Negativno mišljenje DRI na finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja Doma starih "Bijelo Polje"

Ministarstvu preporučeno da obezbijedi donošenje rješenja o ostvarivanju prava na usluge smještaja korisnika u ustanovama u skladu sa važećim pravnim propisima, kao i da preispita mogućnost povećanja svog učešća u pokriću troškova smještaja korisnika koji nisu u mogućnosti da samostalno plaćaju usluge

3112 pregleda 1 komentar(a)
Foto: DRI
Foto: DRI

Državna revizorska institucija (DRI) izrazila je negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Doma starih "Bijelo Polje" za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja te javne ustanove za istu godinu.

"Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Ustanova u Izvještaju o neizmirenim obavezama iskazala neizmirene obaveze u iznosu od 95.464,37 eura, koje se značajno razlikuju u odnosu na iste evidentirane u poslovnim knjigama od 369.826,91 eura (veći dio odnosi se na obaveze iskazane po početnom stanju koje nijesu dokumentovane -185.334,09 eura), dok je u Izvještaju o novčanim tokovima iskazala gotovinu na početku perioda u većem iznosu za 10.659,02 eura i gotovinu na kraju perioda u većem iznosu za 5.934,29 eura u odnosu na istu iskazanu u bankarskim izvodima. Ustanova takođe nije vršila evidentiranje transakcija u poslovnim knjigama na odgovarajuća konta, shodno važećem Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore i budžete opština, dok dio finansijskih transakcija nije evidentirala u poslovnim knjigama, što je uticalo na neusaglašenost podataka Ustanove o stanju depozita na žiro računima evidentiranim u poslovnim knjigama i istim iskazanim u bančinim izvodima", saopštio je DRI.

Revizijom je utvrđeno više nepravilnosti.

"Revizijom pravilnosti je utvrđeno da JU Dom starih 'Bijelo Polje' nije uspostavio sistem upravljanja i unutrašnjih kontrola na propisan način; nije obezbijedio evidenciju potraživanja po svim osnovima; nije evidentirao svu nepokretnu i pokretnu imovinu na osnovu potpune i adekvatne dokumentacije; nije raspolagao državnom imovinom na propisan način; nije dosljedno primijenio Zakon o javnim nabavkama u dijelu primjene postupaka; vršio je podjelu predmeta nabavki; nije dostavio Izvještaj o javnim nabavkama na propisan način, a u pojedinim slučajevima cijene i vrste isporučenih proizvoda nijesu odgovarali prihvaćenoj ponudi i zaključenom ugovoru", dodaju iz DRI.

Ta institucija je dala preporuku Ministarstvu rada i socijalnog staranja da, u koordinaciji sa ustanovama socijalne i dječje zaštite, obezbijedi donošenje rješenja o ostvarivanju prava na usluge smještaja korisnika u ustanovama u skladu sa važećim pravnim propisima, kao i da preispita mogućnost povećanja svog učešća u pokriću troškova smještaja korisnika koji nisu u mogućnosti da samostalno plaćaju usluge, kako bi se obezbijedila adekvatna podrška i resursi za njihovu njegu i zbrinjavanje od strane Doma.

Dom starih ”Bijelo Polje” je, kao subjekt revizije, dužan da do 8. oktobra ove godine dostavi DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 8. marta 2024. dostavi Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

"Izvještaj o reviziji je dostavljen Skupštini Crne Gore i Vrhovnom državnom tužilaštvu, shodno potpisanim Protokolima o saradnji, dok je zbog obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti, Izvještaj o reviziji dostavljen na upoznavanje Odboru za ljudska prava i slobode i Odboru za zadravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije", zaključuje se u saopštenju.

Negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2022. i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Doma starih “Bijelo Polje” za 2022. donio je Kolegijum u sastavu: predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić - član Kolegijuma.

Bonus video: