IZVJEŠTAJ DRI

Opština Ulcinj kršila zakon, pogrešno planirali i obračunavali

Državna revizorska institucija dala duplo negativno mišljenje na finansijsku reviziju završnog računa i na reviziju pravilnosti Opštine Ulcinj za 2018. godinu i našla brojne nepravilnosti
7650 pregleda 4 komentar(a)
Brojne nepravilnosti: Opština Ulcinj, Foto: Boris Pejović
Brojne nepravilnosti: Opština Ulcinj, Foto: Boris Pejović

Opština Ulcinj je prošle godine kršila zakon u većini svojih aktivnosti, a finansijske izvještaje pogrešno prikazivala, nije ažurirala evidenciju svih bespravno podignutih objekata, naročito onih za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, loše organizovala naplatu boravišne i drugih taksi, nije izmirivala obaveze po osnovu zarada zaposlenih, niti je slala izvještaje nadležnim institucijama...

To se navodi u izvještaju o reviziji završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu, koji je juče objavila Državna revizorska institucija. Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić, kao rukovodilac, i Nikola N. Kovačević dali su negativna mišljenja na finansijsku reviziju završnog računa i na reviziju pravilnosti.

“Revizijom završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu utvrđeno je da finansijski izvještaji za 2018. godinu sadrže pogrešna prikazivanja, jer podaci iskazani u izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovaraju realnim podacima, što je dovelo do razlike u utvrđenom finansijskom rezultatu u iznosu od 263.472, odnosno gotovinski suficit prema finansijskim podacima za 2018. godinu iskazan je u iznosu od 564.561, a treba da iznosi 301.089 eura”, navodi se u izvještaju DRI.

Revizijom pravilnosti odluke o završnom računu Opštine Ulcinj za 2018. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

“U izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, u dijelu primici je iskazan iznos od 6.186.098, umjesto 5.670.481 eura”.

Revizijom je utvrđeno da Opština planiranje budžeta nije zasnovala na realnim osnovama usljed čega je tokom godine morala pribjegavati značajnim rezovima u planu budžetskih primitaka i izdataka.

“Navedeno se naročito odnosi na kapitalni budžet gdje su izdaci za lokalnu infrastrukturu, prvobitno planirani u iznosu od 8.624.000, rebalansom umanjeni na 819.940, odnosno za 7.804.060, što je rezultiralo neizvršenjem brojnih projekata planiranim kapitalnim budžetom. Takođe, javne nabavke za 2018. godinu nijesu realno planirane, s obzirom da je plan nabavki iznosio 10.389.400, dok je izvršenje plana ostvareno u iznosu od 375.953, odnosno 3,62 odsto”, piše u izvještaju DRI.

Pregledom plaćenih faktura po sistemu slučajnog uzorka, DRI je utvrdio da ne postoji sistem dvojnog potpisa u kome nijedna obaveza ne može biti preuzeta ili izvršeno plaćanje bez potpisa rukovodioca subjekta i rukovodioca finansijske službe ili drugog ovlašćenog lica.

“Revizijom je utvrđeno da je Odjeljenje lokalnih javnih prihoda sprovodilo postupke prinudne naplate poreskih potraživanja za pravna i fizička lica, donoseći zaključke i rješenja o prinudnoj naplati poreskih obaveza, kao i upis hipoteke na imovinu poreskog obveznika. Protiv fizičkih lica podnošeni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka za neplaćene poreske obaveze. Odjeljenje ne posjeduje podatke o iznosima koji su naplaćeni po ovom osnovu. Ukupno zaduženje po osnovu turističke takse u 2018. godini iznosilo je 478.165, a naplaćeno je 195.538 eura. Nenaplaćeno potraživanje iz prethodnih godina iznosilo je 1.531.662. Na kraju godine ostao je nenaplaćen iznos od 1.814.289,41, pa je iznos duga po ovom osnovu uvećan za 282.626 eura. U 2018. godini nije pokretan postupak prinudne naplate ovoga prihoda”, piše u izvještaju i preporučuje da se preduzimaju mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili obaveze i vodi evidenciju naplaćenih prihoda po osnovu prinudne naplate”.

Preporučeno je da, u saradnji sa nadležnim državnim organima, Opština ažurira evidencije svih bespravno podignutih objekata, a naročito onih evidentiranih na orto-foto snimku za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, što do sada nije uradila.

“Opština nije redovno izmirivala obaveze po osnovu bruto zarada zaposlenih, pa je izvršenje budžeta iznosilo 1.312.846 eura, odnosno 58,83 odsto od plana. Takođe, Opština nije, shodno ugovoru o reprogramu poreskog duga, polugodišnje izvještavala Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija o rješavanju viška zaposlenih”. Revizijom je utvrđeno da je 45 lica (isplate u iznosu od 55.707) bilo angažovano ugovorom o djelu za poslove iz redovne nadležnosti organa. Ugovorom o djelu ne može se zasnivati radni odnos jer takav vid zapošljavanja nije u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast zapošljavanja i predstavlja njihovu zloupotrebu”, piše iu izvještaju. Navodi se da Sekretarijat za zaštitu imovine nije, shodno Zakonu o državnoj imovini uspostavio evidenciju državne imovine i nije dostavio podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini, Upravi za imovinu u propisanom roku.

“Najznačajniji sudski postupak koji će imati negativan uticaj na finansijski položaj Opštine je pravosnažno okončani postupak u predmetu tužioca „Rekreatours“. Presudom Apelacionog suda preinačena je presuda Privrednog suda i obavezana Opština da po osnovu naknade materijalne štete zbog rušenja 573 stambene jedinice turističkog naselja K1 u Ulcinju isplati tužiocu iznos od 4.052.513 sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20. 4. 2012. godine, i da na ime naknade troškova postupka isplati iznos od 136.780 i troškova drugostepenog postupka iznos od 1.502 eura. Do 30.9. 2019. godine prinudno je naplaćen iznos od 1.833.438,97 eura, što u značajnoj mjeri dodatno opterećuje funkcionisanje Opštine. Opština je radi deblokade žiro-računa zatražila pomoć od Vlade”. DRI je naložio da se sa sadržajem izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, kao i Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine i Zajednica opština, a da Opština Ulcinj u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove, a u roku od šest mjesec dostavi izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

“Vijesti”pokuašle da dobiju komentar od predsjednika Opštine Ljora Nrekića, koji se nije javljao na telefon. Sekretar za budžet i finansije Sead Osmanović odranijeodbija saradnju sa “Vijestima”

Troškovi za telefoniranje iznosili više od 15.000 eura

“Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti ne vodi kadrovsku evidenciju. U Opštini se uz nalog za korišćenje vozila u 2018. godini nije izdavao nalog za kontrolu upotrebe službenog i drugog vozila i potrošnju goriva. Opština plaća račune za mobilnu telefoniju zaposlenima koji nijesu predviđeni Internom procedurom (zamjenik sekretara, pomoćnik načelnika, šef trezora, šef inspekcije lokalnih prihoda, šef kabineta). Opština nabavku telekomunikacionih usluga nije sprovela shodno Zakonu o javnim nabavkama, a na računu evidentiran je trošak telekomunikacionih usluga u iznosu od 15.702 eura. Opština nije dostavljala kvartalne i godišnje finansijske izvještaje Ministarstvu finansija. Odgovorna lica u opštini su izjavila da su te izvještaje dostavljali Ministarstvu finansija, ali revizoru nijesu dati dokazi da su navedeni izvještaji dostavljeni”, neke su od zamjerki DRI.

Zaposlenima ne plaćaju poreze i doprinose

U toku 2018. godine isplaćene su neto zarade za 11 mjeseci 2018. godine i zaostale neto zarade za oktobar, novembar i decembar 2017. godine, ali ne porez i doprinosi za tekući period. Sa pozicija 4113 - doprinosi na teret zaposlenog i 4114 - doprinosi na teret poslodavca nije izvršena nijedna transakcija u toku 2018. godine, tj.nije izmirena nijedna poreska obaveza za isplaćene zarade u toj godini. Za 2016. godinu nisu plaćeni za period od 6. do 12. i iznose 600,523 eura. Za 2017. godinu nisu plaćeni za period od 1. do 12. i iznose 1,099,264 eura. Za 2018. iznose 1,136,708 (uključujući i neto zaradu za decembar mjesec).

Preporučujemo za Vas