Budžet ostao tanji

Revizori našli još zamjerki, Poreska nije naplatila 5 miliona za koncesije

Poslanici SDP-a su najavili da će zatražiti kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave zbog navoda revizora
0 komentar(a)
DRI123_1, Foto: S.PRELEVIĆ
DRI123_1, Foto: S.PRELEVIĆ
Ažurirano: 25.02.2019. 12:58h

Iako je Poreska uprava saopštila da se "ne osjeća prozvanom niti izvještajem Državne revizorske institucije (DRI) niti navodima u medijima", detaljna prezentacija ubiranja prihoda od koncesionih naknada u 2010. godini ne ide u prilog toj tvrdnji.

Osim što je DRI konstatovao da Poreska uprava nije vršila kontrolu velikih poreskih obveznika ili je vršila u maloj mjeri pa je budžet ostao tanji za nekoliko desetina miliona eura i da je za isplaćene naknade obračunavala samo porez na dohodak fizičkih lica i prirez porezu na dohodak (ali ne i doprinose za socijalno osiguranje), revizori su utvrdili da je prema izvještaju Državnog trezora o naplati koncesionih naknada (koje su u nadležnosti Poreske uprave) naplaćeno 19,1 milion eura umjesto planiranih 24,6 miliona ili 77,7 odsto od plana.

Poreskoj upravi je dostavljeno da naplati 700.200 eura po osnovu obračunate naknade za zaštitu voda od zagađivanja (po pojedinačnim rešenjima), a od tog iznosa je naplaćeno 391,4 hiljade eura

"Uprava za vode je po propisanoj proceduri jedan primjerak rješenja dostavila Poreskoj upravi. Uvidom u analitičke kartice dobavljača, koje vodi Poreska uprava, utvrđeno je da su po dostavljenim rješenjima izvršena zaduženja obveznika naknade za 2010. godinu, dok je po evidenciji glavne knjige trezora naplaćen prihod za korišćenje voda iznosio 2,2 miliona", navodi DRI.

Dalje, Uprava za vode je obračunala naknade po pojedinačnim rješenjima za izvađeni materijal iz vodotoka (šljunak i pijesak) u iznosu od 404,9 hiljada eura, a Poreska uprava je naplatila 271.000 eura.

Poreskoj upravi je dostavljeno da naplati 700.200 eura po osnovu obračunate naknade za zaštitu voda od zagađivanja (po pojedinačnim rešenjima), a od tog iznosa je naplaćeno 391,4 hiljade eura.

Revizori su utvrdili i da su vodne saglasnosti za 2010. na osnovu kojih se donose rješenja za utvrđivanje te naknade zbog nedonošenja podzakonskih akata izdate sa zakašnjenjem, odnosno tek na kraju jula prošle godine zbog čega Uprava za vode nije mogla blagovremeno zaključiti ugovore i donijeti rješenja za 2010. godinu, pa je na osnovu Vladinog zaključka izdala vodne saglasnosti za one korisnike koji su imali sklopljene ugovore za 2009. godinu.

Poslanici Socijaldemokratske partije su tokom rasprave na Odboru za ekonomiju o reviziji završnog računa za 2010. godinu najavili da će zatražiti kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave zbog navoda revizora.

Najslabija naplata za vađenje mineralnih ruda

Kada su u pitanju naknade za korišćenje mineralnih sirovina DRI je na osnovu izvršene revizije u Ministarstvu ekonomije i upoređivanja sa podacima iz revizije Poreske uprave o naplati koncesionih naknada koja se paralelno odvijala, uočio probleme sa kontrolom, obračunom i naplatom tih prihoda, kao i da saradnja i razmjena informacija između nadležnih organa po tom osnovu nije na dobrom nivou.

Prema izvještaju Odsjeka za rudarstvo u Ministarstvu ekonomije ukupno planirane koncesione naknade za eksploataciju mineralnih sirovina iznosile su 1,57 miliona eura, od čega je stalni dio koncesione naknade 1,53 i akontacioni 35.606 eura.

"Ukupni iznos obračunate koncesione naknade bio je 2,3 miliona od čega je 1,5 stalni i promjenljivi dio 827,8 hiljada. Prema podacima Poreske uprave koja se bavi naplatom poreskih prihoda i podacima glavne knjige terezora, ukupno je naplaćeno 1,23 miliona eura", navodi DRI.

Preporučujemo za Vas