ZAINTERESOVANI DA DOSTAVE PONUDE U NAREDNIH 30 DANA

Raspisan oglas za koncesije za detaljna istraživanja i eksploataciju sirovina u Sitnici i Stolu

“Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju daje se na period od 22 godine, i to po jedna godina za detaljna geološka istraživanja, odnosno izradu rudarske dokumentacije, i 20 godina za eksploataciju”, precizira se u pozivu
60 pregleda 0 komentar(a)
zgrada Vektre, Ministarstvo ekonomije, Foto: YouTube
zgrada Vektre, Ministarstvo ekonomije, Foto: YouTube
Ažurirano: 26.03.2016. 15:28h

Ministarstvo ekonomije raspisalo je oglas za investitore zainteresovane za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina lokaliteta Sitnica u Opštini Herceg Novi, odnosno Stola u Danilovgradu.

Zainteresovani, u narednih 30 dana, ponude mogu dostavljati za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena u hercegnovskoj Sitnici, odnosno arhitektonsko-građevinskog ili ukrasnog kamena u Stolima u Opštini Danilovgrad.

Sitnica se, kako se navodi u javnom pozivu, nalazi pored regionalnog puta Herceg Novi-Trebinje, na udaljenosti od oko 12 kilometara (km) vazdušne linije, odnosno, 17 km od Herceg Novog u pravcu sjeverozapada.

Na tom prostoru rađena su samo osnovna geološka istraživanja koja su pokazala da teren izgrađuju karbonatni sedimenti, odnosno krečnjaci, rjeđe dolomiti, mezozojske starosti, predstavljeni slojevitim, debeloslojevitim, rjeđe bankovitim krečnjacima, blijedožućkastosmeđe boje.

“Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju daje se na period od 22 godine, i to po jedna godina za detaljna geološka istraživanja, odnosno izradu rudarske dokumentacije, i 20 godina za eksploataciju”, precizira se u pozivu.

U zavisnosti od potrebe investitora, može se ponuditi rok eksploatacije duži od utvrđenog koncesionim aktom, pod uslovom da ukupan koncesioni period, koji obuhvata sve navedene faze, ne prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina.

Koncesiona naknada za eksploataciju mineralne sirovine sastoji se iz nepromjenjivog stalnog dijela naknade i promjenjivog. Minimalni iznos stalnog dijela koncesione naknade za period od 20 godina iznosi 504 hiljade eura, odnosno 25,2 hiljade eura godišnje.

Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje Ugovorom o koncesiji može, u zavisnosti od ponuda, biti veći od obračunatog minimalnog iznosa. Ugovoreni godišnji iznos koncesionar plaća tokom konesionog perioda u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno, decembra tekuće godine.

Promjenjivi dio naknade se, kako je objašnjeno u pozivu, obračunava na kraju svake godine, a plaća se za količine eksploatisane mineralne sirovine koja prelazi godišnju minimalnu količinu za eksploataciju utvrđenu ugovorom o koncesiji.

Lokalitet arhitektonsko-građevinskog kamena Stola se nalazi na području Opštine Danilovgrad, od kojeg je udaljeno oko deset km vazdušne linije, u pravcu sjeveroistoka, na nadmorskoj visini od oko 900 metara nadmorske visine.

“Na ovom lokalitetu nijesu rađena detaljna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog, ukrasnog, kamena, tako da nema podataka o njihovim rezervama. Šire područje lokaliteta Stola izgrađuju slojeviti i bankoviti krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti, smeđe boje, gornjokredne starosti”, precizira se u pozivu.

Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju daje se na period od 30 godina, i to po jedna godina za detaljna geološka istraživanja i izradu rudarske dokumentacije, i 28 godina za eksploataciju.

“U zavisnosti od potrebe investitora, on može ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka utvrđenog koncesionim aktom, pod uslovom da ukupan koncesioni period, koji obuhvata sve navedene faze, ne prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina”, navodi se u pozivu.

Obračunata minimalna koncesiona naknada predstavlja minimalni iznos stalnog dijela koncesione naknade za period od 28 godina u iznosu od 328,3 hiljade eura, odnosno 11,73 hiljade eura godišnje.

Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje ugovorom o koncesiji može, u zavisnosti od ponuda, biti veći od obračunatog minimalnog iznosa. Ugovoreni godišnji iznos stalnog dijela koncesione naknade koncesionar plaća tokom koncesionog perioda u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno, decembra tekuće godine.

Promjenjivi dio naknade, obračunava se na kraju svake godine, a plaća se za količine eksploatisane mineralne sirovine koja prelazi godišnju minimalnu količinu za eksploataciju utvrđenu Ugovorom o koncesiji.

Na javnom nadmetanju za davanje koncesije ne mogu da učestvuju preduzeća i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije, koja imaju neizmirene poreske i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja.

"Uz ponudu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina ponuđači su dužni da dostave bankarsku garanciju za ponudu u iznosu od pet hiljada eura, sa rokom važenja do dostavljanja bankarske garancije za fazu detaljnih geoloških istraživanja", precizira se u pozivu.

Koncesionar je dužan da u roku od 20 dana od zaključivanja ugovora o koncesiji, dostavi koncedentu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza, odnosno faze detaljnih geoloških istraživanja, za Sitnicu 13 hiljada eura, a za lokalitet Stola šest hiljada eura, sa rokom važenja od godinu od datuma izdavanja.

Koncesionar je dužan da, najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja te bankarske garancije, dostavi koncedentu obnovljivu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, sa rokom važenja od godinu od datuma izdavanja, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja svih ugovornih obaveza, za Sitnicu 25 hiljada eura, a za Stolu 12 hiljada eura.

Iz Ministarstva su objasnili da će ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade biti bodovan sa 40 poena prilikom vrednovanja ponuda, a ponuđeni ukupni obim proizvodnje sa 20 bodova.

Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz ponudu obuhvata, između ostalog, dokaze da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo sprovedeno u obavljanju profesionalne djelatnosti, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa.

Tenderska komisija će razmatrati samo blagovremeno podnesene ponude uz koje je priložena tražena dokumentacija.

Tenderska komisija će u roku od 30 dana od otvaranja ponuda dostaviti nadležnom Ministarstvu ekonomije rang listu ponuđača sa izvještajem o sprovedenom postupku.

Preporučujemo za Vas