Inspektori još provjeravaju luksuzni hotel na Bjelasici

Ni nakon desetak dana nisu poznati rezultati nadzora na osnovu prijave za tretiranje otpadnih voda iz “Swissotel Resorta” na Bjelasici, za koje nema uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu

17639 pregleda 5 komentar(a)
Swissotel Resort Bjelasica, Foto: Dragana Šćepanović
Swissotel Resort Bjelasica, Foto: Dragana Šćepanović

Iako su nadležni, reagujući na prijavu građana, prije desetak dana počeli da kontrolišu način na koji se tretiraju otpadne vode iz, početkom godine otvorenog, luksuznog hotela “Swissotel Resort” na Bjelasici, još nisu poznati rezultati inspekcijskog nadzora.

Iz Uprave za inspekcijske poslove “Vijestima” nijesu odgovorili na dva puta postavljena pitanja koja se tiču tog slučaja, a iz kolašinske Komunalne policije kažu da je inspekcijski nadzor još traje.

Navodno, lokalnom komunalnom inspektoru sada u tom poslu podršku pružaju vodoprivredni i ekološki inspektor.

Na toj lokaciji, koja je u granicama druge zone zaštite vodoizvorišta sa kojeg se snabdijeva opština Kolašin, a na kojoj je već otvoren jedan i dva hotela se grade, nema uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu. Podnosilac prijave je tražio da se provjeri da li se otpadne vode prečišćavaju prema propisima, prije nego što završe u obližnjem potoku. Pojedini građani, ali i pojedini odbornici lokalne vladajuće većine, sumnjaju da je ispuštanjem otpadnih voda u slivno područje Paljevinske rijeke već ugroženo gradsko vodoizvorište, ali za to do sada nijesu dostavljeni dokazi.

Vlasnik hotela, kompanija Ski resort Kolašin 1600, ćerka kompanije Ski resort Kolašin 1450 Zorana Ćoća Bećirovića, tek prije nekoliko dana podnijela je zahtjev lokalnoj upravi o izjašnjenje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat “Sistem odvođenja prečišćenih voda od objekata Q, R i S do krajnjeg recipijenta i pristupne saobraćajnice”.

Prema dokumentaciji, koju su ranije poslali “Vijestima” iz državnog preduzeća Skijališta Crne Gore, otpadne vode iz privatnog hotela sada se do obližnjeg potoka, koji je pritoka Paljevinske rijeke, dijelom odvode cijevima državnog Ski centra Kolašin 1600. Novootvoreni hotel sa pet zvjezdica za sada koristi infrastrukturu državnog preduzeća i kada je riječ o snabdijevanju vodom i strujom.

Kako piše u dokumentaciji koju je Ski resort Kolašin 1600 dostavio lokalnoj upravi, uz zahtjev o izjašnjenju o potrebi izrade elaborata, snabdijevanje objekta vodom predviđeno je iz rezervoara koji je planiran da se izgradi iznad kote 1.650 mnm.

“Izgradnjom rezervoara i distributivnog cjevovoda, koji su preduslov za uredno snabdijevanje vodom kako cijelog planinskog naselja tako i predmetnog objekta, stvoriće se uslovi za gravitaciono snabdijevanje objekta vodom. Što se tiče odvođenja atmosferskih i fekalnih voda, oko objekata su planirani uređaji za tretiranje predmetnih voda, a zatim se ispuštaju u recipijent”, piše u toj dokumentaciji.

Projektno rješenje sistema, kako je objašnjeno, “predviđa odvođenje prečišćenih voda od priključnih šahtova objekata Q, R i S do krajnjeg recipijenta”. Kolektorski sistem je potrebno projektovati, piše u dokumentaciji, “tako da nesmetano izvrši evakuaciju prečišćenih voda od hotelskog kompleksa do krajnjeg recipijenta (potoka)”.

“Planirano rješenje je da se prikupljene vode nakon što su tretirane u adekvatnim uređajima separatorima ulja i masti fekalne i separatore lakih naftnih derivata atmosferske koje dolaze sa saobraćajnih površina uvedu u šahtove koji su prema grafičkoj dokumentaciji raspoređeni oko objekata. Iz šahtova, voda se skuplja i zajedničkim cjevovodom uvodi u prirodni recipijent”, objašnjeno je u dokumentaciji koju je dostavila kompanija.

Investitor luksuznog hotela, u novembru prošle godine, tražio od Skijališta Crne Gore saglasnost “za izvođenje priključka upotrijebljenih voda i atmosferske kanalizacije prema revidovanom glavnom projektu ‘Odvodnja prečišćenih voda od objekata Q, Ri S (Swissotel Resort) do krajnjeg recipijenta’”.

Odluku o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - sistem odvodnje tretiranih otpadnih voda (atmosferskih i fekalnih) sa urbanističkih parcela (UP) 3, 4 i 5, kao i programski zadatak, donijela je bivša lokalna vlast pred sam kraj mandata, u novembru 2022. godine.

Prema smjernicama Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi - Detaljna razrada lokaliteta Kolašin prikupljanje otpadnih voda od svih objekata na lokalitetu tog baznog naselja, planirano je separisanje i odvođenje do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Recipijent za prečišćene otpadne voda treba da bude lijeva pritoka Dubokog potoka. Nije bilo konkretnih zvaničnih najava o izgradnji PPOV, iako se na Bjelasici ubrzano završava još nekoliko hotela.

Bonus video: