Kolašin: Nova kanalizacija zbog hipergradnje

Ruralni dio Kolašina i tri četvrtine grada i dalje koriste septičke jame sa propusnim dnom ili zidovima

6461 pregleda 10 komentar(a)
Jedna od laguna u koju se ispuštaju otpadne vode, Foto: Dragana Šćepanović
Jedna od laguna u koju se ispuštaju otpadne vode, Foto: Dragana Šćepanović

Kolašin je talas hipergradnje dočekao sa nespremnom kanalizacionom i vodovodnom infrastrukturom, pa ni pojedine nove stambene zgrade sa nekoliko desetina stambenih jedinica trenutno ne mogu biti priključene na kanalizaciju.

Kako bi riješila taj gorući problem, Opština planira kreditno zaduženje, kojim će biti finansiran dio projekta izgradnje kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i unapređenje sistema vodosnabdijevanja u tom gradu.

Procijenjena trenutna vrijednost prve faze tog projekta je oko 12 miliona eura, od čega je 8,35 miliona obezbijeđeno grantom od Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), a preostali iznos biće kredit kod Evropske investiciona banke.

Time se stiču uslovi da se započene dugočekivano rješavaje brojnih problema koji ima Kolašin kada je riječ o kanalizacionoj mreži i tretmanu otpadnih voda. Prva studija izvodljivosti “Projekat razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Kolašinu”, urađena je još prije 13 godina.

Prva faza projekta obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u ukupnoj dužini od 9,2 kilometra za 3.000 stanovnika, izgradnju dvije pumpne stanice, projektovanje i izgradnja PPOV sa odgovarajućim priključcima, ali i sprovođenje prioritetnih mjera vodosnabdijevanja.

Ukupna dužina postojeće kanlizacione mreže je oko 3,4 kilometra, a procjenjuje se da je u upotrebi oko 1.300 individualnih septičkih jama, a, kako je rečeno tokom prezentacije projekta, “najveći dio otpadnih voda se, bez prethodnog tretmana, ispušta u potoke i rijeke Taru i Plašnicu”.

Prema ranije saopštenim podacima, ruralni dio i tri četvrtine grada i dalje koriste septičke jame sa propusnim dnom ili zidovima. Uz to, kanalizacioni sistem je izgrađen, uglavnom, u okolini centralnog gradskog trga. Procijenjeni broj stanovnika sa priključcima na kanalizacionu mrežu je 850, što je oko 8,5 odsto. To je svega 275 kanalizacionih priključaka.

”Otpadne vode iz kanalizacionog sistema grada ispuštaju se direktno u lagune, naselje Breza. Lagune ne funkcionišu ispravno, nisu obložene i otpadne vode poniru u zemlju. Trenutno je u funkciji laguna 1, na čijem dnu se nalazi sloj mulja debljine 30-60 centimetara. Usljed procesa fermentacije, stvaraju se neprijatni mirisi čime se narušava kvalitet životne sredine i mogućnost potencijalne kontaminacije rijeke Tare, koja je kao krajnji recipijent otpadnih voda udaljena od laguna svega oko 25 metara”, saopšteno je prilikom prezentacije projekta.

Glavni cilj izgradnje PPOV je, objašnjeno je, smanjenje zagađenja Kolašina i rijeke Tare koje je uzrokovano nedostatkom kompletnog sistema prikupljanja otpadnih voda, a naročito nepostojanjem prečišćavanja otpadnih voda.

Zemljište na kojem je predviđena izgradnja PPOV je u opštinskom vlasništvu, a riječ je o katastarskeoj parcele 379/1, 384 KO Drijenjak. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi kanalizacione mreže, kako kažu u Opštini, tek predstoji, a taj posao treba da bude završen prije raspisivanja tendera.

Bonus video: