Tuzima pozitivno mišljenje: Da urede zapošljavanja, naplatu poreza i nabavke

Među primjedbama, za lokalnu administraciju kojom upravlja gradonačelnik Nik Đeljošaj, se napominje da osoba koja je postavljena za vršioca dužnosti glavnog administratora ove opštine nije ispunjavala zakonske uslove

17109 pregleda 5 komentar(a)
Đeljošaj, Foto: djuric zoran
Đeljošaj, Foto: djuric zoran

Državna revizorska institucija dala je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju završnog računa Opštine Tuzi za prošlu godinu, ali i uslovnu za reviziju pravilnosti.

Reviziju je radio kolegijum DRI čiji je rukovodilac bio Zoran Jelić, a član Branislav Radulović.

”Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, koja imaju materijalni, ali ne i prožimajući karakter”, navela je DRI.

Među primjedbama, za lokalnu administraciju kojom upravlja gradonačelnik Nik Đeljošaj, se napominje da osoba koja je postavljena za vršioca dužnosti glavnog administratora ove opštine nije ispunjavala zakonske uslove.

Konstatovano je i da su u Opštini tokom 2020. godine 33 osobe zasnovale radni odnos, kao i da je na dan 31. 12. 2020. godine ukupan broj zaposlenih službenika i namještenika iznosio 70.

”Opština je Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz 2020. godine predvidjela 195 izvršilaca, dok je taj broj povećan na 207 izvršilaca izmjenama Pravilnika iz 2021. godine. U skladu sa čl. 70 Zakona o lokalnoj samoupravi, unutrašnja organizacija i sistematizacija organa lokalne uprave utvrđuje se zavisno od obima, vrste i složenosti poslova i na način kojim se obezbjeđuje njihovo efikasno, ekonomično i efektivno vršenje. Opština prilikom izrade akata o sistematizaciji nije utvrdila kriterijume koji bi obezbijedili efikasno, ekonomično i efektivno vršenje poslova lokalne samouprave”, naveli su iz DRI.

Preporučeno je Opštini da prilikom izrade akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrdi kriterijume zavisno od obima, vrste i složenosti poslova i na način kojim se obezbjeđuje njihovo efikasno, ekonomično i efektivno vršenje. DRI je istovremeno preporučila Ministarstvu javne uprave i digitalnog društva i medija da donese akt kojim će odrediti maksimalne limite broja sistematizovanih radnih mjesta u svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori u odnosu na broj stanovnika.

Između ostalog, DRI zamjera i što ova Opština nije uspostavila unutrašnju reviziju i utvrdila Plan unapređenja upravljanja i kontrola. Tuzi nisu, shodno članu 33 Zakona o komunalnoj policiji, obezbjedila saglasnost Ministarstva prije određivanja većeg broja komunalnih policajaca od broja predviđenog Zakonom, niti vodi evidenciju o izdatim službenim legitimacijama.

DRI je preporučila i da Opština u slučajevima nenaplaćivanja poreskih dugova preduzima sve mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili poreske obaveze u propisanim rokovima.

Navedene su primjedbe i na nekoliko javnih nabavki u kojima je moglo doći do ograničavanja broja potencijalnih ponuđača, kao i da ponude za nabavku vozila, izradu elaborata puta (Mataguži - Tuzi) i hitnih nabavki goriva nisu sačinjene u skladu sa važećim zakonom i da ih je trebalo odbiti kao neispravne.

Opštini je dat rok od 30 dana da pripremi plan za ispravljanje nedostataka, kao i da ga sprovede u roku od šest mjeseci.

Bivši osnivači FK Dečića tužili Opštinu za 66 hiljada eura koje su “pozajmili” klubu

DRI navodi da se, između ostalih, četiri tužbe vode protiv Opštine Tuzi i Fudbalskog kluba Dečić kojim se potražuju navodne pozajmice ovom klubu u iznosu od 66.281 euro.

Kako je pojašnjeno do 2019. godine su više fizičkih lica bili osnivač-vlasnici ovog kluba, da bi od 5. februara Opština Tuzi od njih ugovorom bez naknade preuzela osnivačka prava. Nakon toga slijede tužbe tih osnivača koji potražuju sporne iznose.

”Navedeni ugovori o zajmu, na kojima se zasnivaju tužbeni zahtjevi datiraju iz 2016, 2017. i 2018. godine, i svi su ovjereni kod notara dana 4. februara 2019. godine. Kako Opština smatra da se radi o fiktivnim ugovorima o zajmu, podnijeta je i krivična prijava protiv tužilaca, bivšeg predsjednika fudbalskog kluba i advokata. U navedenim postupcima u toku je (ponovljeni) prvostepeni postupak”, navodi se u izvještaju DRI.