Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava nekontrolisano trošio novac građana

Vrhovna revizija dala negativno mišljenje Fondu za zaštitu manjinskih prava zbog kršenja brojnih zakona, uredbi, pravilnika i drugih državnih akata

15203 pregleda 0 komentar(a)
Trošenje novca poreskih obveznika bez kontrole: Emir Dacić, Foto: Fond za zaštitu manjinskih prava
Trošenje novca poreskih obveznika bez kontrole: Emir Dacić, Foto: Fond za zaštitu manjinskih prava

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava isplatio u 2020. godini 13.294 eura na osnovu nepotpune i neadekvatne dokumentacije, korisnicima novca za finansiranje projekata plaćao je naredne tranše iako prema ugovorima o finansiranju projekata nijesu pravdali prethodno dobijeni novac. Uz to, korisnici novca za finansiranje uzorkom odabranih projekata nijesu dostavili dokumentaciju za pravdanje 95.844 eura, dok su 191.997 eura pravdali neadekvatnom ili nepotpunom dokumentacijom.

Trošak od 13.294 eura na koji ukazuje DRI odnosi se na izdatke za gorivo (4.050 eura), reprezentaciju 1.246 eura i izdatke po osnovu novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 7.998 eura).

Direktor Fonda je Emir Dacić.

DRI je dala negativno mišljenje za finansijsko poslovanje Fonda u 2020. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Revizijom je rukovodio član Senata DRI Nikola Kovačević, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Zoran Jelić.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je Fond poslovao suprotno zakonima o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, radu, javnim nabavkama, obligacionim odnosima, porezu na dohodak fizičkih lica, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, manjinskim pravima i slobodama. Poslovao je suprotno nekolikim uredbama, pravilnicima uputstvima, Statutu Fonda i drugim aktima.

DRI je dala ukupno 51 preporuku Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, dok su 2 preporuke date Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Revizijom je utvrđeno da knjiga procedura Fonda ne sadrži interne procedure za sve značajnije poslovne procese i aktivnosti (ne sadrži procedure za kancelarijsko poslovanje, proceduru za trošenje novca reprezentacije i drugih vrsta izdataka -goriva, usluga mobilne telefonije).

”Utvrđeno je da je Fond po osnovu uvećanja zarada za prekovremeni rad 2020. godine platio u bruto iznosu 8.549 eura. Fond je, shodno Zakonu o radu obavijestio inspekciju rada o uvođenju prekovremenog rada, a prezentirane

su i evidencije o broju sati prekovremenog rada po danima i licima. Ali s obzirom na to da se u Fondu ne evidentira prisustvo zaposlenih na radu, odnosno, ne obezbjeđuje evidencija o vremenu dolaska i odlaska sa posla zaposlenih, to se ni

dostavljena evidencija koja sadrži samo podatak o datumu i broju sati prekovremenog rada zbog nedostatka evidencije o prisutnosti na poslu ne može smatrati dovoljnim/relevantnim dokazom o tome”, konstatovao je DRI.

Fond, kako je utvrđeno revizijom, nije sačinjavao i podnosio propisane izvještaje o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Upravi prihoda i carina, a platio je neto naknada za osam fizičkih lica po osnovu zaključenih ugovora o djelu u ukupnom iznosu od 16.950 eura.

”Uvidom u pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda i u prezentirane ugovore o djelu utvrđeno je da je veći broj ugovora zaključivan za vršenje poslova koji spadaju u osnovnu djelatnost poslodavca, poslovi koji su u opisu poslova sistematizovanih radnih mjesta. Revizijom je utvrđeno da su zaključivani ugovori o djelu sa istim izvršiocima za isti posao tokom godine za obavljanje poslova koji su u opisu poslova sistematizovanih radnih mjesta (arhivara, tehničke sekretarice,

savjetnika za monitoring i evaluaciju projekata, u periodu angažovanja”, konstatovao je DRI.

Uvidom u naloge za službena putovanja utvrđeno je da se oni ne evidentiraju kroz djelovodne knjige, kao i da ne sadrže datum podnošenja pa se nije moglo utvrditi da li su u utvrđenom roku podnošeni za obračun putnih troškova.

Obračunavali poreze, ali ne i doprinose za isplaćene naknade

DRI je utvrdio da je Fond na isplaćene naknade u ukupnom iznosu od 43.892 eura obračunao i plaćanje poreza i prireza, dok nije obračuno i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, osim za jedno lice.

”To nije u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim su propisane stope doprinosa po kojima se plaćaju doprinosi na propisanu osnovicu. Fond nije prezentirao potvrde o radno pravnom statusu za osobe angažovana po ugovorima o djelu, pa se nije moglo utvrditi da li je pravilno vršen obračun poreskih obaveza”, konstatuje DRI.

Riječ je o naknadama za članove upravnog odbora od 24.900 eura, naknadama članovima Komisije za vrednovanje od 10.712 eura, naknade po ugovorima o dopunskom radu od 4.900 eura, naknade za 8. mart u iznosu od 1.400 eura i zimnicu zaposlenima od 1.980 eura.

Tipski ugovori bez jasno definisanih obaveza

DRI je uvidom u ugovore o finansiranju projekata utvrdio da je Fond zaključivao sa korisnicima novca ugovore koji su tipskog karaktera.

”U kojima nije precizno definisana obaveza korisnika u zavisnosti od aktivnosti projekta, dinamika isplate dodijeljenog novca, kao ni koliko izvještaja o realizovanim aktivnostima je korisnik u obavezi da dostavi, niti

u kojem roku je korisnik u obavezi da dostavi fazni izvještaj”, navodi DRI.

Fond nije donio ni interna pravila o načinu praćenja realizacije projekata po fazama.

Bonus video: