SJEDNICA SAVJETA

CBCG: Rastuća nelikvidnost realnog sektora i dalje ključna ranjivost crnogorske ekonomije

Savjet je takođe donio set od dvanaest odluka, kao i Pravila rada Platnog sistema CBCG, kojima se kako ističu vrši harmonizacija sa propisima Evropske unije
0 komentar(a)
Centrlana banka, CBCG, Foto: Savo Prelević
Centrlana banka, CBCG, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 10.11.2014. 12:40h

Rastuća nelikvidnost realnog sektora i dalje predstavlja ključnu ranjivost crnogorske ekonomije sa negativnim implikacijama na stanje u bankarskom sektoru, konstatovao je Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) na 63. sjednici kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio guvernerov Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za septembar 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini.

"Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Savjet je ocijenio da rastuća nelikvidnost realnog sektora i dalje predstavlja ključnu ranjivost crnogorske ekonomije sa negativnim implikacijama na stanje u bankarskom sektoru. Konstatovano je da stabilnost bankarskog sektora na zadovoljavajućem nivou solventnosti i likvidnosti banaka, kao i da je profitabilnost na adekvatnom nivou. Ohrabruje i poboljšanje parametara kvaliteta aktive odnosno smanjenje kredita koji kasne sa otplatom i nekvalitetnih kredita, i u apsolutnom i u relativnom iznosu, u odnosu na prethodni mjesec, kao i u odnosu na decembar 2013. godine", saopšteno je iz CBCG.

Savjet je takođe donio set od dvanaest odluka, kao i Pravila rada Platnog sistema CBCG, kojima se kako ističu vrši harmonizacija sa propisima Evropske unije u oblasti platnog prometa i obezbjeđuje da primjena ovih akata otpočne od 9. januara 2015. godine, istovremeno sa početkom primjene novog Zakona o platnom prometu.

"Izuzetak predstavlja Odluka o nadgledanju platnih sistema kojom se obezbjeđuje dosljedna primjena međunarodnih standarda i principa za funkcionisanje platnih sistema, posebno Principa za infrastrukturu finansijskog tržišta iz aprila 2012. godine koje su utvrdili Odbor za platni sistem i sistem poravnanja Banke za međunarodna poravnanja (CPSS) i Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), sa odloženom primjenom od 1. januara 2016. godine, radi obezbjeđivanja optimalnog perioda za pripremu odgovarajuće primjene navedenih međunarodnih principa i standarda iz 2012. Godine“, saopštili su iz CBCG..

Oni su dodali da je savjet je donio Odluku o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji iz razloga što su odredbama novog Zakona o platnom prometu pojedina pitanja koja su do početka primjene ovog zakona uređivana podzakonskim propisima uređena samim zakonom.