"EPCG ULOŽILA 12 MILIONA EURA U INVESTICIONE PROJEKTE"

Mrvaljević: Obnovljivi izvori energije su naš najveći razvojni potencijal

Mrvaljević je kazao da EPCG u ovoj godini planira da uloži još više i da ih čekaju izuzetno značajni projekti, kao što je novi kreditni aranžman za realizaciju projekta vrijednog 33 miliona eura rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane (HE) Perućica
952 pregleda 2 komentar(a)
EPCG, Foto: Ivan Petrušić
EPCG, Foto: Ivan Petrušić

Elektroprivreda (EPCG) je prošle godine uložila 12 miliona eura u investicione projekte, saopštio je izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inžinjering, Ivan Mrvaljević i dodao da iskorištavanje obnovljivih izvora ima prioritet, jer oni predstavljaju najveći razvojni potencijal.

On je kazao da EPCG u ovoj godini planira da uloži još više i da ih čekaju izuzetno značajni projekti, kao što je novi kreditni aranžman za realizaciju projekta vrijednog 33 miliona eura rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane (HE) Perućica.

“Takođe, sami glavni razvojni prioriteti EPCG su upravo diversifikacija proizvodnje električne energije i izgradnja novih proizvodnih objekata”, rekao je Mrvaljević za list Elektroprivrede.

Prema njegovim riječima, nesporno je da EPCG ima dugu tradiciju proizvodnje električne energije iz hidroenergetskih objekata, ali i značajan potencijal i u načelu već definisane smjernice, koje omogućavaju da bilo sama ili u saradnji sa partnerima, pristupi valorizaciji ne samo hidropotencijala, već i drugih obnovljivih izvora energije, odnosno izgradnji novih proizvodnih objekata.

“Obnovljivi izvori energije, bilo hidroenergija, energija sunca ili vjetra su naš najveći razvojni potencijal”, poručio je Mrvaljević.

On je, govoreći o najavljenom nastavku saradnje sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), u vezi sa projektom druge faze rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, rekao da je na proljeće planirano potpisivanje novog kreditnog aranžmana za realizaciju projekta vrijednog 33 miliona eura.

“Druga faza projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, saglasno definisanom obimu i prioritetima realizacije u okviru studije koju je uradio konsultant Lahmeyer International, obuhvata, između ostalog, rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i elektro oprema agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za hidrološko-hidraulička mjerenja i ugradnju integralnog informacionog sistema na nivou elektrane”, precizirao je Mrvaljević. Realizacijom projekta će se, kako je naveo, stvoriti preduslovi za ostvarenje stvarnih benefita od projekta prevođenja Zete u akumulacije Krupac i Slano, za koji je u toku izrada lokalne studije lokacije i projekta instalacije osmog agregata i povećanja instalisane snage elektrane za 65 megavolt ampera (MVA). “Pored finansiranja isporuke opreme i izvođenja radova dio sredstava iz kredita druge faze je predviđen za izradu projektne i tenderske dokumentacije za agregat A8”, dodao je Mrvaljević.

On je, govoreći o HE Piva, kazao da je u julu prošle godine potpisivanjem ugovora vrijednosti 10,3 miliona eura sa izvođačem JV Litostroj Power iz Slovenije i ABB iz Italije, koji obuhvata rekonstrukciju hidromašinske i elektro opreme agregata A1,A2, i A3 i postrojenja sopstvene potrošnje, počela realizacija druge faze projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Piva.

“Ugovoreni dinamički plan realizacije projekta se u potpunosti poštuje i u ovoj godini će biti završene sve planirane aktivnosti na agregatu A2, koji će prvi biti modernizovan. Radovi na agregatu A1 su predviđene za narednu godinu, dok je 2021. rezervisana za agregat A3”, rekao je Mrvaljević.

Prema njegovim riječima, u naredne tri godine će preko 15 miliona eura biti uloženo u HE Piva, uključujući i aktivnosti na kapitalnim remontima agregata A2 i A3 koje realizuje tim HE Piva. “U ovoj godini će, u okviru realizacije ugovora o korišćenju sredstava za realizaciju projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, za remedijaciju lokacije Pljevlja, potpisanog sa ministarstvima finansija i održivog razvoja i turizma početi radovi na rekultivaciji kasete II na deponiji Maljevac, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u iznosu od četiri miliona eura”, naveo je Mrvaljević.

On je, govoreći o projektu gradnje HE Komarnica, saopštio da je projektantski tim koji čine konzorcijum Energoprojekt Hidroinženjering i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda predložio optimalnu varijantu HE Komarnica. “Predložena je snaga elektrane od 155 megavata (MW) sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 213 gigavat sati (GWh). Uzimajući u obzir da ta kota normalnog uspora ni na koji način ne ugrožava kanjon Nevidio, već sada preliminarno možemo reći da govorimo o u potpunosti ekološki prihvatljivom rješenju”, rekao je Mrvaljević.

On je kazao da su za ovu godinu planirani postupci izrade i usvajanja detaljnog prostornog plana višenamjenske akumulacije Komarnica i odgovarajuće Strateške procjene uticaja na životnu sredinu i finalizacije Idejnog projekta, čime se završava proces izbora optimalne varijante hidroelektrane i donosi definitivna i jednoznačna odluka kako o samoj hidroelektrani, tako i o svim pratećim objektima.

Mrvaljević je, odgovarajući na pitanje u kojoj je fazi projekat gradnje vjetroelektrane (VE) Gvozd, vrijednosti oko 70 miliona eura, kazao da je lokalna studija lokacije o njenoj gradnji usvojena u julu prošle godine.

“EPCG je u maju prošle godine potpisala Memorandum o razmijevanju sa austrijskom kompanijom Ivicom, koja je učestvovala u gradnji VE Krnovo. Za potrebe daljeg razvoja projekta, kompanija Ivicom je sa tehničkim konsultantom, renomiranom njemačkom kompanijom Fichtner ugovorila izradu studije iskorištenja vjetropotencijala, sa očekivanom proizvodnjom električne energije kao i izradu Studije opravdanosti samog projekta. Izrada ovih studija je u završnoj fazi”, objasnio je Mrvaljević.

On je podsjetio da je planirana instalisana snaga VE Gvozd do 50 MW, uz godišnju proizvodnju od oko 140 GWh, dok je procijenjena vrijednost investicije oko 70 miliona eura koji bi potencijalno bili finasirani po modelu: 30 odsto iz sopstvenih izvora i 70 odsto iz kredita međunarodnih finansijskih institucija.

“Očekivano vrijeme za realizaciju ovog projekta, što uključuje simultanu eksproprijaciju, iznosi do tri i po godine, uz planirani početak izgradnje u 2020. godini”, najavio je Mrvaljević.

EPCG je, kako je zaključio, planirala i povratak aktivnostima u vezi sa izgradnjom male hidroeletrane (mHE) Otilovići i početak aktivnosti odnosno izradu odgovarajuće studije optimalnog rješenja izgradnje HE Kruševo.