PREDLOG ZAKONA

Predsjednik CG će poslije prestanka funkcije imati pravo na zaradu, kancelariju, službeni auto...?

Ističe se da su u cilju obezbjedenja primjerene normative koja uređuje prava za bivšeg Predsjednika države, a prilikom izrade Predloga zakona, korišćena iskustva i zakonska rješenja država iz regiona, naročito iz Srbije i Hrvatske koja imaju slične pravne sisteme, a koja su se u praksi pokazala pozitivna
81 pregleda 3 komentar(a)
Predsjednik Crne Gore, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Predsjednik Crne Gore, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Ažurirano: 30.01.2019. 23:51h

Predsjednik Crne Gore, poslije prestanka funkcije, imaće pravo na naknadu zarade, da koristi kancelariju, ima po jednog savjetnika i administrativnog radnika i koristi službeni automobil sa vozačem.

Predlogom zakona o Predsjedniku Crne Gore, koji je utvrdila Vlada, predviđeno je da ta prava može koristiti najduže pet godina.

Navodi se da je jedan od osnovih ciljeva zakona stvaranje okvira koji će obezbjediti omogućavanje primjerenih prava Predsjedniku za vrijeme vršenja funkcije i prava po njenom prestanku, kao i dignitet funkcije Predsjednika.

„Takođe, utvrđivanjem prava Predsjedniku Crne Gore po prestanku funkcije kao što su: počasni naziv, naknadu zarade, kancelariju, pristup arhivi i pravo na lično obezbjeđenje iskazuje se puno poštovanje prema instituciji Predsjednika“, kaže se u obrazloženju.

Ističe se da su u cilju obezbjedenja primjerene normative koja uređuje prava za bivšeg Predsjednika države, a prilikom izrade Predloga zakona, korišćena iskustva i zakonska rješenja država iz regiona, naročito iz Srbije i Hrvatske koja imaju slične pravne sisteme, a koja su se u praksi pokazala pozitivna.

Zakonom je predviđeno da po prestanku funkcije Predsjednik stiče pravo na počasni naziv, "bivši Predsjednik Cme Gore“ i da pripada predsjednicima koji su tu dužost obavljali od obnove nezavisnosti Cme Gore, od 3. juna 2006. godine.

Predsjedniku po prestanku funkcije do ispunjenja zakonskih uslova za sticanje prava na penziju, pripada pravo na naknadu zarade u visini od 70 odsto zarade koju je primio u posljednjem mjesecu prije prestanka te fukcije, uz odgovarajuće usklađivanje.

„Ukoliko zasnuje radni odnos za vrijeme ostvarivanja ovog prava za to vrijeme se obustavlja isplata naknade. Predviđeno je da ukoliko ostvari pravo na penziju, a ona je manja od 70 odsto zarade, ima pravo na posebno mjesečno primanje u iznosu razlike između 70 odsto zarade i penzije koju prima“, kaže se u obrazloženju.

Kako se navodi, bivši Predsjednik ima pravo da koristi kancelariju, da ima jednog savjetnika i jednog službenika za vršenje administarativnih i tehničkih poslova, pravo na upotrebu službenog vozila sa ili bez vozača, najduže pet godina po prestanku obavljanja te dužnosti.

"Sredstva za ove namjene se obezbjeđuju u Budzetu Crne Gore“, kaže se u predlogu zakona.

U skladu sa bezbjedonosnom procjenom koju utvrđuje nadležni organ, Predsjednik ima pravo na stalno lično obezbjeđenje.

Pecizira se da ova prava ne pripadaju Predsjedniku kome je funkcija prestala razrješenjem, u skladu sa Ustavom Cme Gore.

„Prava po prestanku funkcije propisana ovim Predlogom zakona, Predsjednik ostvaruje na osnovu ličnog zahtjeva koji podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od prestanka funkcije“, kaže se u obrazloženju.

Zakonom su okvirno uređena pitanja obrazovanja i rukovođenja službom koja pruža stručnu i tehničku pomoć u radu Predsjednika države.

„Tako je propisano da za vršenje stručnih, administrativnih i drugih poslova Predsjednik obrazuje službu i da službom rukovodi generalni sekretar koga postavlja Predsjednik na mandat od pet godina“, navodi se u predloženom zakonu.

Generalni sekretar donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji na koji Predsjednik daje prethodnu saglasnost i za svoj i rad službe odgovara Predsjedniku.

„Predsjednik može za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti obrazovati savjete, komisije i radne grupe kao stalna ili privremena tijela, te da se aktom o njihovom obrazovanju utvrđuje sastav, broj i djelokrug istih“, kaže se u obrazloženju.

U Predlogu se istiće da prava definisana ovim zakonom važe za sve predsjednike kioji su tu dužnost obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore (od 3. juna 2006. godine).

Podsjeća se na odredbu Ustava da „izuzetno, pojedine odredbe zakona, ako to zahtijeva javni interes utvrđen u postupku donošenja zakona, mogu imati povratno dejstvo“.

U predloženom zakonu ukazuje se na postojanje javnog interesa da se sačuva dignitet Predsjednika i iskaže puno poštovanje i državni odnos prema instituciji Predsjednika Crne Gore.

„Javi interes se ogleda u činjenici da i po prestanku funkcije, a imajući pravo na korišćenje kancelarije i administrativnu podršku, bivši predsjednik Crne Gore, kroz stečeno državničko i diplomatsko iskustvo, djeluje u najboljem interesu građana Crne Gore, doprinoseći razvoju države i njenim integeracijama“, kaže se u obrazloženju.