Fond PIO: Spriječili smo štetu za penzionere vanrednim usklađivanjem

Stručna služba Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja reagovala na stavove Udruženja penzionera „Za život dostojan Čovjeka“

57916 pregleda 16 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Povodom teksta „U rast penzija ušla inflacija od 0,5 odsto“ u kojem su objavljeni i stavovi Udruženja penzionera „Za život dostojan Čovjeka“, reagovala je stručna služba Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) Crne Gore, čije reagovanje prenosimo u cijelosti.

“Stavovi NVO Udruženja penzionera 'Za život dostojan Čovjeka', potpuno neosnovano narušavaju ugled Fonda kao institucije čije su primarne dužnosti sprovođenje Zakona o PIO i briga o osiguranicima i korisnicima prava. Nažalost, neutemeljene tvrdnje ovog udruženja dovode u zabludu penzionere i pogrešno ih informišu o pitanjima koja su od vitalnog značaja u smislu korišćenja prava na penziju.

Prije svega, naglasili bismo i dopunili činjenice koje je autor teksta korektno naveo na početku članka, a koje su izuzetno važne za razumijevanje teme:

- Prema podacima objavljenim na sajtu Monstata (Saopštenje br. 120/2023 od 31.08.2023. godine), prosječna bruto zarada u drugom kvartalu (april-jun 2023.godine) u odnosu na kvartal koji mu prethodi (januar-mart 2023.godine) zabilježila je rast od 3,1%. Potrošačke cijene u drugom kvartalu (april-jun 2023. godine) u odnosu na kvartal koji mu prethodi (januar-mart 2023.godine) godine, zabilježile su rast od 0,5%, što je navedeno u zvaničnoj publikaciji Monstata „Mjesečni statistički pregled broj 7 - kvartalni indeksi“, objavljenoj na sajtu ove institucije.

- Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se usklađivanje penzija vrši od 1. januara, 1. maja i 1. septembra tekuće godine godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi, i to u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena veća od stope promjene indeksa zarada, ili jednaka toj stopi.

- Nedugo nakon usvajanja Zakona o izmjenama Zakona o PIO („Sl. list CG“ broj 145/21), Fond PIO Crne Gore je dopisom od 10.3.2022. godine ukazao na nepotpuni obuhvat perioda koji se uzimaju u obzir prilikom usklađivanja penzija i kod nadležne instance (Vlade Crne Gore) zatražio hitno rješavanje ovog pitanja.

- Ranko Aligrudić, v.d. direktora Fonda, jeste izjavio da postoji osjećaj da je inflacija veća od zvaničnog podatka o njenoj visini, ali se ova izjava nije odnosila na njegov lični, već na opšti osjećaj koji postoji kod javnosti i penzionera. To ne znači da je vanredno usklađivanje penzija traženo na osnovu ličnog osjećaja g. Aligrudića, već je ono predloženo zbog činjenice nepotpunog obuhvata perioda usklađivanja, u cilju korekcije ove anomalije i u obimu koji utvrđen u skladu sa istom. U obrazloženju inicijative Fonda za vanredredno usklađivanje, kao pravni osnov naveden je upravo nesklad između četvoromjesečnog zakonskog uklađivanja i kvartalnog (tromesječnog) uporednog perioda iz kojeg se uzimaju podaci, zbog kojeg dolazi do nepotpunog obuhvata podataka jer se jedan (treći) kvartal izostavlja. Imajući u vidu navedeno, Fond je uradio projekciju usklađivanja, kao jedinu mogućnost u ovom trenutku, i u nju ukalkulisao parametre koji bi bili izostavljeni u primjeni zakonskog usklađivanja. Vlada je prihvatila ovu inicijativu te je na sjednici održanoj 13.10.2023. godine donijela zaključak kojim se Fond zadužuje da izvrši vanredno usklađivanje penzija od 1. septembra, za 2,55 odsto.

Kada znamo sve gore navedene činjenice, možda nije naodmet i naglasiti nekoliko opštepoznatih podataka.

1. Prema Zakonu o PIO, Fond PIO Crne Gore je organizacija koja vrši javna ovlašćenja prilikom rješavanja o pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i Statutom Fonda, a za svoj rad odgovara Vladi.

2. Način usklađivanja penzija propisan je Zakonom o PIO, a vrši se u skladu sa zvaničnim statističkim podacima.

3. Nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike u Crnoj Gori je Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT.

U uvodnom dijelu predmetnog teksta, NVO Udruženje penzionera 'Za život dostojan Čovjeka' iznijelo je primjedbe na metodologiju koja se primjenjuje u Monstatu, kao i na Zakon o PIO, u smislu odredbi kojima je definisano usklađivanje penzija, što ne smatramo spornim jer svako ima pravo na mišljenje i ima pravo iznositi svoje stavove, uz odgovarajuću argumentaciju. Kao što smo naveli, Fond PIO Crne Gore je 8 mjeseci prije registrovanja navedenog udruženja ukazao na nesklad u propisanom usklađivanju penzija i o tome obavijestio nadležne instance, inicirajući izmjenu Zakona o PIO. Međutim, ono što smatramo spornim jeste vrlo maliciozno manipulisanje javnošću na način da se postupanje Fonda, koje je u potpunosti u skladu sa Zakonom i podacima nadležnih institucija, izjednači sa neznanjem i nebrigom o penzionerima.

A kako je to izvedeno?

Na stranu činjenica da se navedeno udruženje poziva na 'Zakon o Fondu PIO', iako takav zakon ne postoji, mnogo više čudi poimanje usklađivanja penzija koje podrazumijeva kreativno tumačenje odredbi Zakona o PIO. Tako, navedeno udruženje u svom obraćanju, pored pominjanja 'pravnog kumbulja' i 'matematičke rašomonijade', konstatuje i da se postupanje Fonda, odn. priprema i donošenje odluka o usklađivanju penzija, može smatrati za 'neznanje, nebrigu i posve odokativno kada je o penzionerima i suštini odluke riječ...', a u daljem tekstu se navodi: 'Konačno, ako izađemo iz krutih i neusklađenih zakonskih okvira, i dodatno tome pogrešnog obračuna, pravilo je da se uvijek uzima varijanta koja je povoljnija za korisnike.' Iza ovako pompeznih riječi, Udruženje vrlo perfidno upire prstom u Fond, okrivljujući ga za neadekvatno usklađivanje penzija.

Ali o čemu se zapravo radi?

Radi se o tome da NVO Udruženje penzionera 'Za život dostojan Čovjeka', prema iznesenim stavovima, smatra da bi Fond trebalo da zakone sprovodi selektivno i po svom nahođenju, krivotvoreći statističke podatke nadležnih državnih instanci i kršeći odredbe Zakona o PIO, populistički nazivajući ovakvo nezakonito ponašanje 'izlaskom iz krutih i neusklađenih zakonskih okvira, i dodatno tome pogrešnog obračuna' i okrivljujući Fond da je mogao, a nije želio, donijeti odluku o većem stepenu usklađivanja, samo da je makar malo brinuo o penzionerima. Na kraju, manipulacija se zaokružuje konstatacijom 'pravilo je da se uvijek uzima varijanta koja je povoljnija za korisnike', što jeste istina, ali za situaciju kada korisnici mogu koristiti jedno od više zakonom propisanih prava. Zakon ni u kom slučaju ne omogućava Fondu da formulu izračuna usklađivanja penzija tumači kreativno i da je mijenja, već je Fond u obavezi postupati isključivo u skladu sa istim, te se navedeno načelo ne može primjeniti i za ovu oblast.

Očigledno je da NVO Udruženje penzionera 'Za život dostojan Čovjeka' smatra da bi njegove primjedbe na metodologiju Monstata i Zakon o PIO trebalo da budu uvažene na način da Fond postupi suprotno Zakonu i uđe u zonu nezakonitog rada.

Nasuprot tome, aksiom svakog zaposlenog u Fondu PIO Crne Gore mora biti isključivo primjena i strogo poštovanje zakona, a svako drugačije postupanje povlačilo bi za sobom krivičnu odgovornost.

Ukoliko Udruženje smatra da zakoni ili metodologije rada određenih institucija nijesu adekvatni, inicijativu za njihovu izmjenu bi trebalo da uputi nadležnim instancama, a ne da od Fonda traži primjenu tih inicijativa bez zakonskog osnova.

Pozivamo predstavnike Udruženja da se u slučaju postojanja bilo kakvih nejasnoća u vezi sa primjenom Zakona o PIO obrate Fondu za pojašnjenje, gdje će kao i do sada biti primljeni sa uvažavanjem i gdje će im biti prezentovani svi detalji o radu Fonda. Da su to učinili i ovom prilikom, mogli su se upoznati sa činjenicom da Upravni odbor Fonda punovažno usvaja odluke ukoliko za njih glasa najmanje četiri člana, kao i da je zvanje 'predsjedavajući Upravnog odbora' definisano Poslovnikom o radu Upravnog odbora Fonda PIO Crne Gore i njegovih radnih tijela. Naime, Statutom Fonda propisano je da se način rada i odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Upravnog odbora bliže uređuju Poslovnikom o radu, kojim je ovo zvanje definisano za izuzetan slučaj, u kome se Upravni odbor Fonda sada i nalazi. Navedeno nije nikakva novina, već postoji dugi niz godina.

Na kraju, još jednom iskazujemo svoju punu posvećenost zakonitom radu i interesima osiguranika i korisnika prava. Naglašavamo da je, i pored nesumnjive potrebe za izmjenom dijela zakona koji se odnosi na usklađivanje penzija, vanrednim usklađivanjima od 1. maja i 1. septembra nepotpun obuhvat perioda usklađivanja anuliran, te penzioneri nijesu na gubitku. Očekujemo da će procedura izmjene Zakona koja je u toku biti okončana prije narednog usklađivanja, koje slijedi 1. januara. U suprotnom, Fond će ponovo inicirati odgovarajuće vanredno usklađivanje, kako penzioneri ne bi bili oštećeni", navedeno je u reagovanju.

Bonus video: