Sporan izvor “Jaroslava Černog” za iskorišćenja potencijala rijeke Pive

Poništen tender EPCG od 350.000 eura

Komisija će u roku od 15 dana, po pravosnažnosti rješenja, vratiti 3.500 eura firmi Winsoft koja se žalila na tender, a EPCG istoj firmi mora nadokaditi 484 eura za troškove sastavljanja žalbe

2902 pregleda 1 komentar(a)
Rijeka Piva, Foto: Jelena Jovanović
Rijeka Piva, Foto: Jelena Jovanović

Komisija za javne nabavke poništila je po službenoj dužnosti tender Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), procijenjene vrijednosti 350 hiljada eura, a u vezi s nabavkom usluga izrade projekta iskorišćenja potencijala rijeke Pive nizvodno od HE “Piva” sa izradom softverske platforme za podršku odlučivanju o izboru optimalne varijante.

Tender je raspisan 30. decembra prošle godine, a Elektroprivreda je 14. maja ove godine donijela odluku da se posao dodijeli beogradskom Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, dok je ponuda Konzorcijuma firmi: Winsoft Podgorica, Energetski instituut “Hrvoje Požar” Zagreb i Elektroprojekt Zagreb, odbijena kao neispravna.

Komisija će u roku od 15 dana, po pravosnažnosti rješenja, vratiti 3.500 eura firmi Winsoft koja se žalila na tender, a EPCG istoj firmi mora nadokaditi 484 eura za troškove sastavljanja žalbe.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, Komisija je po službenoj dužnosti poništila ovaj tender jer je utvrdila neusaglašenost dokumentacije EPCG sa odrebama Zakona o javnim nabavkama (ZJN) koje su mogle dovesti do ograničavanja konkurencije i diskriminacije ponuđača.

Odredbama ZJN propisano je da kriterijumi i potkriterijumi za vrednovanje ponuda ne smiju biti diskriminatorski, da moraju biti jasni i razumljivi i povezani sa sadržinom predmeta nabavke. Međutim, nasuprot tome naručilac sporne nabavke - EPCG je svojom dokumentacijom utvrdio “Metodologiju načina vrednovanja ponuda po kriterijumu i potkriterijumu na način što je predvidio da će se po potkriterijumu kvalitet bodovati, između ostalog na osnovu referenci angažovanog ključnog osoblja na izvršenju istih ili sličnih poslova i na osnovu kvaliteta metodologije i plana izvršenja predmetnih usluga, ali čije obrazloženje ostavlja naručiocu mogućnost subjektivnog bodovanja dostavljenih ponuda po navedenim parametrima”.

Protiv ovog rješenja Komisije može se pokrenuti spor pred Upravnim sudom u roku od 20 dana od dostavljanja rješenja.

Preporučujemo za Vas