Vuksanovićeva zadnja u priči oko hotela u Budvi - Vijesti.me
GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA DONIJEĆE KONAČNU ODLUKU

Vuksanovićeva zadnja u priči oko hotela u Budvi

Turska kompanija žaliće se glavnom državnom arhitekti na rješenje budvanske arhitektice koja je odbila da izda saglasnost na idejno rješenje budućeg hotelsko-apartmanskog kompleksa

Vuksanović
Vuksanović (Foto: Savo Prelević)

Glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović donijeće konačnu odluku povodom spora u vezi sa gradnjom hotelsko-apartmanskog kompleksa „Mia Budva“ vrijednog 60 miliona eura, koji je povod za moguću krizu vlasti u toj opštini.

Turska kompanija „Mia investment“ žaliće se glavnom državnom arhitekti na rješenje budvanske glavne arhitektice Ane Samardžić, koja je 7. juna odbila da izda saglasnost na idejno rješenje budućeg hotelsko-apartmanskog kompleksa – dvije kule od po 15 spratova, koje namjeravaju da grade ispred hala Jadranskog sajma.

Oni, kako su „Vijestima“ rekli, ne prihvataju obrazloženje da arhitektonsko rješenje hotela sa pet zvjezdica „nosi duh gradske sredine nepoznate duhu Mediterana“.

Ovaj posao, kako kažu u kabinetu gradonačelnika Marka Bata Carevića, nikada nije zavisio od skupštinske odluke.

Protokol o donaciji koji je predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević potpisao sa izvršnim direktorom „Mia investment“ Habipom Arikanom, nije pravno obavezujući dokumet i njegovim potpisivanjem nije obezbijeđena prohodnost za gradnju.

To je u razgovoru za „Vijesti“ kazao šef kabineta gradonačelnika Budve Nikola Jovanović pojašnjavajući da lokalna samouprava shodno novousvojenom Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata nema nadležnosti u postupku prijave gradnje koji se sprovodi pred nadležnom urbanističko-građevinskom inspekcijom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Protokolom, koji osporavaju koaliconi partneri iz redova Demokrata, Crnogorske i GP URA, turski investitor je ponudio da gradu izgradi, opremi i pokloni vrtić vrijedan 2.5 miliona eura. Oni su tražili poništenje protokola, a hitna sjednica koja je bila zakazana za minuli utorak nije održana jer dnevni red nije usvojen.

“Samo poništenje protokola je pravno apsurdna stvar jer protokol nema svojstvo izvršnosti i ne predstavlja pravni posao već se radi o vrsti memoranduma o saradnji u kojem Opština iskazuje volju da primi poklon, a insvestitor svoju namjeru da kao društveno odgovorna kompanija donira izgradnju vrtića u vrijednosti od 2,5 milona eura. Usvajanje i poništenje protokola ni u kom smislu ne utiče na to da li će investitor početi da gradi. Zaključivanje protokola je „dokument dobre volje“ koji je u svijetu postao praksa. Prethodno je od strane investitora 26. marta dostavljeno pismo namjere u kojem iskazuju namjeru da kao društveno odgovorna kompanija “podrže izgradnju vrtića, a uz zvanične donacije“. U samom pismu je naglašeno da potvrđuju u pisanoj formi da će nakon početka izgradnje i dok je projekat u toku, sa donacijom dobrovoljno podržati izgradnju vrtića i završetak istog u roku od dvije godine“, kazao je Jovanović.

Ističe da je poništenje protokola pravno besmislena stvar svjesni su i podnosioci inicijative u Skupštini Opštine Budva koji u predlogu zaključka u članu 2 navode da nadležni organi preduzmu sve mjere da u okviru bloka 26a u obuhvatu DUP-a Budva Cetar bude izgrađen Kongresni centar nakon čega se može odobriti izgradnja hotela u skladu sa planskim dokumentom.

„Ovim se dodatno potvrđuje da izgradnja hotela nije u domenu nadležnosti lokalne samouprave i potvrda je da predsjednik Carević apsolutno postupa u skladu sa zakonom i važećom planskom dokumentacijom“, istakao je Jovanović.

On je podsjetio da je „Mia Investment“ u skladu sa zakonskom procedurom 3. avgusta 2018. godine Glavnom gradskom arhitekti Opštine Budva podnio Zahtjev za davanje saglasnosti na Idejno rješenje za izgradnju hotela sa pet zvjezdica na dijelu urbanističke parcele 26.1 u bloka 26a u zahvatu DUP-a Budva Centar.

„Zakonski rok za odlučivanje Glavnog gradskog arhitekte u predmetnom postupku je 30 dana. Na zahtjev Sekretarijata za zaštitu imovine da bude stranka u postupku, Glavni gradksi arhitekta je priznao svojstvo stranke opštini Budva, ali je Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao viša instanca taj zahtjev odbilo, da bi na kraju resorno ministarstvo 21. decembra 2018. godine donijelo Rješenje kojim je meritorno odlučeno i odbijen je zahtjev Opštine Budva da bude stranka u postupku. Ovim je Rješenje ministarstva postalo izvršno i imperativno zakonski se moralo nastaviti započeti upravni postupak u vezi saglasnosti na idejno rješenje.Naime članom 126 stav 9 Zakona o upravnom postupku, propisano je da kada je drugostepeni organ po žalbi već jednom poništio prvostepeno rješenje, a stranka izjavi novu žalbu na rješenje prvostepenog organa, drugostepeni organ je dužan da poništi prvostepeno rješenje i sam riješi upravnu stvar, što je i Ministarstvo uradilo donošenjem rješenja iz decembra 2018., kojim je u meritumu riješilo predmetnu upravnu stvar. Takođe članom 144 ovog zakona propisano je da rješenje donijeto u upravnom postupku se izvršava kad postane izvršno, a drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno, postaje izvršno dostavljanjem stranci tog rješenja“, taksativno je naveo Jovanović.

Dodao je da samo pokretanje upravnog spora od strane Sekretarijata za zaštitu imovine o priznavanju statusa stranke u postupku, ne utiče na predmetni postupak, jer po članu 13 stav 1 Zakona o upravnom sporu tužba ne sprječava izvršenje upravnog ili drugog akta protiv koga je podnijeta.

„Dakle, podnošenjem tužbe na rješenje ministarstva nije moglo da utiče na nastavak postupka po zahtjevu za davanja saglasnosti na idejno rješenje, jer su to zakonom dva odvojena postupka. Zbog propusta u postupanju ovlašćenih lica u opštini došlo je do stvaranja preduslova da investitor tuži opštinu i traži višemilionsku naknadu štete, u vezi sa čim se investitor obratio Predsjedniku zahtjevom od 13.februara ove godine“, kazao je Jovanović.

On je istakao da izgradnja hotela ne ugrožava izgradnju Kongresnog centra

„Članom 237 Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata propisano je da do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, može da se gradi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu, i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcel, što se između ostalog potvrđuje i mišljenjem nadležnog Sekretarijata za urbanizam I održivi razvoj. Prema podacima iz Idejnog rješenja, ovim projektom predviđena je izgradnja objekta hotela na dijelu urbanističke parcele 26.1 u okviru bloka 26a i to na kat parcelama br.1440/2,1440/4, 3104/2, 3104/3, 3109/7 i 3109/9 KO Budva u skladu sa elaboratom o parcelaciji. Ukupna površina urbanističke parcele 26.1 u bloku 26a iznosi 15.320 kvadrata, a dio urbanističke parcele koji je u svojini investitora ima površinu koja iznosi 8.433 kvadrata. U odnosu na ovu pripadajuću površinu kalkulisani su parametri zauzetosti i izgrađenosti,i navedeno je da je ostvareni indeks zauzetosti na dijelu urbanističke parcele 0,55 a planom je predviđen 0,64, dok je indeks izgrađenosti ostvaren u vrijednosti 4,43 a planom definisani maksimum iznosi 4,44, što potvrđuje da su ispoštovani zadati urbanistički parametri“, naglasio je Jovanović.

Ističe da iz karte koju je dostavio Vijestima, kao izvod iz DUP-a, jasno se vidi da UP 26.1 sa svoje istočne i zapadne strane ograničena ima planirane saobraćajnice sa kojih su predviđena po dva saobraćajna priključka za svaki planirani objekat.

„Činjenica je da je sve do 31. decembra 2018. Opština imala priliku da izmijeni važeća planska dokumenta čija je izrada već bila započeta, kao i da u skladu sa svojim vizijama izmijeni DUP-ove jer postojeći, svi smo saglasni nisu dobri. To je i bio razlog zašto je izglasan moratorijum odnosno zabrana gradnje u centru Budve i Petrovca, očekujući da će nova riješenja biti ona o kojima danas, nakon dvije godine, pričamo da su trebala biti. Kao što je javnost već upoznata, zakonskim rješenjem 31.12.2018. godine ukinuto je pravo lokalnih samouprava da završe postupke izmjena i dopuna urabnističkih planova i to je nešto na šta gospodin Carević od prvog dana svog mandata nije mogao da utiče“, kazao je Jovanović.

Navodi da treća činjenica koja je vezala ruke predsjedniku Careviću je i promjena zakona koji je definisao da više nije potrebna saglasnost suvlasnika urbanističke parcele da bi vlasnik odvojene katastarske parcele pristupio gradnji.

„Dakle, kao suvlasnici u preduzeću EXPO a samim tim i kao komšije „Mia Investment“ u zajedničkoj urbanističkoj parceli, novim zakonskim rješenjem nije potrebna saglasnost DOO EXPO Budva, a samim tim ni Opštine Budva. Uzimajući u obzir izvršnost Rješenja Ministarstva, organ Opštine odnosno Glavni gradski arhitekta je trebala nastaviti postupak. Iz navedenog se jasno vidi da je stupanjem na mjesto predsjednika Opštine, gospodin Carević zatekao stanje sa kojim se niko ne slaže, ali se po sili zakona mora poštovati“, naveo je on.

Ističe da što se tiče zamjene teza koje su iznijete u javnost, a vezano za predviđenu namjenu izgradnje na katastarskim parcelama koje ulaze u sastav urbanističke parcele 26.1 blok 26a, dostavio Izvod iz DUP-a Budva Centar - kartu namjene, na kojoj se sve jasno vidi.

„Na sjevernom dijelu urbanističke parcele predviđena je izgradnja CD4 – poslovna zgrada Radi pune informisanosti javnosti sjeverni dio urbanističke parcele je katastarska parcele broj 1440/1 KO Budva koja je vlasništvu EXPO Budva, a Opština je suvlasnik preduzeća EXPO na južnom dijelu urbanističke parcele predviđena izgradnja T1C- površine za turizam - hoteli, kongresni turizam. Upravo je to parcela 1440/2 KO Budva na koju Mia investment polaže pravo za gradnju hotela. Opština Budva nema zakonsku mogućnost da osporava izgradnju hotela na dijelu urbanističke parcele čija je namjena planom jasno odvojena. Izgradnjom hotela se ne ugrožava i ne osporava izgradnja Kongresnog centra, što potvrđuje i član 2 predloga Zaključka o utvrđivanju mjera u cilju zaštite i unapređenja prostora koji je podnijelo 12 odbornika. U krajnjem, opština nema nikakvih zakonskih mogućnosti da spriječi izgradnju hotela ali može da sačuva budžet Opštine Budva od potencijalne štete i dap o prvi put dobije vrtić čija je izgradnja planirana u vrijednosti od 2.5 miliona eura. To je maksimalna mjera mogućeg u datim okolnostima i svako ko tvrdi i postupa drugačije krši zakon, ulazi na teren demagogije i sticanja jeftinih političkih poena. Ukoliko predsjednik Carević, svojim odgovornim i zakonitim postupanjem uspije da sačuva budžet Opštine od potencijalne višemilionske štete i dodatno obezbijedi izgradnju vrtića, to će biti po prvi put da donacija ne završi u privatnom džepu već na opšte zadovoljstvo svih građana Budve“, zaključio je Jovanović.

Traže od državnog da poništi rješenje gradske arhitektice, Opštini prijeti milionska tužba zbog ćutanja administracije

Tursa kompanija „Mia investment“ žaliće se Glavnom državnom arhitekti na rješenje budvanske glavne arhitektice Ane Samardžić, koja je 7. juna odbila da da saglasnost na idejno rješenje budućeg hotelsko apartmaskog kompleksa „Mia Budva“ – dvije kule od po 15 spratova, koje namjeravaju da grade ispred hala Jadranskog sajma.

Oni, kako su „Vijestima“ rekli, ne prihvataju obrazloženje Samardžićke da arhitektonsko rješenje hotela sa pet zvjezdica „nosi duh gradske sredine nepoznate duhu Mediterana“, zbog čega će uložiti žalbu državnom arhitekti da poništi takvo rješenje i omogući im da realizuju investiciju vrijednu više od 60 miliona eura.

Budući da je poslije punih deset mjeseci budvanska glavna arhitektica odgovorila na njihovo zahtjev koji su predali početkom avgusta prošle godine, u turskoj kompaniji namjeravaju da presaviju tabak i tuže sada Opštinu budva, zbog kršenja zakonskih odredbi, odnosno ćutanja administracije. Oni se pozivaju na zakonsku obavezu da je ta opštinska služba dužna da u roku od 30 dana se izjasni na podnijeti zahtjev, bilo pozitivno ili negativno, ali da su na to čekali deset mjeseci.

Zbog ćutanja administracije zakonsku odštetu je 0.2 odsto od vrijednosti investicije, za svaki mjesec kašnjenja.

Kako bi prekinuli spekulacije o tome ko su osnivači „Mia investment“ odnsono ko stoji iz tri firme osnovanih u Londonu - Feelife Limited, Lowell Resources Limited i Corpes Properties Limited, čiji su osnivači sa sjedištem na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, izvršni direktor Habip Arikan i njegovi poslovni partneri Murat Kader i Ozan Sener dostavili su Vijestima originalne papire o osnivanju ovih firmi, kako bi javnost upoznali da je isljučivo riječ o njima trojici. Arikan je ranije za „Vijesti“ kazao da nema poslovnih odnosa sa Markom i Branimirom Gvozdenovićem, te da ne sarađuje ni sa jednim crnogorskim političarom, već da je isključivo to firma njega i njegovih dugogodišnjih prijatelja.


Vidi sve komentare