U 2015. UTVRDILI 9.850 NEPRAVILNOSTI

Tržišna inspekcija: Fokus na suzbijanju nelegalnog obavljanja trgovine

"Tržišni inspektori su u prošloj godini obavili 18,05 hiljada inspekcijskih pregleda, od čega 17,97 hiljada na unutrašnjem tržištu, a 79 pregleda po zahtjevima izvoznika za izdavanje certifikata za određene vrste robe u izvozu", precizirala je Đurđić
2 komentar(a)
prodavnica, Foto: Shutterstock
prodavnica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 24.01.2016. 14:38h

Tržišna inspekcija fokusiraće se u ovoj godini na suzbijanje nelegalnog obavljanja trgovine, uključujući prodaju van prodajnih objekata, kao i na postizanje višeg stepena zaštite ekonomskih interesa potrošača, posebno od nebezbjednih neprehrambenih proizvoda, najavila je glavni tržišni inspektor, Nada Đurđić.

Ona je kazala da će naglasak, pri planiranju i sprovođenju nadzora za ovu godinu, biti stavljen na oblasti nadzora u kojima je u prethodnom periodu utvrđeno češće kršenje odredbi zakona.

"U oblasti trgovine i dalje će se težiti suzbijanju nelegalnog obavljanja ove djelatnosti, šta uključuje nabavku i prodaju robe, vođenje evidencije, uključujući i prodaju van prodajnih objekata odnsno privremena prodajna mjesta i pijačne prostore“, rekla je Đurđić u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona smatra da će se tim aktivnostima doprinijeti suzbijanju sive ekonomije kada je u pitanju promet robe i pružanje usluga u oblasti trgovine, raznih zanatskih usluga, kao i stvaranju jednakih i konkuretnih uslova poslovanja preduzeća.

"Sve to treba da doprinese povećanju ukupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) naše zemlje“, dodala je Đurđić.

Ona je kazala da su u Tržišnoj inspekciji zadovoljni postignutim rezultatima u prošloj godini, jer su realizovane sve planirane aktivnosti i postupljeno je po svim žalbama potrošača.

"Tržišni inspektori su u prošloj godini obavili 18,05 hiljada inspekcijskih pregleda, od čega 17,97 hiljada na unutrašnjem tržištu, a 79 pregleda po zahtjevima izvoznika za izdavanje certifikata za određene vrste robe u izvozu", precizirala je Đurđić.

U tom periodu utvrđeno je, kako je rekla, 9,85 hiljada nepravilnosti, a odnosile su se na povredu propisa i to 5,5 hiljada o unutrašnjoj trgovini, 3,92 hiljade o zaštiti ekonomskih prava potrošača, 162 o bezbjednosti proizvoda, 113 iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, 18 o duvanu i duvanskim proizvodima, 116 iz oblasti zanatstva 116 i 21 po drugim propisima, metrologija i dragocjeni metali.

"U oblasti unutrašnje trgovine utvrđene nepravilnosti odnosile su se na nepoštovanje propisanih obaveza u vezi sa evidencijom nabavke i prodaje robe, obavljanje trgovine bez prethodnog podnošenja prijave trgovine, neposjedovanje dokaza o nabavci robe i obavljanje trgovine bez ispunjenih minimalno tehničkih uslova“, navela je Đurđić.

U oblasti zaštite potrošača najčešće nepravilnosti odnosile su se, između ostalog, na cijene, obavještenje o robi, neizdavanje računa ili izdavanje računa koji nijesu propisane sadržine, saobraznost i garantni list, zloupotrebu izraza garancije, ponudu popravke ili održavanje proizvoda, dostupnost rezervnih djelova i servis, dokumentaciju koja prati robu, posebne uslove prodaje i prodajne pogodnosti, istekli rok upotrebe, prigovor po osnovu reklamacije proizvoda – cijene i neisticanje obavještenja o mjestu i načinu podnošenja prigovora.

"Što se tiče bezbjednosti proizvoda, utvrđene nepravilnosti odnosile su se na plasiranje nebezbjednih i opasnih proizvoda na tržište, a kada je riječ o duvanu i duvanskim proizvodima, utvrđene nepravilnosti odnosile su se na obavljanje prometa bez izdatog odobrenja, stavljanje u promet neobrađenog duvana, suprotno Zakonu o duvanu, promet duvanskih proizvoda po maloprodajnim cijenama većim od propisanih, neisticanje obavještenja o zabrani prodaje osobama mlađim od 18 godina“, objasnila je Đurđić.

Ona je rekla da su inspektori, u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, u nadzoru preduzimali upravne mjere i radnje, izricali prekršajne naloge i podnosili prijave nadležnom sudu za prekršaje. Oni su u 2,21 hiljadu slučajeva ukazali subjektima nadzora na nepravilnosti i ostavili rok za njihovo otklanjanje, dok su u 6,51 hiljadu slučajeva donijeli rješenja.

"Za počinjene prekršaje su u prošloj godini izdali 7,25 hiljada prekršajnih naloga sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 2,13 miliona EUR. Takođe, zbog počinjenih prekršaja tržišni inspektori su podnijeli i 95 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka“, navela je Đurđić.

Tržišna inspekcija je, kako je kazala, bila posebno posvećena suzbijanju sive ekonomije u skladu sa Vladinim Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije, obavljajući nadzor nad primjenom propisa.

"Tržišni inspektori su utvrdili da je 267 subjekata nadzora obavljalo promet robe bez podnošenja propisane prijave trgovine, a u oblasti zanatstva 114 subjekata je obavljalo djelatnost bez prethodno podnesene prijave nadležnom organu lokalne uprave“, precizirala je Đurđić.

U dijelu kontrole nabavke robe u 75 slučajeva je utvrđeno da su subjekti nadzora obavljali promet robe bez dokaza o njenoj nabavci, pa je po tom osnovu u 75 slučajeva privremeno oduzeta roba u vrijednosti od 9,91 hiljadu eura.

"Radi se o raznim vrstama robe, cigarete, rezani duvan, kutije sa filterom za rezani duvan, sirova i mljevena kafa, DVD-ovi, CD-ovi, alkoholna pića, petarde, vatrometi, motorno ulje, umjetničke slike, suveniri, odjevni predmeti – trenerke, džemperi, dukserice, prsluci, farmerice, patike, jakne, čarape, donji veš, kupaći kostimi, jastučnice, stolnjaci, igračke, naočari, kozmetički proizvodi i ruže”, rekla je Đurđić.

Takođe, kada je u pitanju prodaja robe, stalno je kontrolisano izdavanje računa potrošačima, sa aspekta zaštite prava potrošača. U 246 slučajeva utvrđena nepravilnost bila je neizdavanje računa ili izdavanje računa koji nisu propisane sadržine.

"U 5,03 hiljade slučaja utvrđene nepravilnosti bile su netačno i neažurno vođenje evidencije trgovina u prometu na malo, veliko i kod pružanja trgovinskih usluga“, dodala je Đurđić.

Pored toga, obavljan je kontinuirani nadzor nad prometom duvanskih proizvoda i to sa aspekta primjene zakona koji uređuju tu oblast. U prošloj godini je obavljeno 1,3 hiljade inspekcijskih pregleda i utvrđeno 66 nepravilnosti koje su se odnosile na neposjedovanje dokaza o nabavci duvanskih proizvoda, neisticanje oznake o zabrani prodaje duvanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, neisticanje maloprodajnih cijena na duvanskim proizvodima, stavljanje u promet neobrađenog duvana i obavljanje prometa duvana bez izdatog odobrenja.

"U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u oblasti prometa duvanskih proizvoda inspektori su izrekli 19 mjera ukazivanja i donijeli 47 rješenja od čega šest rješenja o otklanjanju nepravilnosti i 41 o privremenom oduzimanju robe u šta spada 2,17 hiljada paklica cigareta, 178,5 kilograma neobrađenog duvana i tri kutije sa filterom za rezani duvan u ukupnoj vrijednosti od 5,17 hiljada eura", precizirala je Đurđić.

U 12 slučajeva roba je oduzeta od NN osoba. Izdato je 27 prekršajnih naloga i podneseno osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Đurđić je, govoreći o oblasti zaštite potrošača, kazala da potrošačima, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, stoji na raspolaganju prvo i obavezno podnošenje prigovora kod trgovca gdje je proizvod kupljen, upravno-pravna zaštita preko nadležnih inspekcija, vansudska zaštita preko Arbitražnog odbora, koji je uspostavljen pri Privrednoj komori i sudska zaštita preko nadležnog suda.

"Potrošaču, u cilju zaštite njegovih prava, stoje na raspolaganju dvije mogućnosti, i to prigovor po osnovu saobraznosti proizvoda, a takođe i ostvarivanje prava po osnovu garancije, ukoliko je za proizvod proizvođač ili trgovac dao garanciju. I jednu i drugu mogućnost potrošač može koristiti pod uslovom da nedostatak na proizvodu nije nastao njegovom krivicom“, objasnila je Đurđić.

Po osnovu prigovora, potrošač svoje pravo ostvaruje kod trgovca kod kojeg je kupio proizvod podnošenjem pisanog prigovora, i to u slučaju nesaobraznosti proizvoda, u roku od dvije godine od prelaska rizika na potrošača, a u vezi sa datom garancijom u roku iz garantnog lista, na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od plaćanja računa, a za javne usluge u roku 15 dana od prijema računa.

"Trgovac je dužan da odgovori potrošaču bez odlaganja, najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora. Ukoliko trgovac ne odluči po prigovoru u naznačenom roku ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti inicijativu za zaštitu prava kod nadležnog inspekcijskog organa ili zaštitu prava ostvarivati pred Arbitražnim odborom ili nadležnim sudom“, navela je Đurđić.

Potrošači, kako smatra, nijesu u potpunosti informisani po pitanju svojih prava, a pogotovu o načinu ostvarivanja njihove zaštite.

"Tržišna inspekcija se trudi i ulaže velike napore da potrošače obavijesti i uputi na adekvatnu zaštitu svojih prava, o čemu ih obavještava objavljivanjem rezultata ostvarenih u nadzoru i relevantnih informacija putem web stranice Tržišne inspekcije, sredstava informisanja, učešćem na raznim okruglim stolovima posvećenim zaštiti prava potrošača, a posebno preko dežurnog inspektora“, saopštila je Đurđić.

Na osnovu praćenja prijava potrošača može se, kako je ocijenila, zaključiti da posljednjih godina informisanost potrošača raste u odnosu na raniji period.

"Nadamo se da će nevladin sektor, čija je to obaveza, svojim aktivnostima doprinijeti boljoj informisanosti potrošača u Crnoj Gori“, dodala je Đurđić.

Inspekcija će, kako je rekla, u narednom periodu posvetiti pažnju razvijanju i jačanju saradnje sa drugim tijelima iz oblasti zaštite potrošača i nadzora neprehrambenih proizvoda na tržištu, a naročito u segmentu sprovođenja zajedničkih inspekcijskih kontrola sa drugim inspekcijama u okviru Uprave za inspekcijske poslove, kako bi kroz zajedničke kontrole proaktivno djelovali na poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i bezbjednosti potrošača.

"Nastavićemo sa kontinuiranim nadzorom kako bismo uticali na smanjenje povreda propisa, postigli viši stepen zaštite ekonomskih interesa potrošača i jačali svijest prduzeća o njihovoj odgovornosti po pitanju bezbjednosti proizvoda koje stavljaju na tržište“, kazala je Đurđić.

Inspekcija će, kako je zaključila, u narednom periodu posebno biti posvećena postupanju po inicijativama građana i poslovnih subjekata, prijavama potrošača, kao i njihovim zahtjevima za zaštitu prava. Kako bi uspješno realizovali obaveze, radiće se i na dodatnoj edukaciji tržišnih inspektora.

Preporučujemo za Vas