"Interesovanje"

Boksiti: Do kraja nedjelje odluka o najboljoj ponudi

“Zadovoljni smo što postoji toliko interesovanje za rudu a u toku ove sedmice pokušaćemo da ugovorimo sastanak u ministarstvima
102 pregleda 1 komentar(a)
Zdravko Cicmil, Foto: Ivan Petrušić
Zdravko Cicmil, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 07.04.2014. 14:14h

Stečajni upravnik nikšićkih Boksita Zdravko Cicmil održao je danas sastanak sa rukovodiocoma sektora i predstavnicima sindikata kako bi ih informisao o prispjelim ponudama za kupovinu rude, a do kraja sedmice donijeće odluku koja ponuda je najbolja.

“Zadovoljni smo što postoji toliko interesovanje za rudu a u toku ove sedmice pokušaćemo da ugovorimo sastanak u ministarstvima ekonomije i rada i socijalnog staranja kako bi riješili probleme oko realizacije socijalnog programa i povezivanja radnog staža”, kazao je predsjednik Samostalnog sindikata Borisav Bojanović.

Kompanije „Nek­san”, „Vel­ting”, „Pro­fesional di­ve­lop­ment” i ma­đar­ski „Va­gon inpeks” zainteresovane su za kupovinu rude, dok je nikšićka firma „Mi­lo­vić kompani” do­sta­vi­la pred­log da po­mog­ne u or­ga­ni­zo­va­nju eks­plo­a­ta­ci­je za šta bi upo­sli­la do 30 rad­ni­ka Boksita.

U Udruženju inženjera su zadovoljni što je stečajni upravnik prihvatio njihovu ideju da sami organizuju proizvodnju a ne da sklope ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa nekom od kompanija koje su se javile na prethodno raspisani oglas.

“Grupa inženjera je ocijenila da bi poslovno-tehnička saradnja gurala firmu u dalju propast jer niko neće doći u Boksite bez profita, što je sasvim normalno. Međutim, nije normalno da ako postoje inženjeri svih struka da proizvodnju ne realizujemo sopstvenim snagama i profit ne dajemo trećem licu”, kazao je inženjer Radivoje Knežević.

Prema njegovim riječima razvoj događaja u Boksitima je opravdao njihov angažman ali se postavlja pitanje zašto je prodajna cijena najkvalitetnije rude u poslednjem periodu bila toliko niska.

“Za kupovinu rude javio se kupac sa znatno većom cijenom od sadašnje po kojoj je ruda prodavana mađarskom ‘Vagoninpeksu’. Mađari su našu kvalitetnu rudu kupovali po cijeni od 23,5 eura po toni, a budući kupac za taj kvalitet nudi 26,7 eura”, kazao je Knežević.

To se, smatra on, dešavalo iz razloga što prethodnih godina niko nije od inženjera tražio savjet pri formiranju cijene pa se ruda prodavala, kako ističe, u “bescjenje rušeći opstanak Rudnika”.

Pomenutu cijenu ponudila je kompanija „Pro­fesional di­ve­lop­ment”, ko­ja je registro­va­na u Pod­go­ri­ci a osno­va­la ju je „DGH-di­ve­lop­ment grup hol­ding” sa britan­skih Dje­vi­čan­skih ostr­va. Oni su zainteresovan za kupovinu 260 hiljada tona rude na godišnjem nivou po pomenutoj cijeni, dok bi boksit manjeg kvaliteta plaćali 18 eura po toni. Ma­đar­ski „Va­gon in­peks” že­li da na­sta­vi ra­ni­je za­klju­če­ni ugo­vor ko­ji je pred­vi­đao mje­seč­nu ku­po­vi­nu do 12 hi­lja­da to­na po 23 eura, dok je fir­ma „Vel­ting” uz do­sa­da­šnju ko­li­či­nu od tri hi­lja­de mje­seč­no iz­ra­zi­la sprem­nost da ku­pi još 12 hi­lja­da to­na. Nik­šić­ki „Nek­san” zainteresovan je za kupovinu 204 hiljade tona rude na godišnjem nivou po cijeni od 24 eura.

Cic­mil bi tre­ba­lo da nakon izbora najboljeg ponuđača iza­bere fir­mu ko­ja će procije­ni­ti imo­vi­nu pred­u­ze­ća ka­ko bi za mje­sec i po ob­ja­vio ten­der za pro­da­ju imo­vi­ne.