Policijska akademija ne zna ni šta ima od imovine

DRI je dala uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Policijske akedemija zbog neusklađenosti poslovanja za zakonom o budžetu i fiskalnoj odgvornosit, o imovini, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
5413 pregleda 4 komentar(a)
DRI dao sedam preporuka da se realizuju: Boban Šaranović, Foto: Boris Pejović
DRI dao sedam preporuka da se realizuju: Boban Šaranović, Foto: Boris Pejović

Policijska akademija u Danilovgradu ne vodi evidenciju, odnosno ne obezbjeđuje podatke o (ne)pokretnoj imovini koju koristi, niti ih je dostavila Upravi za imovinu, što nije u skladu sa Zakonom o državoj imovini.

To je konstatovala Državna revizorska institucija (DRI) u reviziji prošlogodišnjeg finasijskog poslovanja Policijske akademije koja je juče objavljena.

Direktor Policijske akademije je Boban Šaranović.

DRI je početkom jula objavila reviziju “Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa” koja je pokazala da država Crna Gora deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini (ZDI), i pored zakonom definisane obaveze, još nema uspostavljen jedinstveni sistem evidencije državne imovine, niti zakonom predviđeni registar nepokretnosti.

Utvrđeno je da državni organi nijesu preduzeli dovoljne organizacione, tehničke i kadrovske mjere kako bi se uspostavila odgovarajuća evidencija imovine koju koriste i sa kojom upravljaju, kao i što evidencija koju vode državni organi nije potpuna i ne pruža sve potrebne podatke o državnoj imovini koju koriste i sa kojom upravljaju.

“Uvidom u popisne liste i evidenciju utvrđeno je da Policijska akademija ne obezbjeđuje podatke o nepokretnoj imovini koju koristi jer se, prema podacima dobijenim u subjektu revizije, evidencija o građevinskim objektima i zemljištu koje koristi Policijska akademija, vodi kod Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo stanje datira još iz vremana dok je današnja Akademija funkcionisala kao Srednja škola unutrašnjih poslova u okviru MUP-a” konstatovao je DRI.

Vrhovna revizija je preporučila da Policijska akademija ažurira internu proceduru o načinu upravljanja imovinom i obezbijedi efikasnu primjenu, kako bi evidencija imovine koju koristi i dostavljanje podataka vršilo u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

DRI je dala uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Policijske akedemija zbog neusklađenosti poslovanja za zakonom o budžetu i fiskalnoj odgvornosit, o imovini, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na finansijsko poslovanje je dato pozitivno mišljenje, jer je utvrđeno da je Policijska akademija dala istinit i objektivan prikaz primitaka i izdataka u prošloj godini.

Revizijom je utrvrđeno da Policijska akademija nije donijela plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola, da registar rizika nije izrađen i nije utvrđena strategija upravljanja rizicima.

Nije imenovan koordinator za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima.

Sve to je suprotno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, pa je preporuka da se zakon poštuje.

Kolegijum DRI, kojim je rukovodio Senator Branislav Radulović, dao je ukupno sedam preporuka i rok od mjesec dana Policijskoj akademiji da dostavi DRI plan za njihovu realizaciju i rok od šest mjeseci da izvijesti DRI o preduzetim radnjama za preporuke.

Trošili novac bez saglasnosti ministarstava finansija i prosvjete

DRI je utvrdio da je Policijska akademija koristila sopstvene prihode za finansiranje tekućih i kapitalnih izdataka u iznosu od 258,32 hiljade eura bez saglasnosti Ministarstva finansija i Ministarstva prosvjete na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu.

Time je kršen Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Utvrđeno je da Policijska akademija nije pravovremeno preduzimala mjere u cilju naplate svih potraživanja, što ima za posljedicu da su pojedina potraživanja zastarjela i nenaplativa.

Na kraju prošle godine ukupni iznos zastarjelih potraživanja je bio 38,9 hiljada eura.