Čiji je kompleks u zgradi "Vektre": Državno, a Brkovićevo

U zgradi “Vektre” u Podgorici nalaze se neke od najbitnijih državnih institucija, ali se ona i dalje vodi na privatnu firmu u stečaju. Prema izvodu iz katastra, samo je za podrum zgrade 3 navedeno da je u svojini Vlade

29633 pregleda 92 reakcija 10 komentar(a)
U zgradi “Vektre” brojne državne institucije, Foto: Boris Pejović
U zgradi “Vektre” brojne državne institucije, Foto: Boris Pejović

Čitav kompleks u zgradi “Vektre”, u Podgorici, u kojem se nalaze najznačajnije državne institucije, vodi se kao imovina privatne firme “Vektra Montenegro” Dragana Brkovića, gdje je stečaj uveden prije tri godine.

Pitanjem evidencije državne imovine Državna revizorska institucija (DRI) bavi se godinama, a situacija sa zgradom “Vektre” u Podgorici tek je jedan od primjera.

Vrhovna revizija je tako 2018. dala preporuku da se službena zgrada koju koristi Ministarstvo prosvjete upiše u list nepokrenosti, ali to nije učinjeno do danas, šest godina kasnije.

U elektronskoj bazi na lokaciji ekatastar.me ne postoje i podaci za neke objekte koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), pored ostalih, granični prelaz GP “Zatrijebačka Cijevna - Grabon”. Taj GP između Crne Gore i Albanije, koji povezuje Podgoricu i Gusinje, otvoren je u avgustu 2021.

Zakon o državnoj imovini stupio je na snagu u martu 2009. i njime je propisana obaveza za organe i javne službe čiji su osnivači Crna Gora, odnosno opštine, da popišu, procijene i evidentiraju nepokretnosti koje su u njihovoj nadležnosti, i da u roku od godinu o tome dostave podatke organu uprave nadležnom za poslove imovine. Registar državne imovine trebalo je da bude u funkciji do ljeta 2010.

Državna revizorska institucija je već dva puta ranije vršila revizije (2011. i 2019. godine) u oblasti državne imovine i ukazala Skupštini i Vladi na utvrđene nepravilnosti. S obzirom na to da i nakon izvršenih revizija nije bio uspostavljan odgovarajući elektronski javni Registar nepokretnosti državne imovine utvrđen u članovima 46 i 47 Zakona o državnoj imovini, DRI je ponovo 2023. izvršila još jednu reviziju uspjeha - “Upravljanje Registrom nepokretnosti državne imovine” i utvrdila da postupak uspostavljanja i upravljanja Registrom državne imovine još nije u dovoljnoj mjeri uspješan”, rekao je “Vijestima” senator DRI Branislav Radulović.

Radulović
Radulovićfoto: Boris Pejović

U odnosu na tu posljednju reviziju, izrađeno je sedam preporuka, za čiju realizaciju su odgovorni Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (u tom dijelu nasljednik Ministarstva finansija) i Uprava za državnu imovinu.

“Najvažnije su one preporuke koje se odnose na nepotpun (podzakonski) normativni okvir, neodgovarajući način i postupak kompletiranja podataka, sistem kontrole kvaliteta i ragraničenje državne imovine. Takođe je naloženo Upravi za državnu imovinu da potpiše ugovore o korišćenju nepokretnosti u državnoj imovini sa direktnim korisnicima i drugim subjektima kojh sada nema”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, poseban problem predstavlja nepostojeća procjena državne imovine.

“Usljed čega je došlo do ponovnog odlaganja primjene Zakona o računovodstvu u javnom sektoru”, rekao je on.

Temom evidencije državne imovine, iako je to najavljeno, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, nije se time bavio.

DRI će, prema riječima Radulovića, krajem marta provjeriti stepen realizacije izdatih preporuka i o tome podnijeti poseban izvještaj.

Preporuke “ne čuju” ni šest godina kasnije

Službenu zgradu koju koristi Ministarstvo prosvjete, a koja se nalazi u blizini Gimnazije “Slobodan Škerović”, u centru Podgorice, koriste i Zavod za školstvo, te javne ustanove Centar za stručno obrazovanje i Ispitni centar.

U katastarskoj evidenciji, u dijelu gdje su navedeni podaci o vrsti prava u odnosu na parcelu na kojoj se nalazi zgrada, navedeni su Crna Gora (svojina), Umjetnička škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vasa Pavić” (upravljanje” i Vlada Crne Gore (raspolaganje).

U dijelu u kojem bi trebalo da su upisani podaci o objektima na parceli, međutim, nije upisano ništa.

“DRI je utvrdio i da službena zgrada koju, osim Ministarstva prosvjete, koristi i Zavod za školstvo, JU Centar za stručno obrazovanje i JU Ispitni centar nije upisana u list nepokretnosti, pa Uprava za imovinu ne raspolaže podacima potrebnim za upis u registar nepokretnosti. Preporuka je da se zgrada upiše u list nepokretnosti”, navedeno je u reviziji DRI iz 2018. godine.

Vrhovna revizija tada je dala rok od šest mjeseci da se ispoštuju preporuke, ali to nije učinjeno do danas.

Šta je sve vlasništvo države, ali zvanično nije

DRI je u reviziji uspjeha o uspostavljanju, vođenju i kontroli evidencije državne imovine kod državnih organa iz 2019. godine, pored ostalog, navela da “evidencija koju vodi Uprava za imovinu nije potpuna”.

“Jer ne sadrži podatke o državnoj imovini za sve organe koji je koriste. Uprava za imovinu nije preduzimala aktivnosti kako bi obezbijedila da svi organi koji koriste državnu imovinu dostave potrebne podatke.

U pojedinim slučajevima Uprava za imovinu nije u mogućnosti, usljed nedostatka potrebne dokumentacije za objekte čija se izgradnja finansirala iz sredstava donacija, da izvrši uknjižbu nepokretnosti u vlasništvu države”, naveli su u toj reviziji, dodajući da je takav slučaj sa recimo službenom zgradom koju koristi tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, danas Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

U istoj je zgradi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

U reviziji iz 2023. vrhovna revizija ustanovila je da u bazi podataka Uprave za nekretnine ne postoje podaci za objekte koje koristi resor unutrašnjih poslova.

Kako su naveli, u bazu Uprave nema podataka za granične prelaze Zatrijebačka Cijevna, Božaj, Vraćenovići, u bazi nema podataka ni za objekat Centra bezbjednosti Bar - aneks objekta površine 73 metra kvadratna, aneks objekta Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, u površini 251 kvadrat, a u bazi nije i rekonstruisani objekat, Hangar aviohelikopterske jedinice u Golubovcima, površine 1.500 kvadrata.

U slučaju graničnog prelaza “Zatrijebačka Cijevna - Grabon”, objekat se vidi na Geoportalu (geoportal.co.me) i nalazi se na katastarskim parcelama 2434/3 i 2433/4 (katastarska opština Gornji Zatrijebač). Takve parcele, međutim, ne postoje i u evidenciji u bazi ekatastar.me, bilo direktnim unosom broja parcela i naziva katastarske opštine ili klikom na opciju “pronađi parcelu na eKatastru”, na Geoportalu.

U “Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu”, koja je objavljena prošle jeseni, DRI je skrenula pažnju da je revizijom utvrđeno da se poslovni prostori na Rimskom trgu, zgrada “Vektre”, “u kojima Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo kapitalnih investicija obavljaju svoje poslove, u katastarskoj evidenciji vode kao imovina privrednog subjekta ‘Vektra Montenegro’ DOO”.

“U postupku revizije se nije moglo utvrditi koji organ vodi evidenciju navedenog poslovnog prostora, zbog čega se Državna revizorska institucija uzdržava od mišljenja po ovom pitanju”, naveli su u reviziji.

Zgrada “Vektre” upisana je u LN 1147 (KO 1330/8, KO Podgorica I) i, prema katastarskoj evidenciji, samo je za zgradu 3, za prvu etažu podruma, navedeno da je u svojini Vlade, odnosno Ministarstva finansija...

Bonus video: