Traže ukidanje presuda, ili odbijanje tužbe grupe lovaca

Lovačka organizacija Podgorice se žalila Višem sudu, nakon što je Osnovni presudio da rade nezakonito od 2012. i poništio sve odluke usvojene zaključno sa 2016.
1573 pregleda 0 komentar(a)
Protestni skup lovaca ispred Ministarstva poljoprivrede prošle godine, Foto: Luka Zeković
Protestni skup lovaca ispred Ministarstva poljoprivrede prošle godine, Foto: Luka Zeković

Advokati Lovačke organizacije Podgorice tražili su od Višeg suda da ukine dvije presude Osnovnog suda u Podgorici koje su u korist grupe lovaca iz tog udruženja i da predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje, ili da odbije tužbeni zahtjev grupe lovaca kao neosnovan.

Osnovni sud je u julu presudio da Skupština Lovačke organizacije Podgorice iz septembra 2012. godine nije zakonita i poništio je sve njene odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika, nadzornog odbora i disciplinske komisije, kao i odluku o usaglašavanju statuta te lovačke organizacije iz septembra 2016. Tom presudom, LO Podgorica dužna je da tuženima, a to je 70 lovaca iz Podgorice, isplati obeštećenje za vođenje trogodišnjeg sudskog postupka u ukupnom iznosu od 33.750 eura i to u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja i pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Ta grupa lovaca već godinama protestuje protiv rukovodstva LO Podgorica. Sud je donio dopunsku presudu krajem jula kojom je poništio šest dokumenata usvojenih u periodu od septembra 2015. do septembra 2016. godine.

Predstavnici LO Podgorica su u postupku pred Osnovnim sudom tvrdili da je tužba ove grupe lovaca neosnovana i da je treba odbiti u cijelosti. Sud u obrazloženju presude konstatuje da mu Lovačka organizacija i pored više zahtjeva nije dostavila dokumentaciju o izboru delegata za spornu sjednici, ali i za sjednice koje su uslijedila nakon nje. U žalbi Višem sudu u koju “Vijesti” imaju uvid, advokati LO Podgorica navode da je presuda Osnovnog suda donijeta uz bitne povrede odredaba parničnog postupka, jer je odlučeno o zahtjevu po tužbi koja je podnijeta poslije zakonom propisanog roka, kao i da je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje zbog čega je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava.

Kako se tvrdi u žalbi, u postupku kao tužioci učestvovali su osobe (lovci) koje nijesu mogle biti stranke u postupku, jer nijesu imali pravo da učestvuju na Skupštini LO, pa samim tim nijesu mogli da imaju pravo na poništenje odluka koje su tražili. Advokati LO Podgorica smatraju da odlučivanje o predmetu tužbe ne spada u sudsku nadležnost, jer za odredbe Zakona o nevladinim organizacijama nije predviđena mogućnost pokretanja sudskog postupka, već nadzor nad tim organom imaju inspekcijske službe.

“Prvostepeni sud je pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, odnosno nije utvrdio da li su tužioci aktivno legitimisani, da li su imali pravni interes za pokretanje službe, da li je predmetna tužba podnijeta u zakonskom roku i da li je sud nadležan za postupanje u ovoj stvari”, piše u žalbi LO Višem sudu koju su sačinili advokati Dejan Klikovac i Obrad Delević.

Grupa lovaca iz Podgorice (lovačke sekcije Pipera i Kuča, kao i lovci iz Pipera, Bratonožića i Lješanske nahije) tvrdi da je i sadašnje rukovodstvo LO Podgorica nelegalno i da je sjednica koja je održana 19. novembra prošle godine i na kojoj je za predsjednika upravnog odbora izabran Milo Mihaljević bila nelegitimna, da nijesu prisustvovali legitimni predstavnici njihovih sekcija, kao i da se sjednica uopšte nije održala u terminu i na mjestu koje je navedeno u zapisniku. Mihaljević je kazao da je sjednica održana u potpunosti u skladu sa njihovim internim aktima.

Svi dokazi se nalaze u spisima predmeta

Advokat grupe lovaca Savo Šofranac u odgovoru na žalbu LO Podgorica navodi da je ona neosnovana i ističe da su neosnovani navodi advokata LO Podgorica da sudu nijesu dostavljeni dokazi da neki od tužilaca nijesu bili članovi lovačkog udruženja, već da se uvidom u spise predmeta može utvrditi da su dokazi dostavljeni.

Dalje se tvrdi da su neosnovani prigovori da pojedini lovci nemaju pravni interes za vođenje parnice, jer nezakonite odluke skupštine LO Podgorica iz 2012. godine imaju pravno dejstvo na sve osobe koje su u kasnijem periodu postale članovi tog nevladinog udruženja.

“Sve odluke nelegitimne skupštine čiji je mandat trajao d 2012. do 2016, kao i organa koje je ona birala, kao interni pravni akt tuženog se i dalje primjenjuju na sve članove udruženja, pa je nesporan pravni interes tužilaca da u sudskom postupku traže njihovo poništavanje kao nezakonitih”, piše, između ostalog, u odgovoru na žalbu. Šofranac je ukazano i na stav Višeg suda iz 2018. godine u kome se navodi da je Osnovni sud nadležan da postupa u ovom slučaju, a imajući u vidu zakon o nevladinim organizacijama.