NEGATIVNO MIŠLJENJE DRI NA RAD PRIJESTONICE

Bogdanović minus vidi pozitivno

Opština, kojom rukovodi predsjednik Aleksandar Bogdanović, prikazala je da su pozitivno poslavali sa 1,8 miliona eura, dok je vrhovna revizija utvrdila da su bilu u minusu od 921.500 eura
0 komentar(a)
Ažurirano: 01.11.2014. 12:48h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na završni račun budžeta Prijestonice Cetinje za prošlu godinu, jer nije istinito prikazala poslovanje. Opština, na čijem čelu je Aleksandar Bogdanović, prikazala je da je pozitivno poslovala sa 1,8 miliona eura, dok je vrhovna revizija utvrdila da su bili u minusu od 921,58 hiljada.

DRI: Deficit 921 hiljada, Cetinje: Plus 1,8 miliona

Negativno mišljenje je dato i zbog toga što su utvrđeni nedostaci u planiranju budžeta, sistemu evidentiranja neizmirenih obaveza, imovine, prikupljanja pojedinih javnih prihoda, odstupanja u primjeni zakonskih i podzakonskih propisa, nefunkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola i nenamjensko trošenje novca...

Nadležni Kolegijum DRI, kojim je rukovodio Dragiša Pešić, dao je 38 preporuka koje se moraju ispoštovati u narednih pola godine.

Bogdanović je prije nekoliko dana javno kritikovao izvještaj EK o napretku tvrdeći da nije na pravi način u izvještaju prepoznat napredak u pogledu jačanja transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti na lokalnom nivou. EK je izvještaju navela da nije bilo napretka u pogledu jačanja transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti na lokalnom nivou.

Gorivo, telefoniranje, reprezentacija

DRI je preporučila da opština planira budžet u skladu sa zakonom, da racionalno troši novac, definiše limite za potrošnju goriva, telefona, reprezentacije, precizno utvrdi uslove i način korišćenja službenih vozila, kao i da izdaje naloge za njihovo korišćenje i potrošnju goriva.

Bogdanoviću je preporučeno da donese uputstvo o radu trezora i da sekretar za finansije vrši plaćanja sa konsolidovanog računa trezora isključivo uz podnošenje originalne dokumentacije, koja je ovjerena i potpuna. DRI traži da opština u narednom periodu poveća broj i obuhvat kontrola lokalnih javnih prihoda, pokrene postupak prinudne naplate prema obveznicima koji na vrijeme ne izvršavaju obaveze.

Osam plata bez poreza i doprinosa, avansi...

Traži se da se uskladi sa zakonom obračun zarada za sve lokalne organe, da se prilikom isplate zarada obračunavaju porezi i doprinosi, da se precizira za koje vanredne poslove angažuju određene osobe i da im isplaćuje naknada tek po dostavljanju izvještaja o realizaciji tog posla, da ne preuzima obaveze javnih preduzeća prema njihovim dobavljačima bez valjanog pravnog osnova...

DRI preporučuje da se, shodno Zakonu, nabavka robe vrši na osnovu odluka o nabavci, da ne vrši plaćanje avansno već uz tačnu dokumentaciju, kao i da vodi evidenciju o uzetim kreditima i otplati duga...

Revizori su utvrdili da je u pojedinim organima zaposleno više osoba nego što je predviđeno pravilnikom, da je isplaćeno osam plata bez poreza i doprinosa. Isplaćeno je 28.000 više za ostala primanja nego što je bilo planirano, a u ugovorima za pružanje konsultantskih usluga nije preciziran radni zadatak.

Opština je donijela set internih pravila i procedura, kojima nije propisala i ograničila potrošnju goriva, telefona, reprezentacije.

Bogdanović: Različita nam metodologija

Bogdanović je “Vijestima” kazao da su koristili metodologiju koju koristi većina opština zbog čega imaju rezultat drugačiji u odnosu na DRI te da će ubuduće primijeniti metodologiju koju DRI preporučuje.

Formirao je radnu grupu koja ima rok od mjesec da utvrdi najefikasnije mehanizme za sprovođenje preporuka.

"Naložio sam svim subjetima da u roku od šest mjeseci izvrše sve radnje da se sprovedu preporuke. Izvještaj DRI je obiman, ali nema puno preporuka zbog čega se mogu sprovesti u roku karaćem od pola godine”, kazao je Bogdanović.

On je dodao da je najvažnije da "u izvještaju DRi ne piše da je bilo materijalnih grešaka, prekršaja i krivične odgovornosti".

Nepravilnosti u radu, DRI je utvrdila u godini kada su održani lokalni izbori.

Na pitanje da li je bilo zloupotrebe novca u izbornoj kampanji, Bogdanović je rekao da u izvještaju u DRi ne piše da je bilo zloupotreba, prekršaja i materijalnih grešaka.

Ministarstvo poljoprivrede da inicira izmjene Zakona o duvanu, Agencija da ujednači uslove na tržištu

DRI je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na prošlogodišnji finansijski izvještaj Agencije za duvan, na čijem čelu je Branislava Božović. To znači da revizija nije utvrdila da postoje materijalno značajne greške ili odstupanja od zvanično prezentiranih finansijskih izvještaja. Rukovodilac Kolegijuma koji je radio reviziju je predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Kolegijum DRI, kojim je rukovodio Pešić (lijevo), dao je 38 preporuka da ispune za pola godine

Ukazano je da je neophodno ujednačiti uslove poslovanja za sve privredne subjekte tako što će se propisati obaveza da svi obnavljaju odobrenja za proizvodnju duvanskih proizvoda nakon isteka pet godina.

Predlog je i da se propiše uslov da privredni subjekti ne mogu dobiti odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, ako prethodno nijesu dobili odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko, navodi se u revizorskom izvještaju.

"Smatramo da je potrebno da Ministarstvo poljoprivrede razmotri predloge i inicira izmjene Zakona o duvanu", navela je DRI.

Preporučeno je da se dio novca od 1,7 miliona koji Agencija prikupi od naknada za izdata odobrenja namjenski usmjeri za liječenje oboljelih od bolesti koje nastaju kao posljedica pušenja duvana i za prevenciju od pušenja.

DRI u Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama ( oktobar 2013 - oktobar 2014) navela da je uz reviziju Završnog računa budžeta uradila još 15 pojedinačnih revizija.