Tivatski Vodovod da njemačkoj firmi u stečaju ponovo plati već izmirenu obavezu od 1,1 milion eura

Privredni sud odbacio drugi prigovor tivatske opštinske firme i potvrdio odluku javnog izvršitelja

3261 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 06.12.2023. 13:13h

Privredni sud Crne Gore odbio je prigovor preduzeća “Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat (VIK) i potvrdio rješenje javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgorice od 31. avgusta, koji je odredio da se sa računa tivatskog VIK-a skine iznos od 1,1 milion eura.

Odlukom Arbitražnog vijeća koje je radilo pri Međunarodnoj trgovinskoj komori koja ima sjedište u Parizu, VIK-u je određena obaveza da njemačkoj građevinskoij kompaniji Ludwig Pfeiffer plati iznos od ukupno 1.117.953,44 eura na ime navodnog duga od 830.000 eura za izvedene radove na gradnji druge faze gradskog kanalizacionog i vodovodnog siustema Tivta, uvećanog za troškove kamata i arbitraže.

Javni izvršitelj Ivan Petrović je u dva navrata proteklih mjeseci donosio rječenje o prinudnoj naplati iznosa koji je Arbitražno viječe odredilo da treba isplatiti Ludwig Pfeifferu, iako je u međuvremenu ta kompanija otišla u stečaj pred likvidaciju. VIK je u dva navrata uložio prigovor Privrednom sudu na ovakvu odluku javnog izvršitelja, od kojih je jednu sud prihvatio i izvršitelju vratio prvobitno rješenje o prinudnoj naplati na ponovni piostipak, tvrdeći da on nije prethodno utvrdio da li “izvršna isprava -Arbitražna odluka arbitražnog suda u međunarodnoj arbitraži organizovanoj pri Međunarodnoj trgovinskoj komori, donesena 21.aprila 2023. u Podgorici” predstavlja domaću ili stranu arbitražnu odluku, shodno crnogorskom Zakonu o arbitraži.

Petrović je 31.avgusta ponovno donio odluku o izvršenju konstatujući u njoj da je atrbitražna odluka vijeća koje su činili Vinsent Moran, predstavnik advokatske kompanije Keating Chambers iz Londona, dr Miroslav Paunović iz advokatske kancelarije „Paunović“ iz Beograda i mr Jasminka Corda-Truhar iz advokatske kancelarije „Hanžeković i partneri“ iz Zagreba, zapravo domaća arbitražnba odluka jer je zvanično, donešena u Podgorici. Cijeli postupak abitraže inače, vođen je online, putem video konferencija i komunikacije sa strankama u sporu elektronskim putem.

Novi prigovor tivatskog VIK-a, Privredni sud je odbacio 23.novembra – saopšteno je juče iz tog suda.

“Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice donio je rješenje I.br. 1252/23 od 31.08.2023. godine kojim je određeno izvršenje na osnovu izvršne isprave – Arbitražne odluke arbitražnog suda u međunarodnoj arbitraži organizovanoj pri Međunarodnoj trgovinskoj komori donesene u Podgorici poslovne oznake broj ICC 25798/HBH od 21.04.2023. godine, radi prinudne naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca Ludwig Pfeiffer Hoch und-Tiefbau GmbH & Co.KG iz SR Njemačke protiv izvršnog dužnika “Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat i to iznosa od 832.655,68 €, na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom počev od 14.11.2020. godine pa do konačne islate, iznosa od 85.000,00 USD na ime toškova arbitraže sa zakonskom zateznom kamatom počev od 21.04.2023. godine pa do konačne isplate, iznosa od 3.040,50 € na ime troškova izvršnog postupka koliko isti iznose do dana donošenja rješenja i iznosa od 5.000,00 € na ime nagrade za sprovedeno izvršenje.”- navodi se u saopštenju Privrednog suda uz podjsečnaje da je VIK izjavio priogovor na tio rješenje.

“Privredni sud Crne Gore, odlučujući o prigovoru izvršnog dužnika “Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat, je našao da je pobijano rješenje Javnog izvršitelja određeno na osnovu izvršne isprave – domaće arbitražne odluke – odluka Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore (ICC) ICC 25798/HBH od 21.04.2023. godine, te kako izvršni dužnik nije dokazao postojanje nijednog od razloga za izjavljivanje prigovora, propisanih članom 50 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, koji bi sprječavao sprovođenja izvršenja, to je sud prigovor izvršnog dužnika odbio kao neosnovan.”- saopštio je juče portparol Privrednog suda, sudija Vladimir Bulatović uz napomenu da će ta odluka “sa bližim razlozima” biti objavljena na internet stranici tog suda.

Ludwig Pfeiffer je bio izvođač druge faze radova na unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže Tivta vrijednih ukupno 9,5 miliona eura, a koji su prema prvobitnom ugovoru trebali biti izvedeni od novembra 2011. do maja 2013. Oni su obuhvatali izgradnju 17,6 kilometara kanalizacione mreže, 14,6 kilometara vodovodne mreže, te šest većih i šest manjih pumpnih stanica. Radovi su finansirani sa 3,96 miliona eura budžetskih sredstava Opštine Tivat, 5,38 miliona eura kredita i 156.000 eura donacije njemačke banke KfW, a impementirala ih je i vodila kontroverzna državna agencija Vodacom iz Tivta.

Zbog drastičnog kašnjenja radova u odnosu na ugovorenu dinamiku koja im je sprazumno produžavana čak tri puta sa krajnim rokom završetka do kraja 2014. ali su Njemci posao okončali tek 14.aprila 2016., te primjedbi na kvalitet odrađenih poslova, Opština Tivat, odnosno VIK kao investitor i Ludwig Pfeiffer kao izvođač ušli su u sporove. Lokalna uprava Tivta još od avgusta 2019. godine odbijala je da plati posljednju, tzv. situaciju 20 koje su joj dostavili njemački graditelji i nadzorni organ – njemačka kompanija Dahlem, u sklopu završnog obračuna cijelog posla. Nakon odluke DAB-a (prvostepene arbitraže po ugovoru o izvođenju radova) da se to mora platiti, Opština Tivat je dug po ovom osnovu od 830.000 eura prema Ludwig Pfeifferu izmirila u ljeto naredne godine, ali su Njemci već par mjeseci prije toga, nezadovoljni čak takvom odlukom DAB-a, pokrenuli međunarodnu arbitražu. Iako je već bio platio spornu situaciju, VIK je ovu arbitražu izgubio zbog kako se ispostavilo, greške inženjera koji je u realizaciji te investicije radio za nadzorni organ – takođe njemačku kompaniju Dahlem iz Esena. Time je tivatski Vodovod doveden u situaciju da mu se, preko odluka javnog izvršitelja, skida novac sa računa i time VIK praktično, po drugi put Njemcima daje novac za već jednom plaćeni posao.

Bonus video: