GOTOV NACRT INTEGRISANE DOZVOLE TE

EPCG da riješi Maljevac i otpadne vode

Dozvola bi važila pet godina, a ako termoelektrana ne ispuni potrebne uslove, mogla bi da se ukine
103 pregleda 2 komentar(a)
TE Pljevlja i bazen pepela Maljevac, Foto: Goran Malidžan
TE Pljevlja i bazen pepela Maljevac, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 18.01.2018. 21:04h

Otpadne vode iz procesa rada Termoelektrane (TE) uglavnom se ne prečišćavaju i ispuštaju se u Paleški potok, Vezišnicu i posredno u Ćehotinu. Zbog toga će Elektroprivrda (EPCG) morati da izgradi sistem za prečišćavanja otpadnih voda u periodu 2019-2022. godina i da riješi problem deponije pepela šljake Maljevac. Osim toga, EPCG je dužna da u periodu od 2018. do 2022. godine, realizuje projekat ekološke rekonstrukcije postrojenja TE.

To se navodi u u Nacrtu integrisane dozvole za rad TE, koji je juče na uvid zainteresovanima stavila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, a na koju se mišljenja i komentari mogu dostaviti u narednih 15 dana.

Agencija je izdala uslovnu dozvolu TE na osnovu preporuke Vlade. Prethodno je odbila da izda integrisanu dozvolu za rad (IPPC) Toščeliku, a tu dozvolu nije dobio ni Kombinat aluminijuma. Bez integrisane dozvole, za koju je rok za pribavljanje bio 1. januar 2018, preduzećima koja su veliki zagađivači životne sredine, po zakonu nije moguć rad.

Dozvola važi pet godina od dana izdavanja. Agencija će operateru (EPCG) ukinuti integrisanu dozvolu, ukoliko ne ispuni predviđene godišnje obaveze shodno Programu mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja.

U Nacrtu se navodi da je rad TE ograničen na ukupno 20.000 radnih sati, u periodu od 1. januara 2018. do 31.12.2023. godine, shodno odluci Ministarskog savjeta Energetske zajednice.

“Operater je dužan da do 15. januara tekuće godine dostavlja Agenciji i nadležnom organu za energetiku evidenciju o broju iskorištenih radnih sati za prošlu godinu, kao i ostatku neiskorištenog broja radnih sati dozvoljenog za preostali radni vijek postrojenja. TE je dužna da redovno pravi dnevne izvještaje emisija polutanata dimnih gasova, sedmične izvještaje ispitivanja voda i mjesečne izvještaje sa sistema za monitoring emisija dimnih gasova sa dimnjaka”, piše u Nacrtu.

Navodi se da je EPCG dužna da za postrojenje TE izvrši ugradnju postrojenja za prečišćavanje zagađujućih materija i izvrši rekonstrukciju postojećeg za vazduh i to: postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova i postrojenje za redukciju azotnih oksida u dimnim gasovima.

“Operater se obavezuje da izvrši poboljšanje rada odnosno rekonstrukciju elektrofiltera, kako bi se emisija čvrstih čestica smanjile na nivo granično dozvoljenih vrijednosti. Operater se obavezuje da obezbijedi da se sve aktivnosti u postrojenju odvijaju na način da nema nikakvog mirisa izvan postrojenja usljed odvijanja proizvodnog procesa”, piše u Nacrtu.

Njime se operater obavezuje da za postrojenje TE izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i da upravlja procesom rada na način koji će omogućiti da se spriječi svako zagađivanje zemljišta na lokaciji. S obzirom da do degradacije zemljišta najviše dolazi na mjestima u blizini deponije Maljevac usljed raznošenja pepela sa deponije, operater se obavezuje da održava dovoljan površinski sloj vode ne deponiji. Operater se obavezuje da izvrši faznu rekultivacija deponije Maljevac, u periodu 2018-2024. godine, vrši održavanje i kontrolu deponije nakon konačnog zatvaranja, kao i da predvidi potrebna novčana sredstava za ovu aktivnost”, piše u Nacrtu.

Tokom procesa proizvodnje električne energije, kako se navodi, u TE nastaju otpadne vode sa povećanim sadržajem ulja, odnosno mazuta.

“Pored zauljenih, javljaju se i zaugljene i zamuljene vode, zasoljene otpadne vode i sanitarne vode, kao i procjedne vode sa deponije pepela i šljake. Operater je naveo da se otpadne vode iz procesa rada, uglavnom ne prečišćavaju, te da se kao takve ispuštaju u površinske tokove”. Program mjera naveo je kao mjeru izgradnju sistema prečišćavanja otpadnih voda u periodu 2019-2022 godine.

Zemljište TE nijesu ispitivali

Operater je kao jedan od najvećih ekoloških problema prepoznao deponiju Maljevac. Oni navode da rezultati analiza zemljišta u selima Komini i Zabrđe nijesu pokazali odstupanje od propisanih normi.

Rezultati analize elektrofilterskog pepela pokazali su izuzetno visoku koncentraciju bora, a šljaka, po sadržaju nikla, neznatno odstupa od propisanog kvaliteta za zemljište. Operater je naveo da u okviru kompleksa TE nijesu vršena ispitivanja zemljišta i podzemnih voda.

Glavni otpad u TE Pljevlja su šljaka i pepeo koji nastaju kao nusprodukti sagorijevanja uglja. Godišnje potrošnja uglja za 7.000 časova rada postojećeg bloka TE je oko 1.600.000 tona, od čega ostane 20 do 30 odsto pepela i šljake - od 320.000 do 480.000 tona godišnje.

Preporučujemo za Vas