Careviću Ploče i ovog ljeta

Dok sud ne donese konačnu odluku da li je ugovor za plažu na snazi, nastavlja se dosadašnje gazdovanje kompanije koja je još prije četiri godine tužila Morsko dobro

11776 pregleda 13 komentar(a)
Suđenje u septembru: Plaža Ploče, Foto: Vuk Lajović
Suđenje u septembru: Plaža Ploče, Foto: Vuk Lajović

Atraktivnim plažnim kompleksom koji je izgrađen na stjenovitom dijelu rta Platamuni, plaža Ploče, i ovog ljeta, kao i u prethodnih 21 godinu gazdovaće Nebojša Carević, dok kotorski Osnovni sud pred kojim je još prije četiri godine pokrenuo sudski spor protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ne bude donio konačnu odluku.

Na ročištu koje je, kako je “Vijestima” potvrđeno, održano u srijedu na plaži Ploče, sudija Veljko Bulatović dao je nalog vještacima građevinske i finansijske struke da do suđenja koje je zakazano za sredinu septembra utvrde kolika su bila ulaganja Carevića u izgradnju plaže, pratećih objekata, ali i kolika je izgubljena dobit koju bi moralo Morsko dobro da isplati u slučaju da sud utvrdi da ugovorni odnos između dvije strane nije više na snazi.

Carević je 2020. tužio Morsko dobro, tražeći od suda da utvrdi da li je ugovor zaključen prije 21 godinu i aneks ugovora iz 2010. i dalje na snazi, te ukoliko to nije da mu se na ime ulaganja i izgubljene dobiti isplati naknada.

Na to je i na posljednjem ročištu insistirao njegov pravni zastupnik.

Kako se u tužbi navodi, na osnovu sprovedenog javnog tenderskog postupka, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je sa Nebojšom Carevićem iz Budve, zaključilo ugovor o korišćenju morskog dobra 17. marta 2003. godine, koji je za predmet imao neizgrađenu obalu u Donjem Grblju, u Krimovici, u zahvatu uvale Platamuni.

Ugovor je zaključen na tri godine, do 17. marta 2006. godine, uz uslov zaključenja aneksa u roku od 60 dana prije isteka ugovora, u suprotnom se rok trajanja Ugovora produžava do konačne sudske odluke.

“Iz navedenog ugovora jasno proizilazi da je period od tri godine ostavljen kako bi se izvršila ulaganja, te nakon procjene ulaganja dugoročno ustupilo pravo korišćenja morskog dobra, što je bio cilj I namjera zaključenog ugovora. Nebojša Carević je ispunio sve ugovorene obaveze I izvršio značajna ulaganja u iznosu od dva miliona eura, a sve prema odobrenoj planskoj i projektnoj dokumentaciji, dok JP Morsko dobro nije izvršilo svoju ugovorenu obavezu zaključenjem aneksa ugovora, za šta je Carević više puta pozivao. Dakle, krivicom JP Morsko dobro nije došlo do zaključenja aneksa ugovora”, piše u tužbi, gdje su sudu dostavljeni kao dokazi nalazi vještaka građevinske i finansijske struke Građevinskog instituta o uloženim ulaganjima u izgradnji plaže Ploče.

Kako se pojašnjava, pošto nije zaključen aneks, tim je ugovor produžen na neodređeno vrijeme dok se ne utvrde sporazumom izvršena ulaganja i u zavisnosti od toga zaključi aneks ugovora kojim će se utvrditi vrijeme trajanja zakupnog odnosa. To potvrđuje, kako se ističe u tužbi, i aneks ugovora koji je zaključen 2010. a kojim takođe nije određeno vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

“Navedeni ugovor je osnažen presudom Osnovnog suda u Kotoru iz 2015. kojom je odbijen tužbeni zahtjev “KPM limited” protiv Carevića i JP Morsko dobro, kojim je traženo da se utvrdi da ne postoji ugovorni odnos između ove dvije strane po osnovu ugovora iz 2003. aneksa ugovora iz 2010. I iz presude Vrhovnog suda kojom je odbijena revizija, nesporno je utvrđeno da nije prestalo dejstvo ugovora o korišćenju morskog dobra iz 2003. i aneksa ugovora iz 2010. iz razloga što aneks o produženju trajanja ugovora nije zaključen 60 dana prije isteka trajanja osnovnog ugovora, te samim tim nije došlo do prestanka ugovornog odnosa”, ističe se u tužbi.

Pozivajući se na zakonska rješenja, kako se ističe, strane u obligacionom odnosu dužne su da izvrše svoju obavezu i odgovorni su za njeno ispunjenje, a obaveza se može ugasiti samo saglasnošću volja obje strane ili na osnovu zakona.

“U konkretnoj pravnoj stvari, Carević je ispunio u cjelosti svoju ugovornu obavezu i uložio dva miliona eura, te shodno tome Morsko dobro je u obavezi da ispuni svoju ugovorenu odredbu, a to je dugoročni zakup, čije vrijeme trajanja se mora utvrditi ili sporazumno ili presudom suda. Tužbom se traži da sud donese presudu kojom se utvrđuje da je ugovor o korišćenju morskog dobra zaključen između Nebojše Carevića i JP Morsko dobro zaključen na neodređeno vrijeme”.

Bonus video: