Farmaceutima plata izabranih ljekara

Prema računici iz državnog budžeta bi godišnje trebalo izdvojiti oko 820.000 eura za sprovođenje ovog zakona bez minulog radnog staža

21912 pregleda 213 reakcija 19 komentar(a)
Foto: Skupstina CG
Foto: Skupstina CG

Ženski klub u parlamentu traži od kolega poslanika da podrže predlog da se izjednači osnovna plata doktora farmaceuta i izbranih ljekara i stomatologa.

Ovaj klub u skupštinskoj proceduru je predao izmjene zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru po kome bi ako bude usvojen na plenumu, koeficijent za obračun plata specijalistima farmakologije bio 19,02, a doktorima farmacije 15,99.

U obrazloženju predloga zakona je navedeno da važeći zakon ne prepoznaju doktore farmacije kao ravnopravne zdravstvene radnike, odnosno, njihov doprinos i uticaj na očuvanje zdravija sa doktorima medicine i stomatologije.

“Za sprovodenje ovog zakona potrebno je obezbijediti dodatni novac u budžetu. Koeficijent koji će izjednačiti doktore farmacije sa ostalim zdravstvenim radnicima, doktorima medicine, stomatologije i veterinarske medicine je 15,99. Računajući razliku u zaradama od 422,10 eura u bruto iznosu (4,69 x 90 eura), kao i uzimajući u obzir koncentrisanost ovog kadra u zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore “Montefarm”, gdje su trenutno zaposlena 162 doktora farmacije, procjenjujemo da će za sprovodenje ovog zakona biti potrebno izdvajanje iz budžeta Crne Gore ne manje od 68.320,20 eura mjesečno, odnosno ne manje 820.562,40 eura na godišnjem nivou, bez minulog staža”, navodi se u obrazloženju predloga zakona.

Predlog zakona je uvršten u dnevni red pete sjednice proljećnog zasjedanja.

“Prethodnim Granskim kolektivnim ugovorima (GKU) doktori farmacije svrstavani su u istu grupu, tj. imali isti koeficijent kao doktori medicine, doktori stomatologije i medicine. Najnovijim izmjenama GKU, pored doktora medicine, stomatologije i veterinarske medicine, nemedicinski kadar (VII nivo kvalifikacije), kao i saradnici u medicini (defektolozi, psiholozi i drugi) imaju veći koeficijent od doktora farmacije. Primjera radi, u “Montefarmu” veći koeficijent u odnosu na doktore farmacije, koji su ključni nosioci posla ove ustanove, imaju pravnici, ekonomisti, diplomirani menadžeri”, piše u obrazloženju predloga zakona.

Navedeno je da se predloženim izmjenama i dopunama zakona ispravija propust koji je napravljen prema doktorima farmacije, ukIjučujući i diplomiranim farmaceutima - medicinskim biohemičarima, prilikom izrade izmjena i dopuna predmetnog zakona, gdje je doktorima medicine, stomatologije i veterinarske medicine koeficijent zarade povećan na 15,99.

Primjera radi, u zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore "Montefarm" veći koeficijent u odnosu na doktore farmacije, koji su ključni nosioci posla ove ustanove, imaju pravnici, ekonomisti, diplomirani menadžeri", piše u obrazloženju predloga zakona

“Važno je pomenuti da se i Vlada prilikom rasprave o budžetu za 2024. godinu, priihvatanjem zaključka poslanika Borisa Mugoše obavezala da se u toku ove godine riješi pitanje vrijednosti koeficijenta za farmaceute upravo kroz Zakon o zaradama u javnom sektoru. Kao poslanice/i i članice/ovi ženskog kluba u Skuši i na neophodnost poštovanje vazećih zakona, kao i za podršku rodnoj ravnopravnosti time što doprinosimo smanjenju rodnog jaza u zaradama u oblasti zdravstva, a prepoznavši činjenicu da preko 90 odsto zaposlenih u ovom sektoru su žene, navedeno je u obrazloženju.

Pojašnjeno je da studenti farmacije stiču svoje zvanje na Medicinskom fakultetu u Podgorici, kroz studijski program - farmacija, na jednom od tri ravnopravna studijska programa - medicina, farmacija i stomatologija.

“Po završetku studija dobijaju zvanje doktor farmacije, kao i doktor medicine i doktor stomatologije. Na kraju studijskog programa, koji ima jasno definisane i medunarodno uporedive ishode učenja u evropskom prostoru visokog obrazovanja, doktori farmacije su, pored oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, privrede i zakonodavstva, osposobljeni za obavijanje poslova u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, zavodima i institutima. U zdravstvenom sistemu Crne Gore posao obavijaju i diplomirani farmaceuti, magistri farmacije i druga ekvivalentna zvanja, kao i diplomirani farmaceuti - medicinski biohemičari koji završavaju visoko obrazovanje n fakultetima stranih zemalja, a čija se zvanja priznaju shodno Zakonu o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija”, navodi se u obrazloženju.

Bonus video: