IZGRADNJA MALIH HIDROELEKTRANA

Tender za davanje koncesija za vodotoke Bukovica i Štitarička

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva po cijeni od 500 eura
58 pregleda 0 komentar(a)
Mala hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Mala hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 01.08.2015. 11:25h

Ministarstvo ekonomije objavilo je tender za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Bukovica i Štitarička za izgradnju malih hidroelektrana (mHE).

Krajnji rok za podnošenje ponuda za vodotoke koji se nalaze u opštinama Šavnik i Mojkovac je 5. oktobar do deset sati.

Ponude će biti otvorene istog dana u 14 sati u prostorijama Ministarstva ekonomije.

Rok trajanja koncesije za sve objavljene vodotoke iznosi 30 godina.

Visina koncesione naknade je fiksna i iznosi 6,5 odsto ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj iznos ne može biti manji od pet odsto planirane proizvodnje iz idejnog rješenje iz ponude ponuđača.

Naknada se plaća u iznosu od 6,5 odsto ostvarene godišnje proizvodnje mHE odnosno pet odsto procijenjene proizvodnje iz idejnog rješenja iz ponude ponuđača, zavisno koji je od ta dva iznosa veći u datoj godini.

Pomenuti procenat godišnje proizvodnje se preračunava u novčani iznos po važećoj otkupnoj cijeni električne energije proizvedene u mHE i raspoređuje u državni i lokalni budžet na način definisan zakonom.

Procenat proizvodnje mHE koji se na godišnjem nivou izdvaja za koncesionu naknadu će biti sastavni dio Ugovora o koncesiji, predviđen kao fiksni procenat koji koncesionar daje koncedentu.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka ima domaće ili strano preduzeće, preduzetnik ili građanin, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva po cijeni od 500 eura.

Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno, na crnogorskom jeziku.

Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorski jezik.

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 25.000 euraplativa na prvi poziv, bez prava prigovora, u formi datoj u Uputstvu ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu. Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu , a rang lista ponuđača se sastavlja za svaki vodotok pojedinačno.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su iskustvo u upravljanju hidroenergetskim objektima i finansijska sposobnose, koji se ocjenjuju sa po 30 bodova.

Tehničko rješenje nosi 20 bodova, instalisana snaga mHE osam, a godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE 12 poena.

Navedeni kriterijumi su obavezni.

Opcioni kriterijumi su iskustvo na domaćem tržištu koje nosi 12 bodova i višenamjenska rješenja koja će biti ocijenjena sa osam poena.

Ministarstvo zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim javni oglas, kao i da ni jednom ponuđaču ne da koncesiju za vodotoke za korišćenje za izgradnju mHE.

Zainteresovani ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponuda, najkasnije deset radnih dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.