Agencija za zaštitu konkurencije zaključila

Bivša Vlada nezakonito dala MA 12,7 miliona eura

Agencija za zaštitu konkurencije u novom rješenju utvrdila da je pomoć države avio-kompaniji u 2018. i 2019. bila nezakonita. Tu pomoć dodijelila je bivša Vlada Duška Markovića preko Ministarstva saobraćaja kojeg je vodio Osman Nurković, nejasno da li postoji osnov za krivični postupak protiv njih

55947 pregleda 265 reakcija 64 komentar(a)
Država oštećena, a kompanija nije spašena: Marković i Nurković, Foto: BORIS PEJOVIC
Država oštećena, a kompanija nije spašena: Marković i Nurković, Foto: BORIS PEJOVIC

Državna pomoć dodijeljena “Montenegro erlajnsu” u iznosu od 7,26 miliona u 2018. godini i 5,5 miliona eura u 2019. godini bila je nazakonita, odnosno nije usklađena sa Zakonom o kontroli državne pomoći, zaključila je Agencija za zaštitu konkurencije u rješenju objavljenom na njihovom sajtu.

Ovu pomoć dodijelila je bivša Vlada Duška Markovića preko Ministarstva saobraćaja kojeg je vodio Osman Nurković.

Iz rješenja Agencije nije jasno da li se protiv donosilaca ovih odluka automatski pokreće krivična prijava za nezakonito trošenje ovolike količine novca, da li prijavu pokreće nova Vlada i resorno ministarstvo ili to može uraditi tužilaštvo kao u slučaju Kombinata aluminijuma.

Ova ista agencija je u drugom postupku o ocjeni nove državne pomoći od 150 miliona iz posebnog zakona o “Montenegro erlajnsu”, 3. septembra prošle godine zabranila Vladi da ovoj kompaniji isplaćuje nove pomoći što je četiri mjeseca kasnije vodilo njenom prestanku rada.

Agencija ovim novim rješenjem zadužuje Ministarstvo kapitalnih investicija (kao pravnog sljedbenika Ministarstva saobraćaja i pomorstva) da bez odlaganja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od prijema ovog rješenja, preduzme mjere neophodne za povraćaj ovog novca od preduzeća “Montenegro erlajns” u ukupnom iznosu od 12,76 miliona eura.

U cilju povraćaja sredstava, Ministarstvo kapitalnih investicija je dužno da u roku od dva mjeseca od dana prijema ovog rješenja, sačini i Agenciji dostavi plan povraćaja sa mjerama i rokovima za njegovu realizaciju ili obavještenje o preduzetim mjerama za povraćaj.

Preduzeće “Montenegro erlajns” dužno je da vrati ovu pomoć sa kamatom za period od dodjele pomoći do dana donošenja rješenja.

Agencija je u obrazloženju rješenja navela da joj je bivše Ministarstvo saobraćaja 30. novembra 2018. godine dostavilo Plan spašavanja kompanije “Montenegro erlajns” i prijavu državne pomoći.

U tim dokumentima je navedeno da će kompaniji dati zajam od 9,37 miliona eura jer “bez istog ne može nastaviti poslovanje u narednom periodu”.

Ministarstvo Osmana Nurkovića se pozivalo da ovo nije nova pomoć već nastavak ranije iz Plana restrukturiranja iz 2012. godine.

Mjesecima nakon toga uslijedila je razmjena više dopisa između Ministarstva i Agencije koja je smatrala da se može dodijeliti samo ona pomoć koja je bila planirana Planom iz 2012. i nije isplaćena a ne pomoć sa novom namjenom koja nije bila u tom Planu.

Ministarstvo zatim 5. februara Agenciju obavještava da je na zahtjev “Montenegro erlajnsa” toj kompaniji odobrilo novu pomoć od 5,5 miliona eura da bi se kompanija “sačuvala od stečaja i likvidacije, dok se ne nađe trajnije i bolje na zakonu zasnovano rješenje”.

Agencija, zatim, Ministarstvo obavještava da je iz Plana restrukturiranja iz 2012. godine ostala samo isplata polugodišnjeg finansijskog lizinga prema BNDES banci.

Agencija je naknadno prikupljajući informacije za izradu Godišnjeg izvještaja o državnoj pomoći utvrdila da je Ministarstvo saobraćaja u 2018. godini “Montenegro erlajnsu” uplatilo 7,26 miliona eura umjesto najavljene pozajmice od 9,37 miliona.

Zatim je uslijedio novi krug dopisivanja, rješenja, produžavanja ispitnog postupka, da bi tek 15. decembra prošle godine, 11 dana nakon izbora nove Vlade a dvije godine nakon pokretanja postupka, Agencija uputila dopis Ministarstvu i “Montenegro erlajnsu” za održavanje usmene rasprave.

Nju su prvi put zakazali za 28. decembar kada je aviokompanija prestala sa saobraćajem.

Ministarstvo je 22. decembra tražilo odlaganje pa je nova usmena rasprava zakazana za 29. januar.

Međutim u međuvremenu je ostavku podnio cijeli odbor direktora “Montenegro erlajnsa” što je izazvalo nova odlaganja, a zatim je ostavku podnio i generalni direktor direktorata za vazduđni saobraćaj.

Konačno je Agencija održala usmenu raspravu 5. marta, ali bez prisustva predstavnika Ministarstva i avioprevoznika, na kojoj su razmatrani svi dokazi i dokumenti o ovim spornim transakcijama.

Konačno Savjet Agencije je na sjednici od 19. aprila utvrdio da su ove dvije državne pomoći nezakonite i da Ministarstvo kapitalnih investicija mora da ih naplati od, u međuvremenu, bankrotirane kompanije.

Naplata novca praktično nije ni moguća

Agencija je dvije godine vijećala o ovoj državnoj pomoći, jer je postupak za isplaćeni novac u 2018. pokrenut u novembru te godine, a za 2019. u februaru te godine.

“Montenegro erlajns” je prije dvije sedmice otišao u stečaj kroz bankrot, sa postojećim dugom od preko 100 miliona eura.

Stečaj je tražila Uprava prihoda jer nije na drugačiji način mogla da naplati poreski dug od 12 miliona eura.

Tako da sadašnje rješenje Agencije neće imati značajnog efekta u naplati potraživanja Vlade i povrata nezakonite državne pomoći, jer Ministarstvo kapitalnih investicija ovo potraživanje od 12,7 miliona eura može samo da prijavi stečajnoj upravi, dok je njegova naplata praktično neostvariva zbog male imovine kompanije koja će ući u stečajnu masu a ogromnih potraživanja.

Zbog toga je dodjeljivanjem ove državne pomoći nanijeta trajna šteta državnom budžetu od 12,7 miliona eura.