Đukanovići uložili žalbu na rješenje o rušenju, bageri još neće put Kočana

Na rješenju koje je 4. aprila donijela urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, piše da je rok rušenje 20 dana od dana prijema rješenja. Piše i da, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, žalba na rješenje ne odlaže izvršenje...

71370 pregleda 139 reakcija 60 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Objekti na porodičnom imanju Đukanovića u nikšićkom naselju Kočani nisu srušeni kako je to naložila inspekcija, jer su Đukanovići uložili žalbu na rješenje inspektora. Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nezvanično su kazali “Vijestima” da je rok za odlučivanje po žalbi 40 dana i da je “u proceduri”.

Na rješenju koje je 4. aprila donijela urbanističko-građevinska inspekcija tog resora, piše da rok rušenje 20 dana od dana prijema rješenja. Piše i da, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, žalba na rješenje ne odlaže izvršenje...

Brat odlazećeg predsjednika Crne Gore, Aco Đukanović, predao je u junu 2018. zahtjeve za legalizaciju objekata u naselju Kočani, koji su upisani u tri lista nepokretnosti, a od Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić dobio je rješenje o prekidu postupka za dva lista.

Treći koji se ne pominje u tom dokumentu, predmet je rješenja za rušenje, koji je 4. aprila na ime odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića, donijela građevinsko-urbanistička inspekcija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Đukanović se nikšićkom Sekretarijatu 13. juna 2018. obratio sa zahtjevom za legalizaciju objekata na parceli 3/2 koja je upisana u LN 889, parceli 3/3 iz LN 983 i objekata na parceli 10/5 iz LN 633. Kako je nedavno kazala punomoćnica Đukanovića, advokatica Neda Ivović, nekoliko dana kasnije, Sekretarijat je donio Rješenja o prekidu iniciranih postupaka legalizacije - do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

U informativnoj emisiji TV E, nedavno je prikazano jedno takvo rješenje, a u njemu se navodi da je Sekretarijat donio rješenje o prekidu postupka za više parcela iz listova nepokretnosti 889 i 633. U tom rješenju ne pominje se i parcela 3/3 i LN 983, u koji je upisana porodična stambena zgrada površine 290, odnosno zgrada spratnosti prizemlje, površine 170 kvadrata, za koju je, pored ostalog, inspektor Aleksandar Todorović nedavno naložio rušenje.

”Naređuje se subjektu nadzora Milu Đukanoviću da poruši izgrađene objekte i to: objekat 1 koji se nalazi na katastarskoj parceli 3/3 KO Kočani u Nikšiću, površine 170 m2, spratnosti P; objekat 2 koji se nalazi na katastarskoj parceli 3/2 KO Kočani u Nikšiću, površine 89 m2, spratnosti Su+P... jer su isti izgrađeni suprotno važećem PUP Opštine Nikšić”, piše u rješenju, uz rok da se objekti sruše u roku od 20 dana.

Todorović je, kako piše u rješenju, uvidom u podatke iz Uprave za katastar i državnu imovinu, utvrdio da je kp 3/3 KO Kočani, Opština Nikšić, upisana u LN 983, da je u A listu kao način korišćenja upisana porodična stambena zgrada 290 m2 zavedena kao zgrada broj 1, dok je kao datum upisa naveden 26. 05. 2020, dok se u B listu kao nosilac prava navodi Đukanović Radovan Milo, osnov prava svojina, po obimu prava 1/1. U V listu se navodi da je zgrada br. 1 koja se nalazi na kp 3/3 spratnosti prizemlje površine 170 m2, dok je kao vlasnik objekta naveden Đukanović Radovan Milo, a kao datum izgradnje navedena 2014. godina. U opisu prava, za taj objekat stoji da “nema građevinsku i upotrebnu dozvolu”, a kao datum tereta naveden je 12. 07. 2019.

Kočani, imanje Đukanovića
foto: Boris Pejović

Inspektor je, uvidom u iste podatke, konstatovao i da je parcela 3/2 KO Kočani upisana u LN 889, da stoji da se na parceli, pored ostalog, nalazi porodična stambena zgrada površine 63 kvadrata, upisana kao zgrada 1. Kao datum upisa naveden je 12. 07. 2019, nosilac prava Milo Đukanović, da je osnov prava svojina, po obimu prava 1/1. Dalje se navodi da je zgrada broj 1, koja se nalazi na kp 3/2 spratnosti suteren+prizemlje, od čega suteren zauzima 41, a prizemlje 47 kvadrata. Kao vlasnik je naveden odlazeći predsjednik Crne Gore, a datum izgradnje 2010. godina. I za tu zgradu navodi se da “nema građevinsku i upotrebnu dozvolu”.

U rješenju inspektora piše da je razlog za rušenje taj što su objekti izgrađeni suprotno važećem PUP-u Opštine Nikšić, odnosno jer se nalaze u zoni “zeleni zaštitni pojas”, da “zaštitni pojasevi mogu biti isključivo sanitarno-higijenskog karaktera ili zeleni zaštitni pojasevi”, te “da se u dijelu zaštitnog pojasa ne navodi mogućnost gradnje bilo kakve vrste stambenih objekata”.

O gradnji na imanju Đukanovića u Kočanima, “Vijesti” su pisale u martu 2019. godine. U tekstu “Straćare ili sakrivene vile šefa države?” tada je objavljeno da dvije od tri kuće na porodičnom imanju predsjednika Crne Gore u tom nikšićkom naselju nisu prijavljene.

Povezani članci

15. Mart 2019.

Straćare ili sakrivene vile šefa države?

Prema dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, 18. aprila iste godine, Upava za nekretnine, odnosno područna jedinica Nikšić, na zahtjev “Navstara” iz Nikšića izvršila je pregled i ovjerila terenski elaborat za tri katastarske parcele, među kojima i 3/2. Zahtjev za sprovođenje u katastarski operat terenskog elaborata datiran je na 15. april 2019. Ovlašćenje za snimanje, prema dokumentaciji, dao je Aco Đukanović.

U tabelarnom prikazu starog i novog stanja iz tog dokumenta, u polje “list nepokretnosti”, za parcelu 3/3 naveden je komentar “novi”. “Novi” se u katastarskoj evidenciji odnosi na LN 983.

Nakon toga, krajem aprila, Aco Đukanović pred notarom Ljubišom Markovićem dao je izjavu u kojoj je navodi da je on gradio objekte u Kočanima, na parcelama za koje je, u junu 2018, i podnio zahtjev za legalizaciju (10/5 iz LN 633, 3/2 iz LN 889 i 3/3 iz LN “novi”, kasnije 983):

”Ja, Đukanović Aco, izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da sam od svojih materijalnih sredstava i svojim radom izgradio objekte”, navodi se u izjavi.

Dodaje se i da je izjava “potrebna radi legalizacije objekata kod Uprave za nekretnine - PJ Nikšić”.

Uprava za nekretnine, izjavu je evidentirala 17. juna, 2019. godine. Mjesec kasnije, prema katastarkoj evidenciji koja je javna, upisan je i teret za navedene listove nepokretnosti (12. jul, 2019).

Kočani, imanje Đukanovića
foto: Boris Pejović

”Pobjeda” je objavila da je punomoćnica Đukanovića, advokatica Ana Đukanović podnijela ministarki ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ani Novaković Đurović zahtjev za izuzeće inspektora Todorovića. Prema pisanju tog lista, u zahtjevu se navodi da je Todorović postupao nezakonito, da nije dostavljao pozive i ostala akta, na način propisan članom 72 Zakona o upravnom postupku stranci na kućnu ili poslovnu adresu, odnosno na radno mjesto. Dodaje se i da mu je adresa stana bila poznata, “jer se nalazi u listu nepokretnosti na koji se poziva u rješenju, a lako je mogao doći do adrese i radnog mjesta subjekta nadzora, koji je predsjednik Crne Gore”. U zahtjevu stojii da kapija na ogradi, u selu kraj Nikšića, na koju je inspektor ostavljao pozive i druga akta, nije nijedno od mjesta propisanih zakonom.

Ministarka Novaković Đurović ranije je kazala da je Đukanoviću 29. marta na objektu zalijepljen poziv stranci da će 31. marta biti izvršen inspekcijski nadzor, i da je “mogao je da se pojavi i da eventualno da komentare”.

Prema dokumentima do koje su “Vijesti” došle, braća su više puta razmjenjivala parcele u Kočanima, prije nego što su konačno i zvanično prešle u ruke odlazećeg šefa države.

Bonus video: