Spisi o dva miliona u rukama tužioca

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države predao SDT-u dokumentaciju povodom sporne koncesije firme Grbovića i Mićunovića, kako bi ocijenili da li je državi eventualno pričinjena šteta

30522 pregleda 49 reakcija 17 komentar(a)
Dokumenta dostavljena, hoće li biti osumnjičenih: Zgrada SDT-a, Foto: BORIS PEJOVIC
Dokumenta dostavljena, hoće li biti osumnjičenih: Zgrada SDT-a, Foto: BORIS PEJOVIC

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države predao je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) kompletnu dokumentaciju povodom sporne koncesije firme “Džek pot” za kazino u hotelu “Falkeinstener” u Bečićima.

To je “Vijestima” juče zvanično potvrdila zaštitnica Bojana Ćirović.

”Zaštitnik je kompletnu dokumentaciju u njegovom posjedu dostavio Specijalnom tužilaštvu na nadležnost i postupanje kako bi to tužilaštvo ocjenilo da li je radnjama i kojih lica državi eventualno pričinjena šteta usljed izvršenja nekog od krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, rekla je Ćirović.

Vlasnici kompanije “Džek pot” su Branislav Mićunović i Sava Grbović.

Aktuelna v.d. direktorica Uprave prihoda i carina (UPC) Milena Petričević nije uputila predlog odluke Sektora za igre na sreću kojim se odbija produženje koncesije “Džek Potu”, jer je to pravo iskoristio jednom 2016. godini, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje postupanje prije isteka koncesionog prava 18. februara. Ona je resornom ministru Milojku Spajiću poslala “obavještenje o zatečenoj situaciji” u kojem navodi da je “detaljnim uvidom u spise predmeta ustanovljeno da su činjenice na kojima se temelji predlog odluke o neprodužavanju koncesije nijesu uvjerljivo dokazane i brojni navodi nijesu temeljni u činjenicama iz spisa predmeta”. Petričević je od Spajića tražila da predlog odluku (koji je istovremeno njen v.d. pomoćnika za igre na sreću Andrija Ćetković uputio i ministru) “povuče iz procedure u slučaju da ga je ministarstvo uputilo Sekretarijatu za zakonodavstvo radi davanja mišljenja”.

Spajić je u mišljenju povodom ovog dopisa tražio od Petričević da pošalje predlog odluke kako bi je uputio Vladi na odlučivanje, a njegovo mišljenje u koje su “Vijesti” imale uvid prošle sedmice, potvrdilo je ispravnost predloga Ćetkovića.

Zakonom o igrama na sreću Odluku o dodjeli koncesije nakon sprovedenog postupka, donosi Vlada na predlog nadležnog organa, odnosno, UPC.

Pošto Petričević nije donijela nikakvo rješenje prije isteka koncesije, “Džek Pot” je od Privrednog suda zatražio da mu omogući nastavak rada i pored isteka koncesije, sve dok se pravonsžano ne okonča postupak po tužbi koji tada nije bio ni predao. Sudija i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić donio je rješenje da kompanija “Džek pot” može nastaviti sa priređivanjem igara na sreću i bez nove koncesije uz uplaćeni depozit od 35.000 eura, sve do okončanja spora. Naknada za novu koncesiju iznosi dva miliona eura.

Ćirović je objasnila da je članom 11 Zakona o igrama na sreću propisano da nakon sprovedenog javnog konkursa odluku o dodjeli koncesija donosi Vlada (st. 5 u vezi st. 1), a da se na osnovu te odluke zaključuje ugovor o koncesiji na deset godina (st. 6), te da se na zahtjev koncesionara može produžiti za period do najviše pet godina.

”Nema mjesta proizvoljnom tumačenju zakona da se koncesija može produžavati neograničeno, jer iz citirane zakonske odredbe jasno proizilazi da se može produžiti najduže do pet godina, a kako je podnosilac zahtjeva već iskoristio pravo produženja koncesije na period od pet godina, ne postoji zakonski osnov za usvajanje odluke o produženje koncesije, dakle nakon sprovedenog javnog konkursa. Posebno treba imati u vidu okolnost da bi se time omogućilo izbjegavanje plaćanja zakonom propisane jednokratne naknade”, istakla je Ćirović.

Po mišljenju zaštitnika, imajući u vidu odredbe Zakona o igrama na sreću, odluku o koncesiji i njenom produženju ne može donositi sud, pa ni Privredni, već isključivo nadležni organ državne uprave na način i u proceduri koju propisuje navedeni zakon.

Petričević ignorisala zahtjev za izjašnjenje o privremenoj mjeri

”Vijesti” su pitale da li se aktuelna v.d. dirketorice UPC Milena Petričević izjasnila na zahtjev zaštitnika u vezi ovog slučaja.

”Zaštitnik je 18. februara 2022. poslao zahtjev za izjašnjenje UPC i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja. Ministarstvo je odgovorilo, dok UPC, ni nakon urgencije od 28. 2. 2022. godine se nije izjasnila. Rješenje o određivanju privremene mjere je dostavljeno zaštitniku u petak 18. februara 2022. godine, a rok za prigovor je isticao u ponedjeljak, dakle nakon tri dana. Zaštitnik je blagovremeno izjavio prigovor, kao i dostavio svoje pisano izjašnjenje/mišljenje o konkretnoj pravnoj situaciji Ministarstvu finansija”, kazala je Ćirović.

Zaštitniku je Ministarstvo finansija dostavilo zvaničnu komunikaciju (pisanu) sa UPC.

”Između ostalog, mišljenje ministarstva od 10. 2. 2022. godine, koje mišljenje je u skladu sa zakonom, a poklapa se i sa izjašnjenjem zaštitnika koje je upućeno tom ministarstvu”, pojasnila je Ćirović.

Bonus video: