Dukaja krili u Prosvjetnoj inspekciji

“Vijestima” je 15. septembra odgovoreno da bivši direktor škole u Tuzima nema status zaposlenog, ali da je u Prosvjetnoj inspekciji angažovan po ugovoru o djelu. Dukaj je prethodno smijenjen sa pozicije direktora škole zbog zloupotrebe položaja

24045 pregleda 16 komentar(a)
Foto: Vlada
Foto: Vlada

Direktorica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević je još 11. septembra izabrala Nikolu Dukaja za prosvjetnog inspektora iako je sa mjesta direktora škole u Tuzima smijenjen zbog zloupotrebe položaja i to na predlog sadašnjih kolega iz Prosvjetne inspekcije.

Ona je to uradila na dan kad su “Vijesti” prvi put pitale u vezi sa upozorenjem Sindikata prosvjete da bi prijem Dukaja “doprinio negativnom rejtingu Uprave za inspekcijske poslove”.

Iz Uprave za inspekcijske poslove su tog 11. septembra najavili da će odgovore dostaviti narednog dana.

U odgovorima od 12. septembra, UIP ne otkriva da je izbor po konkursu već završen, odnosno da se Vujoševićeva, kao starješina tog organa, odlučila za Dukaja, iako je Uprava za kadrove dostavila listu od više kandidata.

“Vijesti” su, nakon toga, Upravu 15. septembra pitale da li je Dukaj bio angažovan u Prosvjetnoj inspekciji po ugovoru o djelu.

“Gospodin Nikola Dukaj nema status zaposlenog u Upravi za inspekcijske poslove, odnosno u Odsjeku za inspekciju za prosvjetu. Naime, imenovani je angažovan po ugovoru o djelu u Odsjeku za inspekciju za prosvjetu gdje obavlja poslove administrativne i tehničke podrške”, odgovor je Uprave za inspekcijske poslove, četiri dana nakon što je, prema dokumentima u koje smo imali uvid, Vujoševićeva potpisala odluku o njegovom izboru.

U dopisu Vujoševićevoj, iz Sindikata prosvjete su ukazali na to da je Dukaj u vrijeme direktorskog mandata u OŠ “Mahmut Lekić” u Tuzima “bio prepoznat po nepravilnostima u svom radu, kao i po lošoj atmosferi i međuljudskim odnosima”.

“Nakon imenovanja za direktora u drugoj ustanovi, OŠ ‘Đerđ Kastrioti Skenderbeg’, na predlog Uprave za inspekcijske poslove, odnosno prosvjetnog inspektora (aktom broj 0601-741/20-6418/20 od 17. februara 2021), a po rješenju Minsitarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (broj 10101-741/21-59/5 od 30. marta 2021.) Dukaj je razriješen zbog zloupotrebe položaja direktora, što će potvrđeno i presudom Osnovnog suda u Podgorici P.br. 2641/21 od 7. aprila 2023”, navodi se u dopisu Sindikata.

Tada su iz Uprave odgovorili da “...strogo poštuju jednaku dostupnost radnih mjesta i vode se načelom da su radna mjesta državnih službenika, odnosno namještenika dostupna svima, pod jednakim uslovima bez povlašćivanja ili uskraćivanja bilo kojeg kandidata za oglašeno mjesto”.

Uprava za ljudske resurse raspisala je 17. maja oglas za izbor dva prosvjetna inspektora u Podgorici i jednog za opštine Pljevlja, Žabljak, Šavnik i Plužine, sa mjestom rada u Pljevljima.

Prema podacima iz oglasa, zainteresovani kandidati trebalo je da imaju završen fakultet (VII1 nivo kvalifikacija) iz oblasti humanističkih ili prirodnih nauka, poznaju rad na računaru, imaju položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje godinu radnog iskustva.

Na oglas su se javila 22 kandidata, od čega 19 za Podgoricu i četiri za Pljevlja.

Nakon obavljenih testiranja kandidata, Uprava za ljudske resurse je 30. avgusta dostavila Upravi za inspekcijske poslove listu od četiri kandidata koji su zadovoljili sve krterijume za Podgoricu i dva za Pljevlja.

Na listi za Podgoricu je bio i Dukaj, i to kao drugorangirani.

“Posao bi obavljao savjesno i odgovorno, ima karakterne osobine koje to potvrđuju”

U odluci o izboru Dukaja navodi se da je nakon sprovedene procedure u Upravi za kadrove, Vujoševićeva obavila razgovor sa Dukajem, o čemu je sačinjen zapisnik.

“U pomenutom razgovoru, kandidat Niikola Dukaj kazao je da posjeduje 30 godina radnog iskustva u oblasti prosvjete. Kroz precizne i jasne odgovore, pokazao je interesovanje u dijelu doprinosa u radu državnog organa i poboljšanju rada inspekcije za prosvjetu, zatim u dijelu razmjene iskustava sa kolegama iz Inspekcije za prosvjetu, kao i saradnje sa drugim inspekcijama iz različitih upravnih oblasti”, navodi se u odluci.

Kandidat je, stoji u tom dokumentu, “tokom razgovora istakao da bi svoj posao obavljao savjesno i odgovorno i kroz date odgovore pokazao da posjeduje jasne karakterne osobine koje potvrđuju da inspekcijski nadzor može obavljati stručno, efikasno i nepristrasno”.

“Takođe, kandidat je naglasio da bi se pridržavao načela samostalnosti u radu, pa samim tim ne bi dozvolio da dođe u situaciju kršenja zakona, ne bi odstupio od svojih principa i ne bi podlegao pritiscima da izvrši nalog koji bi se kosio sa zakonskim propisima i utvrđenom činjeničnom stanju na terenu”, navodi se u odluci.

Bonus video: