DRI: Godišnji izvještaj MPNKS ne daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka

"Revizijom su utvrđene greške u finansijskom izvještaju koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj"

7592 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Screenshot/TV Vijesti
Foto: Screenshot/TV Vijesti

Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) ne daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor, utvrdio je Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI).

Iz DRI je saopšteno da je ta institucija objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja MPNKS za 2021. godinu.

Na čelu MPNKS u 2021. godini bila je Vesna Bratić.

U saopštenju DRI se dodaje da je DRI izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja MPNKS za 2021. godinu.

"Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N Kovačević (član Kolegijuma) izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima. Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti ne daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. Revizijom su utvrđene greške u finansijskom izvještaju koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj", ističe se u saopštenju DRI.

Oni su dodali da je MPNKS sastavilo finansijski izvještaj na način što je u izvještaju prikazalo prihode i izdatke MPNKS kao i prihode i izdatke javnih ustanova, što kako kažu iz DRI nije u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.

"MPNKS je evidentiralo izdatke u iznosu 7.629.540,25 eura koji se odnose na prenos sredstava na račune javnih ustanova, na način koji nije u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština. Preporučeno je Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu kulture i medija da u saradnji sa Ministarstvom finansija preispitaju postojeći način finansiranja javnih ustanova kako bi se obezbijedilo da se izdaci evidentiraju u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i finansijski izvještaji sastavljaju u skladu sa aktima koji čine prihvaćeni okvir izvještavanja", piše u saopštenju.

Iz DRI su naveli da su revizijom pravilnosti poslovanja MPNKS utvrđene neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2021. godinu, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Uputstvom o radu državnog trezora i podzakonskim aktima kojima se uređuje oblast javnih nabavki i upotreba službenih vozila.

"MPNKS je u 2021. godini isplaćivao izdatke na način koji nije u skladu sa čl. 23 Zakona o budžetu za 2021. godinu, kojim su raspoređena sredstva budžeta za pojedine potrošačke jedinice i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu kulture i medija, Ministarstvu sporta i mladih i Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja date su 22 preporuke. Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže: da subjekti izrade i dostave, do 21.10.2022.godine, Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove; da subjekti revizije, u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, do 21.03.2023.godine, izvijeste DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama; da se sa sadržajem Konačnog izvještaja DRI upozna Ministarstvo finansija, Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore kao i Vrhovno državno tužilaštvo", zaključuje se u saopštenju DRI.

Bonus video: