DRI OBAVILA KONTROLU

Agencija nema preciznu evidenciju javnih nabavki

Agencija za zaštitu ličnih podataka od 13 preporuka, koje je dobila od DRI, ispunila je četiri, a tri djelimično
1002 pregleda 0 komentar(a)
I dalje ograničeni kapaciteti: Direktor Agencije Čedomir Mitrović, Foto: AZLP
I dalje ograničeni kapaciteti: Direktor Agencije Čedomir Mitrović, Foto: AZLP

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) nije, shodno preporuci Državne revizorske institucije (DRI) uspostavila unutrašnju reviziju u skladu sa zakonskim procedurama, jer nije organizovala posebnu organizacionu jedinicu za taj posao sa utvrđenim brojem revizora. Uz to, lani je obezbijedila elektronsku evidenciju sprovedenih postupaka javnih nabavki, ali ta evidencija ne obezbjeđuje sve podatke predviđene Zakonom o javnim nabavkama i pravilnikom.

To je konstatovao DRI u juče objavljenoj kontroli realizacije preporuka koje su date Agenciji prošle godine kada je kontrolisano finansijsko poslovanje za 2018. godinu.

“Pregledom i provjerom realizacije preporuka iz dostavljenog izvještaja utvrđeno je da je Agencija, od 13 preporuka realizovala četiri preporuke, tri preporuke su djelimično realizovane, pet preporuka nijesu realizovane, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla utvrditi”, ocjena je DRI.

Agencija, kojom rukovodi Čedomir Mitrović, ispunila je preporuku da u zakonom utvrđenom roku, organu uprave nadležnom za poslove javnih nabavki, dostavi Izvještaj o kršenju antikorupcijskih pravila za tekuću godinu, a obezbijedila je i aplikaciju za evidenciju radnog vremena putem kartica zaposlenih, kao i evidenciju sa potpisima zaposlenih, koji su u Agenciji radili van redovnog radnog vremena.

“Agencija je izmirila poreske obaveze na naknadu fizičkom licu koje su u postupku vršenja revizije za 2018. godinu utvrđene kao neizmirene, dok na isplaćene naknade u 2019. godini po ugovorima o dopunskom radu, ugovoru o djelu, rješenjima za neiskorišćeni dio godišnjeg odmora za 2018. godinu, dio pripadajućih poreskih obaveza nije plaćen, ali su iste obračunate i iskazane u vanbilansnoj evidenciji obaveza. Preporuka je djelimično realizovana. Agencija je u 2019. godini po ugovoru o djelu angažovala tri osobe, od čega dvije za poslove koji nijesu sistematizovani i po prirodi i opisu ne zahtijevaju stalno angažovanje, dok za jednu osobu nije ugovorom precizirala opis poslova, pa se nije moglo utvrditi da li je za obavljanje istih sistematizovano radno mjesto, kao ni koju vrstu ugovora je trebalo zaključiti. Preporuka je djelimično realizovana”, konstatovao je DRI.

Vrhovna revizija je utvrdila da nije ispunjena preporuka da Agencija prilikom održavanja sjednica Savjeta, shodno svom pravilniku o radu, usvaja zapisnike sa prethodnih sjednica.

Utvrđeno je da Agencija nije ispunila preporuku da planira izdatke za otplatu obaveza iz prethodnih godina. Za 10 mjeseci prošle godine po tom osnovu je isplatila 184,27 hiljada eura.

Ubrzajte novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Povodom Dana zaštite podataka o ličnosti, koji se obilježava danas, iz NVO Centar za građansko obrazovanje su apelovali da nadležni ubrzaju donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji bi u potpunosti bio usklađen sa Opštom uredbom EU o zaštiti ličnih podataka (GDPR).

CGO je podsjetio da je u posljednjem nezvaničnom dokumentu EK o stanju u poglavljima 23 i 24 konstatovano da je u Crnoj Gori nivo kapaciteta i svijesti o svojim pravima i obavezama uopšteno nizak u državnim organima, kod građana i u privatnom sektoru.

Ukazuju i da je u dokumentu istaknuto da su kapaciteti AZLP-a i dalje ograničeni. Zabrinuti su i što je za predsjednika Savjeta AZLP imenovan Sreten Radonjić, o čijem radu su međunarodne institucije imale jedinstven stav da Agenciju za sprečavanje korupcije nije izgradio u kredibilnu i nezavisnu instituciju.

Preporučujemo za Vas