PREMAŠILI ROK, ALI SU PLATILI ZEMLJIŠTE

Grad neće da raskine ugovore sa Zetagradnjom

O aneksu ugovora iz 2006. i 2008. izjasniće se odbornici 28. jula
327 pregleda 2 komentar(a)
Blagota Radović, Foto: Savo Prelević
Blagota Radović, Foto: Savo Prelević
04.02.2019. 12:45h

Odbornici u Skupštini Glavnog grada bi na sjednici 28. jula, trebalo da daju saglasnost za zaključenje aneksa ugovora, koje je Glavni  grad  sa kompanijom “Zetagradnja” sklopio 2006. i 2008. godine.

Aneksom će se, kako se navodi u odluci, brisati odredbe ugovora koje se odnose na rok izgradnje objekata na kupljenim urbanističkim parcelama, za koje je „Zetagradnja“, vlasnika Blagote-Baće Radovića izmirila kupoprodajnu cijenu, kao i rok za pribavljanje upotrebne dozvole za objekte.

Pomenutim odredbama je bilo predviđeno da ukoliko “Zetagradnja” u roku od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ne započne izgradnju objekta, Odluka o prenosu prava na predmetnom zemljištu prestaje da važi, pri čemu Direkcija za imovinu zadržava pravo jednostranog raskida ovog ugovora. Tim članovima je bilo predviđeno i da će Direkcija pokrenuti postupak za povraćaj zemljišta, uz donošenje odluke o prestanku prava korišćenja radi izgradnje i raskid ugovora, ukoliko „Zetagradnja“ ne izgradi objekat i pribavi upotrebnu dozvolu u roku utvrđenom regulacionim planom.

„Navedene odredbe ugovora sačinjene su u vrijeme i pod uslovima koje je predviđao tada važeći Zakon o građevinskom zemljištu... dok odredbama sada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, nije predviđen rok za početak izgradnje objekta, a rok za završetak radova vezuje se za pravosnažnost građevinske dozvole...“, navodi se u odluci.

U odluci se navodi da Glavni  grad , kao nosilac prava raspolaganja, daje saglasnost Direkciji za imovinu da sa privrednim društvom “Zetagradnja”zaključi anekse ugovora o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu od 2.081 kvadrat u zahvatu DUP-a “Nova Varoš”- izmjene i dopune, za koje je ovo privredno društvo isplatilo naknadu u iznosu od 839.046 eura.

Odlukom je predviđeno i zaključivanje aneksa ugovora za zemljište od 4.475 kvadrata u zahvatu DUP-a “Zona centralnih djelatnosti-Cetinjski put”, za koje je “Zetagradnja” isplatila naknadu od 1.082.950 eura, kao i za zemljište površine 2.588 kvadrata u zahvatu pomenutog DUP-a za koje je „Zetagradnja“ isplatila naknadu u iznosu od 626.538 eura.

Dokumentom je predviđeno i zaključivanje aneksa ugovora za zemljište, površine 2.664 kvadrata u zahvatu DUP-a “Konik-Stari aerodrom”-izmjene i dopune, za koju je ovo privredno društvo isplatilo naknadu u iznosu od 213.040 eura.

Aneks ugovora će, kako se navodi u materijalu koji će razmatrati odbornici, biti zaključen i za zemljište od 4.585 kvadrata u zahvatu DUP-a “Agroindustrijska zona”, za koje je „Zetagradnja“ isplatila naknadu u iznosu od 687.460 eura.

Za  Glavni  grad nije ekonomično da raskine ugovore

Kompanija “Zetagradnja” je, kako se navodi u odluci, Glavnom gradu po ugovorima isplatila sredstva ugovorene tržišne cijene za građevinsko zemljište, “pa za  Glavni  grad ne bi bilo ekonomično raskidati ove ugovore zbog nepoštovanja ugovorenih rokova za početak i kraj gradnje koji se pozitivnim propisima više i ne predviđaju”.

Zaključenjem aneksa predmetnih ugovora će se kako navode steći uslovi za pretvaranje ugovorenog prava korišćenja u pravo svojine i uslovi za dobijanje građevinske dozvole za gradnju planiranih objekata, čime će se prostor privesti namjeni.