"Konkretan cilj Vlade - unapređenje standarda kroz program Evropa sad 2"

"Akcenat će biti na sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema u cilju proširenja poreske baze, čime bi se stvorili uslovi za generisanje novih izvora prihoda kroz implementaciju programa Evropa sad 2, izmjenu akcizne politike, reformu poreske i carinske administracije..."

18726 pregleda 13 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Jačanje otpornosti crnonogorske ekonomije na sve učestalije krize, kroz unaprjeđenje makroekonomske i finansijske stabilnosti, predstavlja temelj za sprovođenje reformi koje će Crnu Goru pozicionirati kao jednu od najatraktivnijih zemanja za investicije u svijetu.

Ovo je jedan od ključnih ciljeva koji ne naveden u ekonomskom dijelu ekspozea mandatara za sastav vlade Milojka Spajića.

"Prvi korak ka tom cilju je sprovođenje odlučne i sveobuhvatne fiskalne konsolidacije kako bi se racionalizovali budžetski troškovi i omogućilo da Crna Gora sve svoje tekuće obaveze finasira iz tekućih prihoda. Shodno navedenom, poseban fokus Vlade biće na reformi penzionog i zdravstvenog sistema u cilju što adekvatnije socijalne zaštite građana, reformi sistema socijalne zaštite u cilju usmjeravanja socijalnih fondova onima kojima je to potrebno, te optimizaciji javne uprave kroz sprovodenje funkcionalnih analiza koje treba da identifikuju oblasti u kojima je izvršiti racionalizaciju broja zaposlenih i onih oblasti koje zahtijevaju dodatno kadrovsko jačanje u kontekstu zahtjeva iz EU agende i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga. Racionalnim upravljanjem troškovima stvoriće se dodatni fiskalni prostor za sprovodenje razvojnih politika i inicijativa koje garantuju dugoročno odrziv ekonomski rast", navodi se u ekspozeu.

Kako se dodaje, reformom poreskog sistema, eliminisanjem biznis barijera kroz maksimalno ograničavanje nelegalnog poslovanja i sprovođenjem novog srednjorocnog investicionog ciklusa, obezbijediće se rast javnih prihoda, a u dijelu poreske politike akcenat će biti na sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema u cilju proširenja poreske baze, čime bi se stvorili uslovi za generisanje novih izvora prihoda kroz implementaciju programa Evropa sad 2, izmjenu akcizne politike, reformu poreske i carinske administracije, bolju strategiju smanjenja poreskog duga, postepeno ukidanje tzv. poreskih rashoda koji su u suprotnosti sa EU zakonodavstvom i snažnu borbu protiv sive ekonomije i poreske nediscipline i selektivnosti.

"Na bazi navedenih principa u upravljanju javnim finansijama, refinansiraćemo postojece dugove, dok će novo zaduženje biti isključivo u službi finansiranja infrastruktumih i razvojnih projekata. Poseban akcenat biće stavljen na još dva sistema čija stabilnost determiniše održivost javnih finansija, a to su sistem finansiranja lokalnih samouprava i upravljanje privrednim društvima u većinskom vlasništvu države. U dijelu lokalnih samouprava fokus će biti na unaprjeđenju saradnje između države i lokalnih samouprava, stvaranju uslova za jačanje finansijske održivosti opština i njihovom upravljačkom osnaživanju što je osnovni preduslov za decentralizaciju. U dijelu upravljanja privrednim društvima u većinskom vlasništvu države radiće se na kreiranju regulatomog okvira koji će biti osnov daljoj reformi državnih preduzeća i unaprjeđenju njihovog korporativnog upravljanja kroz profesionalizaciju kadrova, sa ciljem da upravo državna preduzeća postanu motori ekonomskog razvoja u zemiji, umjesto sadašnje situacije u kojoj su veliki broj njih poslovni gubitaši, na teret budžeta i poreskih obveznika", piše u ekspozeu.

Vlada će, navodi se, sprovesti programe kojima će se zaštiti standard građana kroz instrumente poreske politike, analizu opravdanosti uvodenja adekvatnog sistema robnih rezervi i druge programe ograni^avanja inflatornih pritisaka.

"Ova Vlada ima konkretan cilj koji se odnosi na unapređenje standarda naših građana i to kroz sprovodenje programa Evropa sad 2.0. Navedeni cilj postići ćemo oslobadanjem investicionog potencijala Cme Gore, razvojnim projektima koji će dati zamajac novim poslovnim prilikama u Crnoj Gori, sveobuhvatnom poreskom reformom, oslobađanjem poslodavca dijela troškova rada kao najznačajnijeg fiksnog troška u njegovom poslovanju, što ce pospješiti otvaranje novih radnih mjesta, kao i eliminisanjem biznis barijera, uz drastično smanjenje 'sive ekonomije'", navodi se u ekspozeu.

Energetika velika razvojna šansa

U ekspozeu se navodi da je cilj Vlada da razvija i afirmise Crnu Goru kao najbolju investicionu destinaciju, uz stalno poboljšanje naše konkurentnosti i poslovnog ambijenta, stavljajući naglasak na promociju konkretnih investicionih projekata, ali i modela saradnje države, u okviru "Montenegro Land"-a, kao i investitora kroz javno-privatna partnerstva, u cilju privlačenja kredibilnih investitora koji su u stanju da stvaraju novu vrijednost i prenose znanje potrebno na putu odrzivog ekonomskog razvoja.

"Crna Gora je mala, otvorena i uvozno zavisna ekonomija, koju karakteriše slaba diversifikovanost privrede, pa ćemo zato raditi na njenoj ekonomskoj diversifikaciji. Fokus će, između ostalog, biti na razvoju ICT sektora, koji je u prethodnim godinama pokazao otpomost na krize i brzi rast, a naročito u pozicioniranju Cme Gore kao prepoznatljive destinacije za razvoj blockchain tehnologije, energetici, u cilju povećanja 'zelenih' proizvodnih kapaciteta, poboljšanja energetske efikasnosti i bolje infrastruktume povezanosti Cme Gore sa okolnim zemljama, poljoprivredi, kroz značajno povećanje subvencija i izdvajanja u agro-budžetu, te njenoj boljoj povezanosti sa sektorom turizma, prerađivačkoj industriji i zanatstvu, posebno u onim granama u kojima postoji komparativna prednost, poput drvoprerade, i daljoj diversifikaciji sektora turizma", navodi se u ekspozeu.

Konstatovano je da energetika predstavlja veliku razvojnu šansu Crne Gore pa je Vlada definisala dva pravca djelovanja.

"Prvi korpus aktivnosti se odnosi na strateško planiranje u ovoj oblasti. Ono što smatramo našom najvećom obavezom prema državi i generacijama koje dolaze jeste kreiranje adekvatnog strateškog okvira u ovoj oblasti kroz donošenje nove Strategije razvoja energetike, koju ćemo bezrezervno slijediti. S tim u vezi, posebno ističemo da planiramo sprovesti detaljnu analizu i izraditi studiju o maksimalnom nivou solarnih i vjetrogeneratorskih postrojenja koje je moguće izgraditi u Crnoj Gori, bez bojazni da njihova proizvodnja ugrozi stabilnost rada elektroenergetskog sistema Crne Gore. Započećemo izgradnju jednog kapitalnog energetskog objekta, a na bazi prethodno sprovedene tehno-ekonomske analize brojnih rješenja koja su već u opticaju ili novih rješenja", piše u ekspozeu.

Drugi pravac djelovanja odnosi se, kako je objašnjeno, na kratkoročno planiranje i nadogradnju (poboljšanje) postojeće energetske infrastrukture.

"Radićemo na poboljšanju elektrodistributivne i napojne mreže Cme Gore kroz izgradnju novih napojnih i distributivnih vodova, napojnih i distributivnih trafostanica kako bi se riješio problem kvalitetnog napajanja potrošača naročito primorskog regiona, a posebno tokom Ijetnjih mjeseci, kao i zimskih turističkih centara Žabljaka i Kolašina. Takođe, imajući u vidu potrebu za valorizacijom turističkog kapaciteta Prokletija, treba započeti jačanje distributivne mreže u tom dijelu Cme Gore", navodi se u ekspozeu.

Najavljena značajna modenizacija željezničke infrastrukture

Vlada će voditi politiku razvoja saobraćajne infrastrukture (putne, željezničke, pomorske i vazdušne), a nastaviće izgradnju autoputeva koji će Crnu Goru povezivati sa ključnim evropskim koridorima i integrisati je u Transevropsku putnu mrežu.

"Značajno ćemo modenizovati željezničku infrastrukturu koja je svuda u svijetu sa aspekta zaštite životne sredine, bezbjednosti i ekonomičnosti, najpoželjniji vid prevoza roba i putnika, kako bi je učnili atraktivnom za sve vrste prevoza sa akacentom na intermodalnost", navodi se u eksapozeu.

Dalje se navodi da imajući na umu činjenicu da turizam predstavlja jedan od ključnih temelja privrednog razvoja Cme Gore, kao i aktuelne trendove i kretanja na globalnom turističkom tržištu, Vlada je strateški opredijeljena da Crnu Goru u budućnosti razvija kao visokokvalitetnu cjelogodišnju turističku destinaciju sa prepoznatljivim imidžom na tržištu.

"Kreiraćemo adekvatan strateški okvir u ovoj oblasti, a razvoj turizma u Cmoj Gori ćemo utemeljiti na strateškom planiranju uz aktivno učešće svih stejkholdera - Vlade, nadležnih ministarstava, Nacionalne turistčke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, naučno-istraživačkih i kultumih institucija, turističkih preduzeća, nevladinih organizacija, lokalnog stanovništva... Kreiraćemo i adekvatan zakonodavni okvir koji će biti u potpunosti usklađen sa EU legislativom u ovoj oblasti. Pripremićemo i usvojiti novi Zakon o turističkim organizacijama i inicirati izmjene i dopune Zakona o boravišnoj taksi, a koncipiraćemo i novi model finansiranja Nacionalne turističke organizacije", piše u ekspozeu.

Plan je da se u saradnji sa kredibilnim investitorima, radio na unapređenju kvaliteta infrastrukture koja se prvenstveno odnosi na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih smještajnih kapaciteta, kao i na unapređenju saobraćajne dostupnosti destinacije.

"Sprovešcemo adekvatne mjere u cilju smanjenja 'sive' ekonomije u svim segmentima turizma i raditi na unaprjedenju pouzdanosti i pravovremenosti statističkih podataka u turizmu. Osim toga, sprovešćemo sve mjere koje se odnose na zaustavljanje dalje devastacije prirodnih resursa, ali i razvoj turizma u narednom periodu intenzivnije povezati sa razvojem proizvodnje i poljoprivrede. Digitalizacija poslovanja u turizmu i primjena savremenih tehnologija u turizmu biće jedan od imperativa budućeg rada Vlade, kao i osmišljavanje mnogo efikasnije marketinške strategije Crne Gore kao turističke destinacije, posebno u kada je u pitanju digitalni marketing", navodi se u ekspozeu.

Ruralna područja bolje povezati sa gradovima

U ekspozeu se navodi da će Vlada uskladiti zakonsku regulative sa regulativom EU u oblasti ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitame politike i ribarstva.

"Izgradićemo adekvatnu saobraćajnu infrastrukturu, kako bi ruralna područja bila bolje povezana sa gradovima odnosno poljoprivrednici i nosioci seoskog turizma sa tržištem. Zaštitićemo naše poljoprivredne proizvode i implementirati najsavremenije standarde kontrole kvaliteta kako bi se omogućio njihov plasman na tržište EU. Povezaćemo srednje i velike poljoprivredne proizvođače u kooperative koje bi postale okosnica crnogorske ekonomije i obezbijediti sigurni otkup malim poljoprivrednim gazdinstvima od strane države i plasman zdravih proizvoda školama, studentskim domovima, bolnicama, javnim institucijama... kako bi se istovremeno podsticala poljoprivredna proizvodnja i promovisale domaća, organska proizvodnja i zdrava hrana", navodi se u ekspozeu.

U planu je da se bolje uvežu poljoprivrednici sa predstavnicima turističke industrije kako bi crnogorski proizvodi bili mnogo više uključeni u ponudu ugostiteljskih objekata u Cmoj Gori.

Bonus video: