OCJENA NADLŽENOG KOLEGIJUMA

Prava CG dobila pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj, negativno na reviziju pravilnosti

Nadležni Kolegijum je partiji Marka Milačića skrenuo pažnju da treba da vrše usaglašavanje obaveza sa svim dobavljačima na kraju finansijske godine radi njihovog preciznog iskazivanja
773 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Prava Crna Gora dobila je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj za prošlu godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Nadležni Kolegijum, koji su činili senatori DRI Nikola N. Kovačević i Branislav Radulović, su partiji Marka Milačića skrenuli pažnju da treba da vrše usaglašavanje obaveza sa svim dobavljačima na kraju finansijske godine radi njihovog preciznog iskazivanja. Partiji je, kako se navodi u izvještaju DRI, skrenuta pažnja i da u poslovnim knjigama treba da obezbijedi evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava koja mora biti zasnovana na usaglašenoj i ovjerenoj dokumentaciji.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da PRAVA finansijske i druge radnje nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladila sa relevantnim zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi revizije.

Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13 i 18), Zakona o radu i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom je utvrđeno da je Partija ostvarila troškove izbornih kampanja za lokalne izbore u Baru, Danilovgradu i Podgorici u većem iznosu od prikupljenih sredstava za 14.218 eura što nije u skladu sa odredbama člana 13 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U izvještaju se navodi da je Partija u 2018. godini sa žiro računa za redovno poslovanje isplatila troškove izbornih kampanja u ukupnom iznosu od 4.838 eura, što nije u skladu sa članom 18 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je propisano da se sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju na izborni račun i da sva plaćanja troškova izborne kampanje politički subjekat vrši sa tog računa.

Navodi se da je Partija ugovorima o djelu angažovala izvršioce za obavljanje poslova koji po prirodi i opisu imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos -poslovi Generalnog sekretara i potparola, sa kojima je trebalo zaključiti ugovore o radu.

Revizijom je utvrđeno da Partija nije dostavljala Izvještaj o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (IOPPD obrasce) nadležnom poreskom organu za 2018. godinu.