DRI URADILA REVIZIJU POSLOVANJA

Od Uprave policije naplaćeno 1,82 miliona eura po osnovu izgubljenih sudskih sporova

DRI opet upozorava da se mora izbjeći neekonomično trošenje novca u postupcima prinudne naplate potraživanja. Upravi policije dali pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsko poslovanje u 2019. i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima

35768 pregleda 9 komentar(a)
Direktor Uprave policije Veselin Veljović, Foto: Luka Zeković
Direktor Uprave policije Veselin Veljović, Foto: Luka Zeković

Od Uprave policije (UP), čiji je direktor Veselin Veljović, prošle godine je prinudno naplaćeno 1,82 miliona eura po osnovu izgubljenih sudskih sporova.

Prema podacima zaštitnika imovinsko - pravnih interesa države, od te sume 193.743 eura su troškovi izvršenja i 442.511 eura troškovi parničnih postupaka. To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) tokom revizije prošlogodišnjeg finansijskog poslovanja UP, koja je juče objavljena.

DRI je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsko poslovanje i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Kršenje zakona

Utvrđeno je da UP nije uskladila poslovanje sa zakonima o državnoj imovini, radu i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Revizijom je rukovodio član Senata Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Radule Žurić.

DRI je utvrdila da UP za izdatke po osnovu prinudne naplate ne raspolaže zahtjevima za plaćanjem određenom dokumentacijom.

“To iz razloga što Ministarstvo finansija preusmjerava novac na ovu poziciju nakon izvršene naplate i ne dostavlja UP dokumentaciju na osnovu koje su izvršena ova plaćanja uz obrazloženje da su evidentirani izdaci nastali po osnovu pravosnažnih izvršnih sudskih rješenja koja su realizovana putem prinudne naplate i da se za dokumentaciju UP može obratiti zaštitniku imovinsko-pravnih interesa. Ovo predstavlja ustaljenu praksu koja za posljedicu ima visoke sudske troškove i troškove izvršenja koji se plaćaju iz budžeta i onemogućava sprovođenje finansijske kontrole potrošnje državnog novca na način propisan uputstvom o rad u državnog trezora”, piše u izvještaju.

DRI je ponovo preporučila da Ministarstvo finansija, zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa i UP treba da obezbijede da se postupa po pravosnažnim i izvršnim odlukama nadležnih sudova i drugih organa i tako izbjegne neekonomično trošenje novca u postupku prinudne naplate potraživanja, kao i da se obezbijede finansijske kontrole potrošnje državnog novca na način propisan uputstvom o radu državnog trezora.

Podjela imovine

Vrhovna revizija je konstatovala da UP još nije završila diobu imovine sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) u čijem je sastavu bila do januara prošle godine.

“Izvještajem o godišnjem popisu obuhvaćene su sve nepokretnosti koje koristi Uprava policije, ali u knjigovodstvenoj evidenciji osnovnih sredstava nijesu evidentirane sve nepokretnosti (poslovne zgrade) i nijesu obuhvaćena sva osnovna sredstva koja Uprava koristi, jer nije sačinjen konačni diobeni bilans sa MUP-om, u čijem je sastavu UP bila do 8. januara 2019. i od Uprave za imovinu nijesu dostavljeni svi podaci o vrijednosti imovine koju je nabavila u toku 2019. godine za potrebe UP”, objašnjava DRI.

Preporuka je da UP u skladu sa čl. 44 Zakona o državnoj imovini obezbijedi vođenje evidencije nepokretnih stvari koje koristi, a na kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši Crna Gora, da nastavi sprovođenje diobenog bilansa sa MUP-om, kao i da od Uprave za imovinu pribavi vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje može u knjigovodstvenu evidenciju unijeti nabavljenu opremu.

Putni nalozi

“Revizijom je utvrđeno da se pravdanje putnih naloga/isplaćenih akontacija u svim slučajevima ne vrši u propisanom roku.

Kod 128 putnih naloga po kojima su isplaćene dnevnice u iznosu od 14.526 eura nije bilo priloženih izvještaja o kretanju vozila (MUP GPS). Shodno članu 21 Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore organi državne uprave nadležni za unutrašnje poslove i javnu upravu bili su dužni da obezbijede GPS sistem u roku od godinu od stupanja na snagu uredbe”, konstatuje DRI.

Preporuka je da se obezbijedi ispravnost GPS sistema na službenim vozilima kojima raspolaže (izuzev vozila za koja se procijeni da zbog specifičnosti njihove namjene ne bi trebalo da posjeduju taj sistem).

Nepotpuni personalni dosijei zaposlenih

DRI je kontrolisala dio personalnih dosijea zaposlenih i utvrđeno je da oni ne sadrže rješenja o zaradi, kao i da rješenja o raspoređivanju sadrže i koeficijent koji služi za obračun zarada.

“Objašnjeno je da je to prelazno rješenje primijenjeno zbog nedostatka kadrovskih kapaciteta. U ovoj godini je započeto donošenje rješenja o fiksnom dijelu zarade. Personalni dosije ne sadrže uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Od ukupno 70 uzorkom obuhvaćenih personalnih dosijea, utvrđeno je da kod osam ne postoji rješenje o godišnjem odmoru, od čega se četiri odnose na pripravnike”, piše u izvještaju.

DRI navodi da UP nema pisanu proceduru za obračun zarada, niti rješenje o utvrđivanju prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, da UP Poreskoj upravi nije do 15. u mjesecu podnosila obrasce za obavezno socijalno osiguranje za prethodni mjesec...

UP: Smanjen broj tužbi zbog povrede radnih prava

Iz Uprave policije je u ponedjeljak, dan prije zvanične objave izvještaja DRI, saopšteno da je revizorski izvještaj pokazao da su postupali po preporukama DRI datim u prethodnim izvještajima.

Navode da je to, pored ostalog, rezultiralo “značajnim smanjenjem broja tužbi policijskih službenika zbog povrede prava iz radnih odnosa u odnosu na prethodni period”.

“U dokumentu se konstatuje da je Kolegijum DRI stekao razumno uvjerenje da je dat istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor, što je za rezultat imalo pozitivno mišljenje. UP će nastojati da u ostavljenom roku pripremi plan aktivnosti na otklanjanju konstatovanih nepravilnosti, kao i da iste otkloni u skladu s preporukama”, saopštili su iz UP.