REVIZOR UTVRDIO NETAČAN IZVJEŠTAJ PORT OF ADRIE

Gubitak je veći za 26 miliona

Problematične i procjene odloženog poreza, poravnjanje sa Lukom Bar, i spor sa sindikatom
104 pregleda 0 komentar(a)
Port of Adria, Foto: Anto Baković
Port of Adria, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 04.02.2019. 20:11h

Revizorska kuća Deloitte dala je negativno mišljenje na izvještaj o poslovanju kompanije Port of Adria, bivšeg Kontejnerskog terminala i generalnih tereta čiji je većinski paket prije četiri godine od države kupila turska kompanija Global ports.

“Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja iskazanih u osnovama za negativno mišljenje, finansijski iskazi ne prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju društva na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore”, navedeno je u izvještaju kojeg je potpisala ovlašćeni revizor Katarina Bulatović 12. maja ove godine.

Jedan od razloga za negativno mišljenje je to što je u poslovnom izvještaju kompanije za 2016, kojeg je potpisao izvršni direktor Sedat Kara, navedeno da procijenjena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kompanije vrijedi 56.661.724 eura, ali je revizor naveo da je na osnovu nezavisne procjene utvrđeno da je ta imovina precjenjena za 26.297.361 milion eura. Takođe, akumulirani  gubitak  kompanije je manje iskazan za tih 26 miliona eura.

Navedno je i da kompanija nije na odgovarajući način procijenila odloženi porez, zbog čega revizor nije mogao da “kvantifikuje mogući iznos odloženog poreza i efekte na priložene finansijske iskaze”.

Revizor poslovnih izvještaja za 2015. godinu KPMG je slično tvrdio prošle godine, ali bez pominjanja konačnih cifara. On nije dao negativno mišljenje, već “mišljenje sa rezervom” zbog toga što nijesu mogli utvrditi vrijednost imovine kompanije i njeno obezvređenje, kao i zbog toga što kompanija nije na odgovarajući način procijenila odloženi porez.

Deloitte je u novom izvještaju naveo i da nije mogao da utvrdi da li je izvršeno usaglašavenje međusobnih obaveza između Port of Adrie i Luke Bar vrijednih 212 i 489 hiljada eura.

Novi revizor je skrenuo pažnju i da se ne može predvidjeti ishod sudskog spora između kompanije i sindikata u vezi sa važenjem kolektivnog ugovora i novčanih prava koje zaposleni mogu ostvariti.

Navedeno je da je kompanije izvršila rezervisanje za “beneficije zaposlenima” od 76.366 eura, kao i da je sebi priznala prihod od 418 hiljada eura na osnovu “različite osnovice obračuna i primijenjenih odredbi kolektivnog ugovora o radu”. Viši sud je na osnovu žalbe Port of Adrie da kolektivni ugovor kompanije naslijeđen od Luke Bar nije validan i da treba primijeniti Granski kolektivni ugovor za pomorski sabraćaj i lučke usluge. Kompanije nije izvršila novi obračun jer ne priznaje ni Granski kolektivni ugovor.

Obaveze veće od imovine, pozajmili od Globala 10 miliona

Revizor je skenuo pažnju da je kompanija u 2016. godini poslovala sa gubitkom od 1,7 miliona eura, kao i da akumulirani  gubitak  na 31. decembar prošle godine iznosi 24,7 miliona eura (bez efekata na akumulirani  gubitak  koji se odnosi na pogrešno prikazanu vrijednost imovine kompanije).

Navedeno je da su tekuće obaveze kompanije veće od njene obrtne imovine za 1.008.093 eura, što dovodi u pitanje njeno poslovanje.

“Sposobnost društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane podrške matičnog društva. Krajni vlasnik društva, Global Liman Islermeleri A.S. Turska dostavio je pismo podrške 25. januara 2017. godine kojim se obavezao da će obezbijediti finansijsku podršku potrebnu za neometano poslovanje društva za 12 mjeseci od datuma izdavanja izvještaja revizora”, navedeno je u izvještaju revizora.

Zbog pozajmica uzetih od većinskog vlasnika Port of Adria ima obaveze od 10,7 miliona eura. Na taj dug vlasniku je kompanija prošle godine platila kamatu od 397 hiljada eura.