SJEDNICA VLADE

Usvojena Strategija za borbu protiv trgovine ljudima

U Akcionom planu za ovu godinu razrađeni su postavljeni ciljevi Strategije, pri čemu su definisane konkretne aktivnosti, nosioci, dinamika, potrebna finansijska sredstva, kao i indikatori rezultata
273 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Saša Matić
Sa sjednice, Foto: Saša Matić

Vlada je danas donijela Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za naredni petogodišnji period, kao i Akcioni plan za njenu implementaciju zaa ovu godinu.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Strategija predstavlja nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima u predstojećem petogodišnjem periodu u oblastima prevencije, zaštite žrtava, krivičnom gonjenju, partnerstva, kooridnacije i međunarodne saradnje.

„Za razliku od prethodnih, nova Strategija sadrži analizu trenutnog stanja na planu borbe protiv trgovine ljudima, kao i presjek preostalih izazova i preporuka za dalje djelovanje u cilju postizanja većeg stepena efikasnosti cjelokupnog sistema borbe protiv trgovine ljudima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se realizacijom ciljeva za period do 2024. godine unaprijediti efikasnost i funkcionalnost sistema prevencije, identifikacije, zaštite, pomoći i praćenja žrtava trgovine ljudima sa posebnim fokusom na djecu, kao i efikasnost istraga, krivičnog gonjenja i kažnjavanja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom.

Sa sjednice

U Akcionom planu za ovu godinu razrađeni su postavljeni ciljevi Strategije, pri čemu su definisane konkretne aktivnosti, nosioci, dinamika, potrebna finansijska sredstva, kao i indikatori rezultata.

Vlada je donijela i Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za ovu godinu i usvojila izvještaj o implementaciji prethodnog.

„U raspravi je iskazano zadovoljstvo visokim procentom realizacije mjera predviđenih za prošlu godinu, koji iznosi 90,48 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će fokus novog Plana, pored ostalog, biti usmjeren i na realizaciju mjera za koje je predviđeno finansiranje iz sredstava Evropske unije, u iznosu od osam miliona eura.

Vlada je utvrdila i Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije (DSL) „Sektor 5“.

Kako je pojašnjeno, područje planskog dokumenta čini dio naselja Kumbor, priobalnog područja opštine Herceg Novi.

„Izradom Izmjena i dopuna DSL, kojom su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja“, kazali su iz Vlade.

Navodi se da su, kroz izmjene i dopune DSL-a, obezbjeđeni uslovi za valorizaciju vrijednog dijela obale, uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

Sa sjednice

Donijeta je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna DSL "Rt Đeran - Port Milena" u opštini Ulcinj.

„Inicijativu za izmjene i dopune DSL podnijelo je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja radi unošenja u planski dokument ribarske luke na ovoj lokaciji i poboljšanja uslova ribarstva, u okviru implementacije Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (MIDAS ll)“, kaže se u saopštenju.

Cilj izmjena je, kako je saopšteno, da se preispitaju urbanistička rješenja u okviru važećeg dokumenta i shodno razvojnim potrebama stvore planski preduslovi za razvoj turizma, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, očuvanje identiteta naselja, te poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrasrukture.

Vlada je usvojila i Informaciju o Ugovoru o garanciji između Evropskog Investicionog Fonda kao garanta i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore kao korisnika, i dala saglasnost na tekst Ugovora.

Navodi se da je Vlada dala Saglasnost Upravi za saobraćaj za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – rekonstrukciju puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka.

„Put dužine 17,3 kilometra će, planiranom rekonstrukcijom, biti proširen sa sadašnjih 2,5 do četiri metra na 6,1 metara širine, biće povećan radijus u oštrim krivinama i smanjenjeni uzdužni nagibi“, precizirano je u saopštenju.

Rekonstrukcija porazumijeva, između ostalog, i izgradnju potpornih i obložnih zidova, pločastih i cjevastih propusta i kolektora za prikupljanje atmosferskih voda sa kolovoza kroz naselje, koje se prečišćavaju preko separatora ulja i naftnih derivata.

Vlada je dala saglasnost i za finansijsku podršku projektima adaptacije školskih fiskulturnih sala i otvorenih sportskih terena.

Na današnjoj sjednici donijet je i Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za ovu godinu.

„Programom su predviđena sredstva u iznosu od 200 hiljada EUR, koja će biti usmjerena na izradu planske i projektne dokumentacije u ovoj oblasti, zaštitu od štetnog dejstva voda, podršku projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima i za funkcionisanje Programa“, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala i saglasnost na Program rada i plan donošenja crnogorskih standarda za ovu godinu, sa Ugovorom o izvođenju.

„Institut za standardizaciju Crne Gore, kao nacionalno tijelo za standardizaciju, ima obavezu i zadatak da osmisli, organizuje i izvrši harmonizaciju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata sa međunarodnim i evropskim standardima i srodnim dokumentima, poštujući evropska i međunarodna normativna akta“, kazali su iz Vlade.

Sa sjednice

Usvojena je Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije o krivičnim djelima koja se odnose na kulturna dobra.

Navodi se da, povodom 70. godina postojanja, Savjet Evrope otvara za potpisivanje nekoliko konvencija i protokola na sastanku Komiteta ministara 16. i 17. maja u Helsinkiju, među kojima je i Konvencija o krivičnim djelima koja se odnose na kulturna dobra.

Kako su kazali iz Vlade, potpisivanje Konvencije je dio paketa mjera na jačanju zaštite kulturnih dobara u Crnoj Gori.

„U cilju sprečavanje i borbe protiv uništenja, nanošenja štete i krijumčarenja kulturnih dobara kroz kriminalizaciju određenih djela, jačanje prevencije kriminala i odgovora krivično-pravnog sistema na sva krivična djela u vezi sa kulturnim dobrima, kao i unapređenje domaće i međunarodne saradnje u borbi protiv krivičnih djela u vezi sa kulturnim dobrima“, dodaje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas