KONTROLNA REVIZIJA OPŠTINE BUDVA

Preporuke DRI nijesu poštovane

Opština nije poštovala preporuku da zaustavi zapošljavanje novih radnika, nijesu ni izdvajali novac u Fond za obeštećenje
111 pregleda 3 komentar(a)
SO Budva, Foto: Vuk Lajović
SO Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 01.02.2019. 20:40h

Državna revizorska institucija (DRI) uradila je kontrolnu reviziju opštine Budva koja je pokazala da ta opština nije realizvala više od polovine preporuka koje su joj date prije dvije godine.

Od 37 preporuka realizovao je 10, 13 je realizovano djelimično, dok 14 preporuka nije realizovao. Te  preporuke  su date u okviru revizije završnog računa opštine za 2014. godinu.

Kontrolna revizija je pokazala da opština nije obustavila zapošljavanje novih službenika, osim ako se ukaže posebna potreba za angažovanjem zaposlenih sa nedostajućim zanimanjima, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija. Nije realizvala ni dio  preporuke  koji se odnosi na pravilno evidentiranje otplata kredita, garancija i kamata, a koje utiču na iskazani finansijski rezultat.

“Opština Budva treba da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru uspostavi sistem unutrašnjih finansijskih kontrola i odredi lice koje je zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola. Takođe, neophodno je donijeti plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola, kao i interna pravila, postupke i smjernice za sisteme finansijskog upravljanja i kontrola. Ova preporuka nije realizovana” piše u izvještaju DRI.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je opština djelimično ispoštovala preporuku da u potpunosti poštuje odrebe Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kao i Odluku o naknadi za komunalno oprem anje zemljišta. To znači da naknade ne naplaćuje avansno, već da ih obračunava i naplaćuje nakon što su ispunjeni svi minimalno tehnički uslovi, a neposredno prije izdavanja građevinske dozvole, kao i da sredstva od naknada koristi isključivo za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Utvrđeno je i da opština nije ispoštovala preporuku da skladu sa članom 44 Zakona o po vraćaju oduzetih imovinskih prava i obestećenju, prilikom prodaje državne imovine, vrši uplatu 10 odsto prihoda od prodaje na ime finansiranja Fonda za obeštećenje.

Djelimično je ispoštovana preporuka da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o javnim nabavkama i da zaključenja Ugovora o izvođenju radova za opremanje građevinskog zemljišta i svih drugih nabavki roba, usluga i radova vrši u skladu sa uslovima, načinom i postupkom koji je propisan Zakonom o javnim nabavkama.

Revizija je pokazala da je opština ispoštovala preporuku da u zakonskim rokovima isplaćuje novac političkim partijama shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kontrolu reviziju uradili su senatori Zoran Jelić ( rukovodilac Kolegijuma) i Nikola Kovačević.

Opština Budva je dužna da u roku od šest mjeseci izvrši realizaciju djelimično realizovanih i preporuka koje nijesu realizovane i da u zadatom roku izvijesti DRI o stepenu realizacije preporukA