Ćutanje na naše zahtjeve

"Neistinita je tvrdnja da “Džek Pot” nema pravo na traženo produžavanje koncesije za priređivanje kazinskih igara jer “zakon o koncesijama predviđa da se koncesija može produžiti za najviše polovinu perioda na koji je izdata, a nakon toga se pokreće potpuno novi postupak izdavanja koncesije"

8083 pregleda 0 komentar(a)
U oktobru predali zahtjev za produženje koncesije(ilustracija), Foto: Shutterstock.com
U oktobru predali zahtjev za produženje koncesije(ilustracija), Foto: Shutterstock.com

Povodom teksta “Brano i Džigi i dalje jači od države” koji je u “Vijestima” objavljen 5. marta iz kompanije “Džek Pot” su poslali reagovanje zbog, kako tvrde, iznijetih niz notornih neistina i insinuacija kojima je višestruko grubo prekršen Kodeks novinara Crne Gore. Reagovanje prenosimo integralno.

Neistinita je tvrdnja da “Džek Pot” nema pravo na traženo produžavanje koncesije za priređivanje kazinskih igara jer “zakon o koncesijama predviđa da se koncesija može produžiti za najviše polovinu perioda na koji je izdata, a nakon toga se pokreće potpuno novi postupak izdavanja koncesije.” Prvo - igre na sreću kao isključivo pravo države Crne Gore i djelatnost od javnog interesa, uređuju se Zakonom o igrama na sreću koji kao lex specialis ima prednost u odnosu na zakon o koncesijama kao lex generalis. Drugo, ni u jednom od pomenuta dva zakona ne postoji formulacija da se koncesija može produžiti samo jednom, a “nakon toga se pokreće potpuno novi postupak izdavanja koncesije”.

U programskom sadržaju se navode u istoj rečenici činjenica da je “Džek pot” predao 01.10. 2021. zahtjev za dodjelu prava/produženje koncesije za priređivanje igara na sreću kazinu “The Queen of Montnegro” i tvrdnja ili stav “iako je iz ugovora koji je do tada potpisao jasno da mu koncesija ističe 18. februara i da se više ne može produžavati, odnosno da mu se može izdati nova ako uplati naknadu od dva miliona eura”. U oba navedena slučaja, stavljanjem u istu rečenicu činjenica i neargumentovanih tvrdnji, prekršeno je načelo 3 Kodeksa novinara koje nalaže striktno razdvajanje činjenica od komentara.

Neistinita je iznijeta tvrdnja da je “Džek Pot” podnio “Privrednom sudu zahtjev za privremenu mjeru da mu se odobri nastavak rada i mimo isteka koncesije”.”Džek Pot”, koji je 2005. na međunarodnom javnom konkursu ostvario pravo priređivanja igara na sreću u kazinu “The Queen of Montenegro” – Bečići, podnio je 01.10. 2021, u skladu sa zakonom, zahtjev za produženje koncesije za priređivanje kazinskih igara na sreću na datoj lokaciji, sa svom pratećom dokumentacijom i dokazima kojima se potvrđuje da koncesionar ispunjava sve zakonom propisane uslove za to. Nadležni državni organ više mjeseci nije postupio po zakonom propisanoj proceduri i u zakonom propisanim rokovima, te nije odlučio o zahtjevu – bilo pozitivno bilo negativno. Nakon poslate četiri urgencije nadležnom državnom organu kojima se od njega traži da postupi i donese odluku u skladu sa zakonom i istu dostavi podnosiocu zahtjeva sa obrazloženjem i pravnom poukom, bez obzira na ishod odluke, nije postupljeno do dan danas. U periodu nepostupanja i ćutanja, dana 17. 01. 2022. podnijeta je inicijativa Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, za vršenje nadzora nad zakonitošću rada službenih lica i javno-upravnih organa koji su dužni da postupaju u ovoj pravnoj stvari. Odjeljenje upravne inspekcije je obavijestilo “Džek Pot” je tek 23. 02. 2022, pet dana nakon isteka roka ugovora o koncesiji, da je formiralo predmet po inicijativi 17. 02. 2022. godine.

”Džek Pot” je Privrednom sudu podnio zahtjev za određivanje privremene mjere zbog opasnosti nastanka enormne materijalne i nematerijalne štete po koncesionara i državu. Institut privremene mjere iziskuje odlučivanje bez odlaganja, odmah. U skladu sa obavezom koja proističe iz instituta privremene mjere “Džek Pot” je 04. 03. 2022, radi zaštite svojih prava, predao Privrednom sudu tužbu protiv države kojom zahtijeva sprečavanje kršenja ustavno zajamčenog prava slobodu preduzetništva, pravo na obavljanje djelatnosti, budući da se ovakvim ne/postupanjem službenih lica i javnopravnih organa nanosi šteta i koncesionaru i državi. Stoga, Džek Pot nije, kako se tvrdi, tražio od Privrednog suda “da mu se odobri rad i mimo isteka koncesije” niti je Džek Pot ikada prekršio jedan propis ili zakasnio jedan dan u ispunjavanju obaveza prema državi i zaposlenima, već je Privrednom sudu uputio zahtjev za privremenu mjeru kao procesno-pravnim instrumentom u situaciji kada jedna od strana potpisnica Ugovora ne poštuje Zakon i postupak i time onemogućava privrednom društvu obavljanje djelatnosti od javnog interesa, te nanosi materijalnu i drugu štetu i privrednom društvu i državi, odnosno budžetu.Zahtjev za privremenu mjeru predat je četiri i po mjeseca nakon što je nadležnom državnom organu upućen blagovremen, pravnovaljan, uredan i potpun zahtjev po kojem državni organ nije postupio ni dan nas, ni pozitivno ni negativno, a bio je dužan da postupi najkasnije u roku do 45 dana. (čl.114,115 ZUP-a).

Neistinite su iznijete tvrdnje: “Ni 2015. nisu platili obavezu od dva miliona eura, zbog njih smijenjena tri direktora uprava” (Tvrdnja iznijeta u međunaslovu) i “Ukoliko ‘Džek pot’ sada izbjegne plaćanje naknade od dva miliona eura, to će biti drugi put da mu je to uspjelo uz pravnu gimnastiku i podršku državnih institucija, a ukoliko Ćetković bude smijenjen, on će biti četvrti funkcioner koji je na taj način kažnjen a pokušao je od Mićunovića i Grbovića da naplati novac koji pripada državnom budžetu”. (Tvrdnja iznijeta u tekstu). “Džek Potu” je 2015. produžena koncesija u skladu sa zakonom koji ne propisuje uplatu 2.000.000 eura naknade prilikom produžavanja koncesije, već isključivo prilikom dobijanja koncesije. Činjenica je da je “Džek Pot” svoje pravo ostvario 2005. godine na otvorenom međunarodnom konkursu kada nije bilo obaveze plaćanja 2.000.000 EUR.Stoga tvrdnje da Džek Pot “nije platio obavezu”, da je “izbjeglo plaćanje”, da je nešto dobio “uz pravnu gimnastiku” i uz “podršku državnih institucija” nemaju nikakvog utemeljenja već predstavljaju puku izmišljotinu.

Neistinita je iznijeta tvrdnja da su zbog navodnog pritiska “Džek Pota” “smijenjena tri direktora”. Prvi od pomenutih je nakon odlaska iz Uprave za igre na sreću imenovan na dužnost direktora u Upravi za inspekcijske poslove, pa zatim za ambasadora Crne Gore – dakle, napredovao je u hijerarhiji. Drugi je razriješen na sopstveni zahtjev, nakon višegodišnjeg rada u stanju v.d.. Treći je nakon isteka šest mjeseci na mjestu v.d. zamijenjen. Protiv četvrtog od pomenutih - v.d. pomoćnika direktorice, “Džek Pot” njega nije podnio zahtjev za razrješenje, već zahtjev za izuzeće u ovom predmetu i to zbog nepravilnog i nezakonitog rada.

Programski sadržaj je objavljen bez ikakvog kontakta sa “Džek Potom” o kojem je riječ, odnosno autor nije ni pokušao da koncipira sadržaj u kojem bi se čula i jedna i druga strana, što je jedan od osnovnih postulata novinarstva. U programskom sadržaju su prećutane bitne činjenice, te njegovo objavljivanje predstavlja još jedan pokušaj posrnulih državnih službenika i namještenika da medijskom kampanjom, kroz programski sadržaj instrumentalizovanog novinara prikriju svoj nezakonit i nepravilan rad i skrenu temu, odnosno spinuju o navodnoj krivici jednog privrednog društva koje radi u skladu sa svim propisima. Iz navedenog je jasno da “Džek Pot” nije prekršio nijedan zakon ili propis, već naprotiv, da je žrtva protivzakonitog i nepravilnog rada administracije i dugogodišnje, kontinuirane hajke, te da djelatnost i poslovanje obavlja u okviru važeće zakonske regulative i preduzima sve zakonom pripisane instrumente za zaštitu svojih prava i interesa, ali i interesa društva.

Odgovor novinara u sjutrašnjem broju

Bonus video: