DRI: Pet državnih organa po osnovu ugovora o djelu u 2022. isplatilo više od dva miliona eura

DRI kazao da, zbog toga što se ne vode odgovarajuće evidencije, nije dostupna informacija o broju angažovanih fizičkih lica i ukupnom iznosu utrošenih sredstava po tom osnovu na državnom nivou

5130 pregleda 1 komentar(a)
Foto: DRI
Foto: DRI

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprava prihoda i carina i Agencija za zaštitu životne sredine su od 2020. do 2022. godine, po osnovu ugovora o djelu kojima su angažovali fizička lica, isplatili 4,5 miliona eura, od čega samo u 2022. godini 2,09 miliona eura.

To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) u Izvještaju o reviziji uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“.

DRI je ocijenio da angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima, u periodu obuhvaćeno revizijom, nije vršeno uspješno.

Kazali su da, zbog toga što se ne vode odgovarajuće evidencije, nije dostupna informacija o broju angažovanih fizičkih lica i ukupnom iznosu utrošenih sredstava po tom osnovu na državnom nivou.

"Porast izdataka po osnovu ugovora o djelu kod subjekata revizije koji je praćen neadekvatnim planiranjem, netransparentnim izborom angažovanih lica, uz odsustvo nadzora i analize efekata izvršenih poslova, nesaglasan je sa ciljevima optimizacije javne uprave. Izuzetak predstavljaju ugovori koji su zaključeni sa fizičkim licima nakon sprovedenog postupka javne nabavke (ekspertsko-konsultantske usluge) ili javnog poziva za prijavu kandidata (oglasa)", saopštio je DRI.

Kazali su da nedostatak internih procedura i odgovarajućeg praćenja realizacije ugovora ukazuje da postupak angažovanja fizičkih lica nije organizovan na efikasan način.

"Angažovanje fizičkih lica ugovorom o djelu (ili drugom vrstom ugovora) za obavljanje poslova za koje su sistematizovana radna mjesta, pored činjenice što je u suprotnosti sa Zakonom, dodatno otežava upravljanje i optimizaciju radnih procesa unutar organa, omogućava fizičkim licima pristup podacima koji su namijenjeni državnim službenicima i utiče na gubitak institucionalne memorije", napominje DRI.

Kazali su da je ta institucija, na osnovu sprovedene revizije, a u cilju obezbjeđenja profesionalizacije i depolitizacije javne uprave i unapređenja postupka angažovanja fizičkih lica u državnim organima, dala subjektima revizije devet preporuka.

Subjekti revizije treba da, u skladu sa zakonom, do 5. oktobra ove godine dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 5. marta iduće godine Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

U skladu sa protokolom o saradnji Skupštine i DRI, Konačan izvještaj DRI dostavljen je skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao i Ministarstvu javne uprave.

Konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima” je, na sjednici 5. septembra, usvojio Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kologijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma).

Bonus video: