Pljevlja: Vraneš donio odluku o preduzimanju mjera zaštite od požara

Preduzeća i druge organizacije dužni su ažurirati postojeće planove zaštite od požara, i na osnovu njih donijeti operativni plan pojačanih mjera zaštite od požara za navedeni period, u kojem će obuhvatiti i mjere iz ove naredbe

9087 pregleda 13 komentar(a)
Vraneš, Foto: Luka Zeković
Vraneš, Foto: Luka Zeković

Predsejdnik opštine Pljevlja Dario Vraneš donio je odluku o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Pljevlja.

“Opštinski organi, Služba zaštite, preduzeća, ustanove i druga pravna lica kao i građani, dužni su da odmah preduzmu mjere na otklanjanju opasnosti od nastajanja požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju. Svi subjekti na teritoriji opštine Pljevlja dužni su sprovoditi zaštitu od požara organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su izražene mogućnosti nastajanja požara, zbog meteoroloških i drugih uslova, kao i u slučajevima javljanja elementarnih nepogoda. Naređene mjere striktno sprovoditi u periodu od 1. 7. do 30. 10.2024. godine, kada su i mogućnosti za nastajanje požara izražene zbog meteoroloških uslova, naročito na otvorenom prostoru. Organizovanje i sprovođenje naređenih mjera vršiće se u svemu po Zakonu o zaštiti i spašavanju,, planu zaštite od požara koji je donijela SO Pljevlja, planova ZOP-a preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica, kao i ove naredbe, navodi Vraneš u naredbi.

Preduzeća i druge organizacije dužni su ažurirati postojeće planove zaštite od požara, i na osnovu njih donijeti operativni plan pojačanih mjera zaštite od požara za navedeni period, u kojem će obuhvatiti i mjere iz ove naredbe.

“Izvršiti pregled postojeće protivpožarne opreme, nađene nedostatke otkloniti tako što će se dotrajala i zastarjela zamjeniti novom i savremenijom. Preko sredstava informisanja i na drugi način stalno raditi na upoznavanju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara. Lica koja rade na poslovima zaštite od požara angažovati na utvrđivanju požarnih opasnosti i preduzimanju mjera da se ove opasnosti otklone. Obezbijediti telefone za dojavu požara, a sve vatrogasce, čuvare, portire i dežurna lica upoznati sa telefonskim brojevima na koje mogu prijaviti požar, Služba zaštite (123). Sve zaposlene upoznati sa opasnostima od požara i iste obučiti u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. Na vidnim mjestima postaviti table upozorenja o opasnostima od požara. Izvršiti potpuno i detaljno raščišćavanje dvorišta, skladišnih prostora, placeva i ostalih površina. Redovno kositi travu i istu odmah uklanjati kao i druge materijale koji mogu biti uzrok požara. Sve unutrašnje saobraćajnice dovesti u stanje da se mogu koristiti za nesmetano kretanje vatrogasnih vozila. Izvršiti detaljan pregled električnih instalacija, nađene nedostatke otkloniti i dovesti u ispravno stanje. Svakodnevno nakon završetka radnog vremena, uklanjati zapaljive materije kao i sav otpadni materijal iz radnih prostorija, ulaza, prolaza i blizine objekta. Sprovođenju ovih mjera pristupiti odmah, a za realizaciju su odgovorni rukovodioci pravnih lica”, navodi Vraneš u naredbi.

Preduzeće Vodovod je u obavezi da izvrši pregled spoljašnje gradske hidrantske mreže, i da istu održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim normativima, održava u ispravnom stanju cisterne za prevoz vode i u slučaju požara većih razmjera iste staviti na raspolaganje Službi zaštite ako to ona zatraži.

Opštinsko preduzeće Čistoća dužno je do 1. jula urediti sve zelene površine, parkove, šetališta koje se nalazi u granicama GUP –a, i da sve zapaljive materijale redovno uklanja i deponuje na za to određeno mjesto. Čistoća je obavezna da kontroliše i deponiju smeća i drži pod kontrolom požare koji se javljaju o održava požare u ispravnom stanju cisterne za prevo vode i u slučaju požara većih razmjerada ih stavit na raspolaganje Službi zaštite ako to ona zatraži.

Skupštine vlasnika stambenih zgrada dužne su do 1. jula da dovedu u ispravno stanje protivpožarne hidrante i ostala protivpožarna sredstva i opremu, rasčistiti zajedničke dijelove zgrada: podrume, tavane, stepeništa i ukloniti nepotreban materijal koji može izazvati požar. Ključeve od lifta, pomoćnih prostorija, elektroormara, podruma, tavana, hidrantskih ormara dužni su držati kod stanara u prizemlju.

Sekcija za puteve Pljevlja, dužna je redovno održavati magistralne putne pravce koji se nalaze na teritoriji opštine Pljevlja i redovno uklanjati sušenu travu i korov koji se nalaze u neposrednoj blizini puta. Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja dužna je da izvrši detaljan pregled opreme i sredstava za gašenje požara i sve nedostatke odmah otkloni i da preduzme sve mjere i aktivnosti radi poboljšanja interventne spremnosti službe.

CEDIS Pljevlja dužan je uspostaviti pojačanu službu dežurstva kako bi se u slučaju potrebe, a na zahtjev CB Pljevlja ili Službe zaštite mogla izvršiti redukciju napajanja strujom određenih potrošača.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Podgorica PJ Pljevlja, dužan je držati u pripravnosti jedno sanitetsko vozilo sa stručnom ekipom koje će na poziv komandira Službe zaštite biti angažovano za pružanje medicinske pomoći.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore Pljevlja, dužna je da preduzme sve mjere i radnje u skladu sa Zakonom o šumama na planu zaštite šuma od požara, a u slučaju izbijanja požara odmah preduzeti mjere i aktivnosti na njegovom gašenju. Svi koncesionari i vlasnici šuma dužni su da preduzmu sve aktivnosti zaštite šuma od požara, a u skladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o koncesijama i Zakonom o šumama.

MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje , Područna jediica Pljevlja, dužan je da obavi nadzor nad mjerama ZOP-a i sve subjekte upozoriti da su dužni da poštuju mjere zaštite od požara propisane Zakonom i ovom Naredbom.

CB Pljevlja da u skladu sa svojim ovlaštenjima u saradnji sa nadležnim tužilaštvom preduzme mjere i radnje za otkrivanje počinilaca djela koja dovode do izazivnja požara na otvorenom te opšte opasnosti.

Komunalna policija dužna je da u okviru svojih nadležnosti vrši kontrolu i sprovodi mjere u oblasti prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, održavanja i korišćenja deponija i održavanja javnih površina.

Bonus video: