Sjednica Vlade

Donijete izmjene Uredbe o uslovima objavljivanja liste poreskih dužnika

Iz Vlade su kazali da se, u cilju poštovanja načela jednakosti, propisuje i obaveza da poreski organ kvartalno objavljuje i listu 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak

9522 pregleda 1 komentar(a)

Vlada je danas donijela izmjene Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika, kojima je propisano da se na listi nalaze i dužnici koji su uložili žalbu na poresko rješenje, odnosno pokrenuli upravni spor.

Na listi je, kako se navodi, propisano da se nalaze i poreski dužnici kod kojih je pokrenut stečajni postupak.

Iz Vlade su kazali da se, u cilju poštovanja načela jednakosti, propisuje i obaveza da poreski organ kvartalno objavljuje i listu 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak, jer se i u tom slučaju radi o poreskim dužnicima koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze.

“Ocijenjeno je da će se implementacijom Uredbe poboljšati poreska disciplina poreskih obveznika, što će se, u krajnjem, odraziti na ukupnu fiskalnu, finansijsku i makroekonomsku stabilnost države”, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti.

Iz Vlade su kazali da se predloženim zakonskim rješenjem proširuje pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti kao i poresko oslobođenje kod nasljeđivanja, poklona i u drugim slučajevima sticanja nepokretnosti bez naknade i za životne partnere.

“Ovim izmjenama doći će do oslobađanja od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za punoljetne državljane Crne Gore koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kao članovi domaćinstva, gdje se bračni partneri izjednačavaju sa životnim partnerima”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da se izmjenama propisuje da se nasljednikom smatraju bračni drugovi, odnosno životni partneri, kao i da pri diobi zajedničke imovine prilikom razvoda braka, odnosno raskida životnog partnerstva, važi oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave.

Navodi se da je izmjenama propisano da se povjeravanje poslova, osim za složene inženjerske objekte, ne odnosi na zgrade bruto građevinske površine tri hiljade kavdratnih metara i više, hotele, turistička naselja sa najmanje četiri ili pet zvjezdica i turističke rizorte.

Iz Vlade su kazali da je izmjenama propisano da se povjeravanje poslova ne odnosi ni na objekte za koje se obavezno raspisuje javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, kao i za trg, skver, šetalište i gradski park.

“U cilju postizanja veće efikasnosti, koordinisanosti i ažurnosti rada organa nadležnih za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, procijenjeno je da je cjelishodno učiniti izdavanje urbanističko-tehničkih uslova kompatibilnim sa nadležnošću odnosno poslovima glavnog državnog arhitekte, odnosno glavnog gradskog arhitekte”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata.

U Informaciji je, kako se navodi, istaknuto da je neophodno u što kraćem roku otpočeti proces ažuriranja, revizijom strukture i sastava sektorskih radnih grupa.

Grupe će, kako je saopšteno iz Vlade, imati zadatak da analiziraju kriterijume strateškog značaja projekata, ažuriraju postojeće sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata i identifikuju potencijalne nove projekte na osnovu nacionalnih strategija, akcionih planova i postojećih baza podataka.

“Za sve postojeće ili nove projekte potrebno je pripremiti, odnosno ažurirati projektne identifikacione formulare, sprovesti ocjenu strateške relevantnosti i izvršiti analizu ocjene stanja svih projekata, kao i analizu mogućnosti sufinansiranja projekata iz nacionalnog budžeta”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je zadužila resorna ministarstva da, najkasnije do 30. juna, obrazuju sektorske radne grupe i imenuju kontakt osobe za saradnju sa Kancelarijom za evropske integracije, korisnicima projekata i međunarodnim finansijskim institucijama/donatorima.

Vlada je usvojila Informaciju o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Plav kod NLB Banke, na iznos od milion EUR, dala saglasnost da se Opština Plav zaduži u navedenom iznosu i prihvatila tekst Ugovora o cesiji.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Preporučujemo za Vas