poništeni tenderi

Zakon o javnim nabavkama kršila i Skupština

Komisija za javne nabavke dijelimično ili u potpunosti poništila tendere Ministarstva turizma, Monteputa..., ali i najviše državne institucije
124 pregleda 1 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Arhiva Vijesti
Skupština Crne Gore, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 09.09.2013. 19:10h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu firme Jugodata i poništila tačku XV poziva Skupštine Crne Gore u vezi sa nabavkama kompjutersko-računarske opreme. Skupštini je ukazano da je povrijedila nekoliko odredbi Zakona o javnim nabavkama (ZJN) u dijelu koji se odnosi na obavezu postojanja servisnog centra za ponuđenu opremu na teritoriji Podgorice i obavezu davanja izjave servisnog centra da će u garantnom roku mijenjati neispravne hardvere u predviđenim rokovima.

„Ovim zahtijevanim uslovom ograničava se tržišna konkurencija i vrši diskriminacija ponuđača na način što se onemogućava učešće u konkretnom postupku javne nabavke zainteresovanim licima, koja mogu da ponude traženu opremu i obezbijede da se zamjena neispravnog hardvera, u garantnom roku, izvrši“, navodi se između ostalog u rješenju Komisije.

Ovaj postupak javne nabavke biće nastavljen, a samo će biti poništena sporna tačka poziva za javno nadmetanje.

Komisija je, po službenoj dužnosti, zbog bitne povrede Zakona o javnim nabavkama, poništila tender Ministarstva održivog razvoja i turizma u vezi sa nabavkama usluga pismenog i usmenog prevođenja sa engleskog, njemačkog, ruskog, italijanskog i francuskog na naš jezik i obrnuto. 

Ovaj postupak javne nabavke biće nastavljen, a samo će biti poništena sporna tačka poziva za javno nadmetanje

Državna komisija utvrdila je da je naručilac sporne nabavke odredio da će se potkriterijum kvalitet, između ostalog, vrednovati i „za značajne poslove (reference prevodioca)“ na kojima je radio do sada, a da pri tom nije naveo koje dokaze je potrebno dostaviti u odnosu na ovaj potkriterijum. Komisija je, takođe, utvrdila neusaglašenost poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije, što je bio dovoljan razlog za poništavanje sprovedenog postupka javne nabavke.

Državne komisija usvojila je žalbu firme Travel company i po službenoj dužnosti poništila je državnom preduzeću Monteput, koje upravlja tunelom Sozina, u cjelosti, šoping nabavku za izgradnju i opremanje bunara na lokaciji „Malo oko“ u koji bi se koristio za vodosnabdijevanje tunela.

„U konkretnom slučaju utvrđenu je da je neusaglašenost predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa zakonom mogla da dovede do diskriminacije ponuđača, jer je postojala mogućnost da kao najpovoljnija bude izabrana ponuda ponuđača koji ne posjeduje licencu za izvođenje geoloških radova“, navodi se, između ostalog, u rješenju Komisije.

Po službenoj dužnosti poništen je postupak javne nabavke podgoričke Javne predškolske ustanove „Ljubica Popović“ za dostavljanje ponuda šoping metodom za zamjenu stolarije i drugih komponenti na njenim vrtićima.

“Ukazano je na bitnu povredu Zakona jer je u konkretnom slučaju to moglo da dovede do diskriminacije ponuđača, budući da je postojala mogućnost da kao najpovoljnija bude izabrana ponuda ponuđača „koji ne posjeduje licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima“, a koja je shodno članu 106. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, potrebna“, ističe se u rješenju.

Po službenoj dužnosti poništen je i cjelokupan postupak šoping nabavke Doma zdravlja sa Cetinja u vezi sa krovopokrivačkim i drugim specijalističkim građevinskim radovima na Ambulanti u Rijeci Crnojevića.

Naručilac sporne nabavke prethodno je donio odluku da ponuda firme Batara iz Podgorice bude izabrana kao najpovoljnija

Prethodno je naručilac sporne nabavke donio odluku da, kao najpovoljniju, izabere ponudu firme “Varioc” iz Nikšića. Ovoj zdravstvenoj ustanovi ukazano je da je počinila bitne povrede ZJN, ali i pravila upravnog postupka. Utvrđeno je da je naručilac nabavke učinio propust prilikom pregleda i ocjene ponuda i da se iz obrazloženja pobijane odluke ne može utvrditi, i da je nejasno, na osnovu kojih činjenica i dokaza su ponuđač Varioca, kao i ponuda žalioca - firme Energogroup iz Podgorice, ocijenjene kao ispravne. Utvrđena je, takođe, neusaglašenost zahtjeva za dostavljanje ponuda, putem šoping metode, sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, a što je moglo „da dovede do diskriminacije ponuđača“.

Nepravilnosti u EPCG i Agenciji za komunikacije

  Poništene su odluke Elektroprivrede Crne Gore - Funkcionalne cijeline Distribucija vezano za tenderski postupak nabavke energetskih kablova 12/20 kV zbog bitne povrede ZJN i pravila upravnog postupka. Naloženo je EPCG da, u roku od 15 dana, ponovo vrednuje ponude i donese zakonitu odluku.

Naručilac sporne nabavke prethodno je donio odluku da ponuda firme Batara iz Podgorice bude izabrana kao najpovoljnija, a ponuda firme Bjelmont iz Podgorice ocijenjena kao neispravna. Utvrđeno je da odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nije ni obrazložena na zakonom predviđeni način, zbog čega se ne može ni ispitati u žalbenom postupku.

Državna komisija utvrdila je propuste u postupku pregleda, ocjene i upoređivanja ponuda. Komisija je usvojila žalbu firme „M Print“ iz Podgorice i, po službenoj dužnosti, poništila odluku Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u vezi sa šopin nabavkom usluga štampanja memorandum blokova, kalendara, bilježnica, korica, mapa, košuljica ili fascikli i rokovnika.

Agencija je prethodno ponudu „M Print“ odbila, kao neispravnu, ali joj je Državna komisija naložila da ponovo vrednuje ponude, otkloni nepravilnosti i u roku od osam dana donese zakonitu odluku.

Preporučujemo za Vas