Glisnica, zbog nedostatka mase otkrivke za zapunjavanje, ostane udubljenje u krajnjem južnom dijelu ležišta, gdje bi se vremenom stvorilo jezerce dubine do četiri metra, sa prelivom na koti 724 metra nadmorske visine, a čije vode bi se upajale u prirodno korito Glisničke rijeke.

Padavine sa slivnih površina van radne figure površinskog kopa sa sjeverne i zapadne strane, kao i površinske vode, prihvatale bi se u novo korito Glisničke rijeke, kao najbližeg vodotoka.

Padavine u radnoj figuri kopa i podzemne vode koje ističu u zoni rudarskih radova prihvataće se sistemom privremenih etažnih kanala i sprovoditi do vodosabirnika.

Predviđeno je i da se voda iz lokalnih depresija mobilnim muljnim pumpama prebacuje takođe u vodosabirnik. Iz vodosabirnika se sve vode pumpnim sistemom i potisnim cjevovodom ispumpavaju do najbližeg vodotoka, odnosno do Glisničke rijeke.

Otvaranjem kopa u Glisnici Rudnik će prvi put ekslopatisati ugalj na većoj udaljenosti od glavnog kopa Potrlica.

Na prostoru od tri kilometra dužine i 800 metara širine nalaze se potvrđene rezerve uglja od 1,7 miliona tona, kalorijske vrijednosti 9.384 kilodžula po kilogramu.

U državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina do 2028. navedeno je da je ugalj uglavnom promjenljivog kvaliteta i moćnosti. Minimalna debljina uglja je 20 centimetara u istočnom dijelu basena, a najveća moćnost je u zapadnom dijelu basena i kreće se od 15 do 18 metara.

Da bi se otkopalo 1,7 miliona tona uglja potrebno je otkopati oko 4,2 miliona metara kubnih otkrivke. Kop Glisnica bi radio ukupno pet godina sa projektovanim godišnjim kapacitetom od oko 300 hiljada tona. Ugalj bi se iz Glisnice kamionima odvozio u drobilično postrojenje Maljevac kraj TE Pljevlja, udaljeno 20,5 kilometara.

Predviđeno je da se na novom kopu zaposli 88 radnika, najviše vozača - 37, i rukovaoca rudarskih mašina - 17.

Od mehanizacije bi radila dva hidraulična bagera sa utovarnom kašikom od po sedam metara kubnih zapremine, osam zglobnih dampera od po 30 tona, šest transportnih kamiona nosivosti 25,5 tona, utovarivač, buldožer, bušilica, grejder. Bila bi potrebna cisterna za gorivo, cisterna za vodu, autobus za radnike i “lada niva” za nadzor proizvodnje.

U Rudniku su kazali da će kada krene eksploatacija u Glisnici, smanjiti dinamiku eksploatacije uglja u Potrlici.

Prije početka eksploatacije Rudnik će morati da odradi eksproprijaciju nepokretnosti što, kako ističu, neće biti veliki problem s obzirom na to da na području budućeg kopa nema puno izgrađenih građavinskih objekata.

Koncesiju za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju uglja Vlada je Rudniku uglja dala na period od 1. aprila ove do 1. aprila 2029.

Na ime stalnog dijela koncesione naknade Rudnik uglja će biti u obavezi da od 1. januara 2023. do 1. januara 2027. uplati 1,6 miliona eura, odnosno 324.000 eura svake godine.

Na lokaciji budućeg kopa većinom je poljoprivredno zemljište sa manjim šumskim površinama i malim brojem stambenih objekata.

Za sprečavanje emitovanja prašine sa aktivnih radnih površina, primjenjivaće se tehničko rješenje orošavanja i polivanja vodom pomoću auto-cisterni.

Na kopu će raditi mehanizacija najnovijeg datuma, sa ugrađenim prečistačima izduvnih gasova. Elaboratom je predviđena stalna provjera i mjerenje mogućih zagađenja vazduha mjerenjem emisija štetnih materija i stalno praćenje količina i kvaliteta voda koje se ispuštaju u Glisničku rijeku.

Na kraju korišćenja površinskog kopa prostor zahvaćen rudarskom aktivnošću biće zapunjen unutrašnjim odlagalištem, a na kompletnim površinama odlagališta biće izvedena tehnička rekultivacija u vidu nanošenja produktivnog sloja zemljišta i ozelenjavanja površina.

Planirano je i ozelenjavanje platoa u obodu površinskog kopa.