Opštine bez prava na parnične troškove

Navodi iz obrazloženja predloga zakona da su troškovi iz sudskih postupaka značajan prihod budžeta opština, prema ocjeni ministarstva, upravo govore u prilog činjenici da ne postoji razumna srazmjera između ovakvog svojevrsnog ograničenja prava na pristup sudu i cilja koji se želi postići

7359 pregleda 1 komentar(a)
Dopune zakona inicijativa Zajednice opština (Ilustracija), Foto: shutterstock.com
Dopune zakona inicijativa Zajednice opština (Ilustracija), Foto: shutterstock.com

Ministarstvo pravde dalo je negativno mišljenje na dopune Zakona o parničnom postupku kojim je predloženo da se opštinama prizna pravo na troškove u okviru parničnog postupka koji se odnosi na imovinsko-pravna pitanja.

Ovaj predlog su u skupštinsku proceduru predali poslanici DPS-a, a što je bila incijativa Zajednica opština Crne Gore.

”Dopunom je predloženo da se odredbe ovog zakona o troškovima postupka primjenjuju i na stranke koje zastupa ne samo Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, već i nadležni organ opštine, kao i da novac dosuđen po osnovu troškova u tom slučaju predstavlja prihod budžeta opštine. Uvažavajući interese opština za predmetnim normativnim uređenjem, cijenimo da bi ono potencijalno vodilo ograničenju konvencijskog prava na pravično suđenje, odnosno umanjenju suštine njegovog neizostavnog segmenta koji se odnosi na pravo pojedinca na pristup sudu. Uvažavajući činjenicu da pravo na pristup sudu po svojoj prirodi nije apsolutno pravo, nalazimo da priznanje prava na naknadu troškova postupka i opštinama u konačnom nema svoj legitiman cilj”, navodi se u mišljenju Ministarstva pravde.

Navodi iz obrazloženja predloga zakona da su troškovi iz sudskih postupaka značajan prihod budžeta opština, prema ocjeni ministarstva, upravo govore u prilog činjenici da ne postoji razumna srazmjera između ovakvog svojevrsnog ograničenja prava na pristup sudu i cilja koji se želi postići.

”Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi poslove zaštite imovinsko-pravnih interesa opštine vrši organ koji je određen statutom opštine, koji ima položaj njenog zakonskog zastupnika pred sudovima i drugim nadležnim državnim organima. Dakle, opštine u postupku pred sudovima zastupaju njihovi organi, odnosno zaposleni u njima, koji nužno ne moraju biti osobe s položenim pravosudnim ispitom, a koje u okviru svojih redovnih radnih zadataka zastupaju imovinsko-pravne interese opštine. S toga, činjenica da svaka opština raspolaže sopstvenim budžetskim novcem i da svaka pojedinačno zastupa svoje imovinsko-pravne interese, govori u prilog tezi da alokacija kadrovskih kapaciteta za potrebe zastupanja u sudskim postupcima ne predstavlja značajan trošak dok, s druge strane, propisivanje predmetne obaveze naknade troškova postupka za postupanje zakonskog zastupnika opštine može zainteresovane osobe odvratiti od pokušaja da zaštitu svojih prava zatraže u redovnom sudskom postupku. Iz navedenih razloga, smatramo da predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku ne treba prihvatiti”, navodi se u mišljenju.

Bonus video: