AMM: Neophodnost drustveno odgovornog poslovanja kompanija

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković prepoznat je široj javnosti kao jedan od poslovnih lidera koji se kroz aktivan angažman zalaže za razvoj poslovnog okruženja i promociju liderstva i menadžmenta u zemlji i regionu

960 pregleda 47 reakcija 0 komentar(a)
Sa svečanosti  godišnje nagrade najuspješnijim menadžerima i preduzetnicima za 2022. godinu., Foto: AMM
Sa svečanosti godišnje nagrade najuspješnijim menadžerima i preduzetnicima za 2022. godinu., Foto: AMM

Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) je krovna liderska i menadžment organizacija u Crnoj Gori. Kroz okupljanje vodećih kompanija i njihovih lidera cilj joj je da podstiče razvoj liderstva i menadžmenta, kao i profesionalni razvoj svojih članova i promociju najboljih praksi. Kao vodeća poslovna organizacija u ovoj oblasti sarađuje sa institucijama i drugim organizacijama, ali i razvija snažan poslovni network u zemlji, regionu i šire.

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković prepoznat je široj javnosti kao jedan od poslovnih lidera koji se kroz aktivan angažman zalaže za razvoj poslovnog okruženja i promociju liderstva i menadžmenta u zemlji i regionu.

Raičković
Raičkovićfoto: Asocijacija menadžera Crne Gore

U karijeri je obavljao značajne poslove u državnoj administraciji na poslovima bezbjednosti i diplomatije da bi je kasnije nastavio u stranim korporacijama i preduzetništvu.

1. Ove godine je, po prvi put, AMM dodijelila nagradu u saradnji sa UNICEF-om – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice. Zašto je za AMM, koja već godinama dodjeljuje prestižne nagrade, bilo važno da i ovu dodjeljuje?

Godišnja nagrada AMM-a čiji je institucionalni pokrovitelj Vlada Crne Gore, uživa ugled najprestižnije poslovne nagrade na nacionalnom nivou, zbog čega smo cijenili da ćemo uvrštavanjem kategorije nagrade Naj poslodavca po mjeri djece i porodice, dodatno istaći značaj podrške koje poslodavci treba da pruže roditeljima i djeci.

Afirmacija ovog pristupa i implementacija politika i standarda koji omogućavaju zaposlenima uspostavljanje balansa sa porodičnim obavezama i obavezama prema djeci, veoma je značajna. Drago nam je da je i UNICEF prepoznao kvalitet rada AMM-a kao i značaj da se ova kategorija uvrsti među već postojeće.

2. Koliko i kako AMM animira svoje članove da se bave društveno odgovornim poslovanjem?

Od osnivanja AMM promoviše društveno odgovorno poslovanje i na neki način ovaj princip je ugrađen u postulate djelovanja naše organizacije.

Naš etički kodeks vodi računa o poštovanju ljudskih prava, etičkih i zakonskih normi, zaštite životne sredine i društvenog integriteta. Najveći dio kompanija članica Asocijacije u svom djelovanju podržavaju i promovišu društvenu odgovornost u svom poslovanju.

Budimir Raičković
foto: AMM

Ne treba zaboraviti na naš angažman u pogledu razmjene informacija vezane za neophodnost uspostavljanja standarda društveno odgovornog poslovanja u privredi.

3. Koliko je za samo poslovanje jedne firme važno da ima organizovan DOP i na koji način smatrate da treba da sprovodi te aktivnosti?

Današnje poslovno okruženje nameće neophodnost kompanijama koje imaju visoke razvojne ciljeve, da investiraju odnosno da djeluju društveno odgovorno.

Neophodnost leži u tome što takve kompanije mogu mnogo bolje da privuku i zadrže kvalifikovane kadrove i podižu svoju reputaciju, a naravno izgrađuju kvalitetne odnose sa poslovnim partnerima, širom zajednicom i daju značajan doprinos društvu.

Niz načina je da kompanije posluju društveno odgovorno. Kroz brigu o zaposlenima, zaštitu životne sredine, aktivnosti koje doprinose društvenoj dobrobiti, podršku lokalnim sredinama u kojima rade, kao i podršku projektima usmjerenih na pomoć ranjivim kategorijama, kao i projektima usmjerenim na socijalne i ekonomske ciljeve šire zajednice.

Benefiti ovakvog pristupa su višestruki. Od već pomenute reputacije do povećanja produktivnosti zaposlenih i kvalitetne povezanosti sa užom i širom zajednicom.

4. Da li su crnogorski menadžeri spemni da i sami doprinesu razvoju filantropije?

Crnogorski menadžeri i kompanije kojima rukovode sve više prepoznaju značaj filantropskih aktivnosti i stepen njihovog angažmana u ovom dijelu je sve veći, jer to doprinosi dobrobiti zajednice ali i njihovom ugledu.

Jedan od limitirajućih faktora nije nespremnost menadžera da se posvete razvoju filantropije u našoj državi, već nagomilane obaveze i zahtjevi koje njihov profesionalni angažman zahtijeva često i uskraćuje vrijeme i za njihove porodične i privatne obaveze, a samim tim i za dovoljan i kvalitetan angažman u oblasti filantropije.

Ipak to se može nadomjestiti kroz donacije ili podršku organizacijama koje se bave humanitarnim radom, kao i kroz podršku projektima koji imaju pozitivan uticaj na zajednicu u kojoj menadžeri žive i rade.

Nesporno je da Asocijacija menadžera može imati značajnu ulogu u iniciranju i podsticanju lidera i menadžera za veće društveno uključenje i angažman na filantropskim aktivnostima.

5. Do koje mjere je, po Vašem mišljenju, osviješćena potreba za filantropijom i korporaciijama, a koliko u lokalnim firmama?

Može se reći da je potreba za filantropijom osviješćena u poslovnom sektoru, ali razliku treba praviti upravo u pristupu i mogućnostima korporacija ali i mikro, malih i srednjih preduzeća tj. privatnih firmi koje posluju u CG. Čak i kod korporacija postoji prostor za dalji razvoj u ovoj oblasti. Svakako one imaju veće znanje i prepoznavanje značaja društveno odgovornog poslovanja i filantropije, zbog svojih finansijskih i materijalnih mogućnosti i kapaciteta imaju i naglašeniju sklonost ka podršci humanitarnim i dobrotvornim projektima. Problem lokalnih firmi nije neprepoznavanje ovog značajnog pitanja ili nepodrška, ali resursi i budžeti sa kojima raspolažu su često limitirajući faktor, međutim to ne znači da ne treba tražiti prostor i u tako ograničenim mogućnostima.

Takvo djelovanje će im u veoma kratkom roku donijeti višestruke benefite.

Sve u svemu, može se reći da u CG-u raste svijest o društveno odgovornom poslovanju, a Asocijacija menadžera će i dalje igrati važnu ulogu i na ovom polju.