"Carinski dug 5,26 miliona, tu su KAP Plantaže, Vektra..."

Pored disciplinskih postupaka, Joković je rekao da su 2016. protiv dva službenika Uprave carina podnesene krivične prijave zbog sumnje na koruptivna krivična djela
223 pregleda 0 komentar(a)
Vladan Joković, Foto: Savo Prelević
Vladan Joković, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 24.01.2017. 18:48h

Crna Gora je ušla u ovu godinu sa carinskim dugom od 5,26 miliona eura, a među najvećim dužnicima su većinski državne Plantaže, Vektra Dragana Brkovića, Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP)...

To je potvrdio direktor Uprave carina (UC) Vladan Joković u intervjuu “Vijestima”. Većina dugovanja nagomilala se do 2012. godine.

Pored disciplinskih postupaka, Joković je rekao da su 2016. protiv dva službenika Uprave carina podnesene krivične prijave zbog sumnje na koruptivna krivična djela.

„U ovom periodu, za dva službenika Osnovno državno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja“, precizirao je Joković.

On je ocijenio da je Uprava carina u prethodnom periodu ostvarila izvanredne rezultate u borbi protiv krijumčarenja narkotika.

„Ovi rezultati proistekli su iz kontinuirane posvećenosti, naglašene profesionalnosti i rada na jačanju kontrolnih kapaciteta“, naglasio je Joković koji je čelo Uprave preuzeo u martu 2012. godine.

UC je naplatila 596,95 miliona eura prihoda prošle godine. Bruto naplata prihoda je veća 9,7 odsto u odnosu na 2015, što iznosi 52,8 miliona eura.

Koliki je carinski dug i ko su najveći dužnici?

Stanje carinskog duga za dužnike kojima je ukupni dug veći od 1.000 eura, na dan 31. 12. 2016. godine iznosi 5.267.104 eura. Najveći dužnici su: KAP Podgorica, Vektra Podgorica, Plantaže Podgorica, Technosteel HVT Nikšić, B&S Petrol Rožaje, Semper Nikšić, Eco-Gas Podgorica…

Da li i koliko ima postupaka zbog zloupotrebe službenog položaja i eventualne korupcije, koliko ste inicirali krivičnih prijava?

U 2016. u disciplinskim postupcima zbog teže povrede službene dužnosti za četiri službenika izrečena je disciplinska mjera - novčana kazna, dok je jedan službenik oslobođen odgovornosti.

Protiv dva službenika Uprave carina podnijete su krivične prijave zbog sumnje na koruptivna krivična djela. Takođe, u ovom periodu za dva službenika Osnovno državno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Da li je tačno da je protiv većine carinika terminala u Podgorici pokrenut disciplinski postupak jer su navodno oštetili budžet za oko pola miliona eura krajem 2016. netačnim carinjenjem goriva za cetinjsku firmu HUMCI?

U odnosu na ovo pitanje važno je istaći da apsolutno nije bilo finansijske štete po budžet. U predmetnom slučaju cjelokupan carinski dug je naplaćen u skladu sa Carinskim zakonom.

Nadležne organizacione jedinice Uprave carina, kroz funkciju naknadne kontrole, carinske revizije i unutrašnje kontrole sprovode provjere poštovanja propisanih procedura u ovom i drugim slučajevima u carinskom postupku.

Naši kontrolni mehanizmi pokazuju visok stepen efikasnosti, zato što intenzivno jačamo te kapacitete.

Evropska komisija je ocijenila da je Crna Gora umjereno spremna za carinsku uniju te da je u oblasti carinskog zakonodavstva ostvaren dobar napredak. Koliko posla još ima da se ojačaju kapaciteti UC, da kontrole budu pouzdanije, da imate kadar koji može da odgovori problemima...?

U procesu evropskih integracija Uprava carina preduzima veliki broj aktivnosti u cilju usklađivanja carinskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, jačanja administrativnih kapaciteta, modernizaciji službe i razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija kao i po pitanju jačanja bezbjednosti i zaštite carinskog područja. Napori koje ulaže carinska služba prepoznati su u dosadašnjim godišnjim izvještajima Evropske komisije za Crnu Goru kao i u izvještajima nadležnih direktorata Evropske komisije.

Posao koji predstoji na usklađivanju zakonodavstva i izgradnji informatičkih kapaciteta je izuzetno obiman i složen. Međutim, Uprava carina je blagovremeno preduzela sve aktivnosti da se ovi projekti aktiviraju i sprovode u skladu sa predviđenom dinamikom, u čemu je konstantna tehnička i finansijska podrška Evropske unije.

Službenici Uprave carina u ovom procesu pokazuju izvanrednu stručnost i posvećenost. Uočeni nedostaci u kapacitetima, kako kadrovskim tako i tehničkim, u fokusu su naših ukupnih aktivnosti.

Na kojim graničnim prelazima je zaplijenjeno najviše švercovane robe?

Najviše slučajeva krijumčarenja registrovano je na najfrekventnijim graničnim prelazima (Dobrakovo, Božaj, Dračenovac, Debeli brijeg, Sukobin), na otvorenim prostorima i u maloprodajnim objektima. U tom pravcu usmjeren je i fokus carinskih kontrola, što se pokazalo veoma uspješnim i efikasnim.

Preporuka EK je da se “pojača napor, uključujući i jačanje međunarodne saradnje” kod kontrole nezakonite trgovine duvanom, naročito kada se radi o tranzitu kroz slobodnu zonu Luke Bar. Šta je preduzeto?

Kontrola robnih pošiljki u Luci Bar je u fokusu rada Uprave carina, što je priznato i od naših međunarodnih partnera. Kroz višegodišnje projekte podrške, prije svega UNODC projekat “Kontrola kontejnerskog saobraćaja” i druge projekte, značajno su unaprijeđeni kontrolni kapaciteti u Luci Bar, što je rezultiralo i značajnim zapljenama narkotika i druge krijumčarene i falsifikovane robe.

Planirana je saradnja Uprave carina i Granične policije Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti targetiranja rizičnih pošiljki u pomorskom saobraćaju koja treba da otpočne u martu 2017.

Uprava carina sarađuje i razmjenjuje informacije vezane za krijumčarenje cigareta sa partnerskim službama i međunarodnim organizacijama, koje se bave borbom protiv prevara, kao što su OLAF, EUROPOL, HMRC, SELEC i drugi, čime doprinosimo suzbijanju krijumčarenja na međunarodnom nivou. U cilju suzbijanja svih vidova nelegalne trgovine duvana i duvanskih proizvoda, Uprava carina Crne Gore je potpisala memorandume o razumijevanju sa najvećim svjetskim proizvođačima cigareta i to: 21. septembra 2015. godine sa Japan Tobacco International; 26. januara 2016. sa Philip Moris i 22. marta 2016 godine sa British American Tobacco.

Vlada Crne Gore je 10. novembra 2014. u Londonu potpisala Memorandum o razumijevanju za saradnju i uzajamnu pomoć u krivičnim stvarima sa institucijama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Navedena intenzivna saradnja je rezultirala zapljenom 239 miliona cigareta čime je spriječen gubitak prihoda za Ujedinjeno Kraljevstvo u iznosu od 73 miliona funti.

Uprava carina uspješno učestvuje u Zajedničkim carinskim operacijama na temu borbe protiv krijumčarenja cigareta, koje organizuju međunarodne institucije.

UC primjenjuje sve procedure i zakonske odredbe koje se odnose na kontrolu kontejnerskog prometa, uključujući i pošiljke cigareta. Kontrole se sprovode na osnovu značajno unaprijeđene analize rizika i informacija dobijenih u saradnji sa partnerskim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, a obuhvataju kako aspekt krijumčarenja, tako i aspekt zaštite prava intelektualne svojine odnosno borbe protiv falsifikata.

U izvještaju EK za Crnu Goru za prošlu godinu opominju da još nema solidnog bilansa ostvarenih rezultata u privremenom i trajnom oduzimanju prihoda od krivičnih djela vezanih za narkotike, niti u finansijskim istragama vezanim za tu oblast. Šta činite da se to riješi?

Uprava carina kroz intenzivne kontrole i postignute rezultate u suzbijanju krijumčarenja narkotika, kao i saradnjom sa nadležnim institucijama u sprovođenju istraga daje svoj maksimalan doprinos u borbi protiv droga. U oblasti na koju se odnosi pitanje, Uprava carina nema zakonskih nadležnosti.

Za nelegalnu trgovinu cigaretama i rezanim duvanom 9 krivičnih

Kakve rezultate daje pojačana kontrola nelegalnog prometa duvanskih i ostalih akciznih proizvoda

Uprava carina sprovodi pojačane kontrole nelegalnog prometa akciznih proizvoda, samostalno i u koordinisanim akcijama sa drugim državnim organima, u čemu je tokom 2016. ostvarila izvanredne rezultate. Kontrole se sprovode na granici, putnim pravcima, na otvorenim prostorima, tržnicama i pijacama... Ostvareni rezultati ogledaju se u povećanju naplate akcize kao i količini i vrijednosti oduzetih duvanskih proizvoda.

Tokom 2016. godine, službenici Uprave carina spriječili su u 254 slučaja nelegalan promet cigareta i tom prilikom zaplijenili su 8.237.460 komada cigareta u vrijednosti od 526.325,7€. U istom periodu bio je 54 slučaj zapljene rezanog duvana u količini od 3172,50 kg, u vrijednosti od 39.422,25€.

Bilo je 16 slučajeva zapljene alkoholnih pića u količini od 8062,6 litara, u vrijednosti od 27.415,40€. U dva slučaja je bila zapljena 3930 l euro dizel goriva i 2095 l lož ulja u ukupnoj vrijednosti od 5.351,3€.

Na osnovu ovih zapljena Uprava carina je izrekla 180 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 44.000€ i podnešeno je 14 krivičnih prijava nadležnom državnom tužilaštvu, koje su vezane za nelegalnu trgovinu akciznih roba. Od toga je 5 krivičnih prijava vezano za nelegalnu trgovinu cigaretama, 4 za nelegalnu trgovinu sa rezanim duvanom i 5 za nelegalnu trgovinu alkoholom.

Kada je u pitanju naplata akcize, Uprava carina je u 2016. naplatila ukupno 190.504.674 eura, što je za 9,88% više nego u 2015. Od tog iznosa na akcize na cigarete odnosi se 49.514.939 eura, što je povećanje od 7,18% u odnosu na 2015.

Kontrole i primjena zakona u oblasti akcize su prioritet u radu Uprave carina i nastavljaju se pojačanim intenzitetom. Imajući u vidu efikasnost i uspješnost dosadašnjih aktivnosti, uvjereni smo da će trend rasta naplate akcize i suzbijanja nelegalnog prometa cigareta biti prisutni i u narednom periodu.

Zadovoljan borbom protiv krijumčarenja narkotika

U koliko slučajeva je otkriveno krijumčarenje narkotika u prošloj godini i otkad ste na čelu Uprave carina, koliko je oduzeto i kolika je vrijednost?

Uprava carina ostvarila je u prethodnom periodu izvanredne rezultate u borbi protiv krijumčarenja narkotika. Ovi rezultati proistekli su iz kontinuirane posvećenosti, naglašene profesionalnosti i rada na jačanju kontrolnih kapaciteta. U 2016. godini bilo je 25 zapljena narkotika u ukupnoj količini od 1252,618 kilograma, od čega je bilo 23 zapljene skanka u ukupnoj količini od 1224,927 kg, 1 zapljena heroina u količini od 27,588 kg i 1 zapljena hašiša u količini od 0,103 kg.

U periodu od 2012. godine do sada, Uprava carina je izvršila 127 zapljena narkotika. Zaplijenjeno je 3.353,03 kg skanka; 261,12 kg kokaina; 45,22 kg heroina; 0,103 kg hašiša.

Najveći pojedinačni rezultat Uprave carina u borbi protiv droga je zapljena 227 kg kokaina u Luci Bar, koji nesumnjivo govori o visokom kvalitetu kontrola koje sprovode carinski službenici. Takođe, Uprava carina sprovodi i sofisticirane aktivnosti kao što su kontrolisane isporuke, što je novina u našem radu.

Iz EK su upozorili da je nedostatak sigurnog skladišta za oduzete narkotike prije uništenja i dalje razlog za brigu. Šta radite tim povodom, kakva je saradnja sa policijom i ostalim institucijama u tom i ostalim slučajevima?

Uprava carina ostvaruje intenzivnu saradnju sa Upravom policije i Državnim tužilaštvom. Saradnja sa Upravom policije ogleda se u zajedničkim kontrolnim aktivnostima na graničnim prelazima i unutrašnjosti carinskog područja, razmjeni informacija, zajedničkom planiranju i analizi aktivnosti. Uprava carina je u 2016. godini dostavila 19 obavještenja Državnom tužilaštvu o osnovanoj sumnji da su počinjena krivična djela. Saradnja na tim predmetima je intenzivna. Uprava carina dostavlja sve informacije i dokumente u vezi tih predmeta.

Kada je u pitanju sigurno skladištenje zaplijenjenih narkotika, Uprava carina nema zakonske nadležnosti u toj oblasti.

Bonus video: