Objekti koji se grade na Bjelasici (ne)će ugroziti izvorišta

Uprkos tvrdnjama investitora i nadležnih, ne postoje čvrste garancije da će otpadne vode objekata koji se grade ili će se graditi na Bjelasici, biti tretirane na kvalitetan način

8571 pregleda 2 komentar(a)
Dio objekata koji se grade na Bjelasici, Foto: Dragana Šćepanović
Dio objekata koji se grade na Bjelasici, Foto: Dragana Šćepanović

Otpadne vode iz turističkih objekata koji se grade ili će se graditi na Bjelasici biće tretirane u postrojenju za prečišćavanje kapaciteta ES 2750, kazali su “Vijestima” u Direktoratu za ekologiju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Iz tog direktorata podsjećaju da je taj prostor obuhvaćen Prostornim planom posebne namjene (PPPN) “Bjelasica Komovi”, kojim je predviđeno da se u zoni odmarališta “vrši prikupljanje otpadnih voda od svih objekata”. Prečišćena voda ulivaće se, kažu, u lijevu pritoku Dubokog potoka.

”Uređaj se planira na mjestu koje omogućava gravitaciono slivanje od čitave mreže fekalne kanalizacije za razmatrani zahvat. Recipijent prečišćene vode biće lijeva pritoka Dubokog potoka. Predmetni prostor je obuhvaćen PPPN ‘Bjelasica Komovi’ i istim je predviđeno prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja. Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama i Zakonom o vodama, kao i podzakonskim aktima u skladu sa ova dva zakona je propisan kvalitet ispuštene otpadne vode, kao i način ispuštanja otpadne vode, tako da će se obavljati bez vodne dozvole, a ispuštena otpadna voda mora biti u skladu sa propisanim standardom”, podsjećaju iz Direktorata.

Oni nijesu mogli da odgovore na pitanje da li za to postoji studija ili analiza u vezi sa tim na koji način će se hipergradnja na planini odraziti na kvalitet voda tog dijela kolašinske opštine, pa i na gradsko vodoizvorište. Iz Direktorata napominju da su vodoizvorišta u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.

U elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu za neke od objekata koji se grade na Bjelasici navedeno je “da nivo podataka o hidrogeološkim karakteristikama Bjelasice nije dovoljan s aspekta propisivanja konkretnih mjera zaštite podzemnih voda”.

Kolašin se snabdijeva vodom sa vrela u Mušovića Rijeci, četiri kilometra istočno od grada. Vrelo pripada slivnom području rijeke Svinjače, koja nastaje od Ljevaje i Paljevinske. Izvorište Paljevinske rijeke je pored ili niže od većine objekata koji se planiraju na Jezerinama, gdje je Ski-centar “Kolašin 1450”, odnosno u blizini Ski-centra “Kolašin 1600”.

Fizičke, hemijske i mikrobiološke karakteristike podzemnih voda koje se zahvataju za potrebe vodosnabdijevanja, sada, prema zvaničnim rezultatima, odgovaraju standardu kvaliteta prirodne izvorske vode.

Gradnja na Bjelasici ne može ugroziti vodoizvorište Mušovića rijeka, sa kojeg se snabdijeva vodom kolašinski vodovod, zaključak je studije, koju je prošle godine radilo preduzeće “Indel inžinjering” iz Podgorice. Studija je rađena u okviru projekta “Upravljanje vodosnabdijevanjem u urbanim i ruralnim djelovima opština Kolašin i Rogatica”.

Kako su kazali autori studije, vulkanske stijene unutar masiva Ključ ne dozvoljavaju kontaminaciju vodoizvorišta. Tako sve što se trenutno gradi na višim kotama Bjelasice, ne može, navodno, da utiče na vodni sliv Mušovića rijeke.

Zone sanitarne zaštite vodoizvorišta definisane su 1980. godine i od tada nijesu ažurirane. Gotovo svi turistički objekti na Bjelasici planirani su u drugoj zoni zaštite vodoizvorišta.

Prema dokumentaciji, većina investitora na Bjelasici planira najsavremenije sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. I svi “garantuju” da će u tretmanu otpadnih voda biti ispoštovani najstroži standardi. Postrojenja koja se planiraju, bar prema onome što piše u elaboratima, predviđaju mehanički, zatim biološki tretman i na kraju UV dezinfekciju.

”Priključenje objekta na gradsku kanalizacionu mrežu nije moguće, tako da je predviđeno tretiranje otpadnih voda nakon čega će se one ispustiti u prirodni recipijent potok u blizini lokacije. Kako se planirani objekat nalazi u granicama zone zaštite vodoizvorišta sa kojeg se snabdijeva opština Kolašin, prilikom izbora načina tretmana vode vodilo se računa o tome”, piše u dokumentaciji za jedan od objekata na Bjelasici.

Autori elaborata zaključuju da “bez detaljnih hidrogeoloških istraživanja ne može se govoriti o strogo definisanim mjerama zaštite kvaliteta voda, već se mogu dati samo opšte mjere zaštite vode”.