Žabljak: Za komunalno opremanje od 10 do 70 eura po m2

Prema Nacrtu nove odluke Opštine Žabljak, izjednačene naknade za vikendice i druge stambene objekte, dažbina za poslovne prostore smanjena kako bi se eliminisale biznis barijere

4965 pregleda 2 komentar(a)
Ekspanzija gradnje na Žabljaku (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Ekspanzija gradnje na Žabljaku (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak pripremio je Nacrt nove odluke kojom se propisuju visina, uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Sekretar Sava Zeković kazao je “Vijestima” da je novina da su izjednačene naknade za vikendice i druge stambene objekte, a da su naknade za poslovne prostore niže od dosadašnjih cijena. On je rekao da su naknade za poslovne prostore smanjene kako bi se eliminisale biznis barijere.

Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor, a visina naknade utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, prosječnih troškova komunalnog opremanja, zona, vrste objekta i učešća investitora u komunalnom opremanju.

Naknada se obračunava prema površini objekta i otvorenog prostora na parceli namijenjenoj za obavljanje djelatnosti.

Nacrtom je predviđeno da se za prvu zonu plaća 70 eura po metru kvadratnom, drugu 50, treću 35 i četvrtu 10 eura.

Prva zona obuhvata prostor koji je u zahvatu donesenih planskih dokumenata (detaljnih urbanističkih planova, lokalnih i državnih studija lokacija, urbanističkih projekata), kao i prostor obuhvaćen Prostornim planom posebne namjene za durmitorsko područje - detaljnom razradom lokaliteta ‘’Savin kuk’’.

Druga zona obuhvata područje Pitomina, Uskoka, Borja, Tepačkog polja, Motičkog gaja, Virka, Javorja i Pošćenskog kraja u granicama koje su prostorno-urbanističkim planom predviđene kao razvojne zone. Treća zona obuhvata područje Njegovuđe, Vrela, Borja, Virka i Javorja u granicama koje prostorno-urbanističkim planom Opštine Žabljak nijesu predviđene kao razvojne zone. Četvrta zona obuhvata ostala naselja na teritoriji opštine Žabljak.

Iznos naknade za objekte kojima investitor rješava stambeno pitanje umanjivaće se za 50 odsto, objekte u biznis zoni za 30 odsto, otvoreni prostor na parceli koji je projektovan za obavljanje djelatnosti za 30 odsto. Naknada će za 50 odsto biti umanjena za izgradnju objekata namijenjenih za novo zapošljavanje za više od 10 lica, solarne kolektore za potrebe objekta do 50 eura po metru kvadratnom ugrađenog solarnog panela, a najviše do 50 odsto obračunate naknade.

Pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade, za 50 odsto, rekonstrukciju ili rušenje postojećeg i izgradnju novog objekta u postojećim gabaritima ako je potrebno dodatno komunalno opremanje, za 50 odsto.

Za rekonstrukciju objekata u kulturno-istorijskim cjelinama, odnosno objekata upisanih u registar kulturnih dobara, umanjivaće se za 80 odsto, a za isti procenat biće umanjene i naknade za nadzemne garaže i vjerske objekte.

Pod rješavanjem stambenog pitanja smatra se izgradnja zasebnog stambenog objekta neto-površine do 120 metara kvadratnih. Za ostatak stambenog prostora preko površine kojom investitor rješava stambeno pitanje, naknada se ne umanjuje.

Investitor da bi ostvario ovaj popust mora dostaviti dokaz da ima prebivalište na teritoriji opštine Žabljak najmanje 10 godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva za obračun naknade, dokaz da niko od članova domaćinstva nema u svojini stan ili porodičnu stambenu zgradu na području opštine Žabljak.

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta može izvršiti i investitor čija lokacija se komunalno oprema pod određenim uslovima propisanim novom odlukom.

Naknade investitori mogu platiti jednokratno ili u mjesečnim ratama. Ukoliko se investitor odluči da naknadu uplati jednokratno, ima pravo na umanjenje za 10 odsto od obračunate vrijednosti naknade.

Za objekat kojim investitor rješava stambeno pitanje naknadu može platiti u ratama na period do 10 godina, a za ostale objekte do 3 godine.

Ukoliko investitor odluči da plaća naknadu u ratama, prva rata se plaća u visini od 30 odsto od utvrđenog iznosa naknade, a preostali iznos naknade se plaća u jednakim mjesečnim ratama.

Kod plaćanja naknade u ratama utvrđuje se redovna kamata, zatezna kamata i odgovarajuća sredstva obezbjeđenja plaćanja.

Bonus video: