MINISTARSTVO RADA

Iznajmljivanje radnika ali po EU standardima

Agencije za privremeni rad će radnike “iznajmljivati” poslodavcima u skladu sa njihovim potrebama, a zaposleni će ugovore o radu sklapati direktno sa agencijom.
172 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2019. 04:02h

Predloženim izmjenama Zakona o radu predviđeno je uvođenje agencije za privremeni rad koja će se baviti razmjenom radnika raznih profila. Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje je nosilac izmjena, još ne zna precizno kako će funkcionisati agencija, ali ona mora biti uvrštena u Zakon o radu jer je to u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Agencija će radnike “iznajmljivati” poslodavcima u skladu sa njihovim potrebama, a zaposleni će ugovore o radu sklapati direktno sa agencijom.

"Agencija za ustupanje zaposlenih neće biti Vladina agencija"

Funkcionisanje agencije će biti najsličnije sadašnjem radu firmi koje pružaju usluge obezbjeđenja, koje klijenti dobijaju na zahtjev. Agencija za ustupanje zaposlenih, kako je rečeno iz Ministarstva, neće biti Vladina agencija, već privatna i veliki broj crnogorskih poslodavaca je već zainteresovan za bavljenjem tim poslom.

" Novim nacrtom zakona prvi put se u Crnoj Gori uvodi institut koji se odnosi na ugovor o radu između zaposlenog i agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, koja obavlja djelatnost obezbjeđivanja rada drugom poslodavcu korisniku. U pitanju je institut ustupanja zaposlenog kroz privremeni rad. Osnov za njegovo i uvođenje potpuno novog poglavlja u zakonski tekst je sadržan u Direktivi Evropskog parlamenta i Savjeta o agencijama za privremeni rad.

Ovakav oblik rada doprinosi ostvarivanju ciljeva Lisabonske strategije kao jačanje evropskog socijalnog modela za nove oblike organizovanja rada preko ugovorenih aranžmana putem sporazuma, gdje se podstiče veća fleksibilnost na tržištu rada, vodeći računa o sigurnosti i prilagodljivosti zaposlenih",  saopšteno je “Vijestima“ iz Ministarstva.

Zaposleni u agenciji će, kako je rečeno, u potpunosti imati ista prava i obaveze utvrđene Zakonom o radu i na njih će se primjenjivati sve ravnopravne odredbe koje su sadržane u propisima Crne Gore.

Predstavnici Ministarstva još ne mogu da komentarišu pojedine predložene odredbe jer se tekst izmjena zakona o radu nalazi u fazi radnog materijala i do njegovog upućivanja na Vladu sve norme su podložne promjenama.

" Zadatak radne grupe je da, pored usaglašavanja zakona sa zakonodavstvom EU, utvrdi rješenja koja će biti primjenljiva u praksi i pruža pravnu zaštitu i poslodavcima i zaposlenima"  saopšteno je iz Ministarstva.

Kako je navedeno u predlozima izmjena Zakona o radu koje radna grupa sada razmatra, agencija može obavljati poslove ustupanja zaposlenog korisniku samo pod uslovom da te poslove obavlja kao jedinu djelatnost, da je registrovana prema posebnom propisu i da je upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove rada.

Predviđeno je da za zaposlenog koji bude ustupljen poslodavcu, a ne bude ispunjavao svoje obaveze, odgovara agencija, kao primarni poslodavac.

U predlogu je navedeno i da poslodavci ne mogu iz agencije preuzimati radnike kako bi zamijenili svoje zaposlene koji su u štrajku, za obavljanje poslova za koje je korisnik u prethodnom periodu od 12 mjeseci otkazao ugovore o radu zbog tehnološkog viška, obavljanje naročito teških, napornih i za zdravlje štetnih poslova za koje se uvodi skraćeno radno vrijeme, obavljanje poslova iz djelatnosti agencije i u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom koji obavezuje korisnika.

Agencija za ustupanje zaposlenih, kako je rečeno iz Ministarstva, neće biti Vladina agencija, već privatna i veliki broj crnogorskih poslodavaca je već zainteresovan za bavljenjem tim poslom

Ustupljeni zaposleni da ima ista prava

Ugovorom o radu za privremeno obavljanje poslova, kako je navedeno u radnoj verziji izmjena Zakona o radu, biće precizno određene sve stavke. Ugovor o radu sa ustupljenim zaposlenim agencija može zaključiti na određeno ili neodređeno vrijeme, radnik će se ustupati za tačno određen posao, a biće određene i obaveze agencije prema zaposlenom u vrijeme kada je ustupljen korisniku.

"Za vrijeme dok ne bude ustupljen korisniku, a u radnom je odnosu kod agencije, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom agencije. Zarada ustupljenog zaposlenog ne može biti manja od zarade zaposlenog kod korisnika koji radi na istim ili sličnim poslovima sa istom školskom spremom, odnosno nivoa obrazovanja i zanimanja",  navedeno je u predlozima izmjena Zakona o radu.

Ustupljeni zaposleni koji smatra da mu je za vrijeme rada kod korisnika povrijeđeno neko pravo iz rada i po osnovu rada, kako je predloženo, zaštitu povrijeđenog prava će ostvarivati kod agencije koja ga je ustupila korisniku.

Sa druge strane, obaveze agencije prema zaposlenom su brojne i ona će morati da zaposlenom da ugovor o radu najkasnije na dan stupanja na rad kod korisnika. Prije upućivanja zaposlenog, agencija je dužna da ga upozna sa svim rizicima obavljanja posla, koji se odnose na zdravlje i zaštitu na radu i osposobiće zaposlenog za rad na tim poslovima u skladu sa propisima o zaštiti na radu, osim ako sporazumom o ustupanju zaposlenog ne bude utvrđeno da su te obaveze u nadležnosti onoga kod koga prelazi da radi.